Items where Subject is "Журналістика"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: І | А | Б | В | Г | З | К | М | Н | О | П | Р | Т | Ш
Number of items at this level: 29.

І

Іванов, В. and Маслов, Є. and Павлів, В. and Рачинський, С. and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2014) Журналістська етика: Посібник для підготовки до державного іспиту. ТзОВ «ЗН УА», Київ.

Іванов, В.Ф. (V. Ivanov) and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2012) Практикум із журналістської етики. Олег Зень, Київ. ISBN 978-617-601-038-8 (In Press)

А

Авер’янова, Н. (Averyanov N.) (2011) Мас-медіа і виховання: гендерний аспект (Mass-media and upbringing: a gender aspect). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 3-9.

Б

Бухтатий, О. (O. Buhtatyi) (2015) Політико-філософські вчення українських мислителів та науковців щодо свободи слова й інформації в державноорганізованому бутті людини (Political philosophies Ukrainian thinkers and researchers on freedom of expression and information). Global world: scientific almanac, V.1(1). pp. 7-13.

В

Волк, К. О. (K. Volk) (2012) Використання ЗМІ для реалізації BTL-технології як промоушн акцій. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 204-206.

Г

Гандзілевська, Г. (H. Handzilevska) and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2019) Психологічний імунітет журналістів у контексті сценарних установок (Psychological immunity of journalists in the context of scenarios setting). Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи : зб. наук. матеріалів ІV Міжнарод. наук.-практ. конф. до 105-річчя Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка і 100-річчя фізико-математичного факультету. pp. 43-45.

Голубєв, В. (V. Golubev) (2013) ПРОБЛЕМИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ НА ЗАСАДАХ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВІРОВЧЕННЯ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ РІВНЕНЩИНИ. (Problems of spiritual and moral education of young people on the principles of the Christian Doctrine in the mass media of the Rivne region.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 19-28.

Гук, І. and Добровольська, А. and Євтушенко, О. and Ільченко, К. and Йовик, Т. and Кметь, О. and Йордан, Г. and Капнік, О. and Мариненко, А. and Сергійчук, З. and Янішевська, Н. and Борисенко, Д. and Костюченко, О. (O. Kostiuchenko) and Назарук, В.М. and Оксюхіна, М. and Субота, Є. and Ужакова, А. and Войтко, О. and Корнєєва, Л. and Донець, А. and Пелешок, О. and Плюта, Н. and Солодка, К. and Чапчахчи, К. and Шершньова, О. (O. Shershnova) and Гаврилюк, В. and Зеленін, В. and Касяненко, Н. and Киричук, І. and Москальчук, В. and Палига, О. (O.Palyga) (2015) Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні. Видавництво Національного університету «Острозька академія»., Острог.

З

Залєток, Н. (N. Zalietok) (2015) Висвітлення проблеми надання жінкам виборчих прав у засобах масової інформації Великої Британії (1905–1913 рр.) (The Illumination of the Women’s Suffrage Problem in the Mass Media of Great Britain (1905–1913)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 85-95.

Здробилко, Ю. О. (Y. Zdrobylko) (2012) Психологічні техніки і прийоми в українських телевізійних новинах. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 229-232.

Зозук, А. (A. Zozjyk) (2012) Особливості прямого спортивного телерепортажу як мовленнєвого жанру. (Features direct sports in TV reporting speech genre.). (Unpublished)

Зубар, А. (А. Zubar) (2023) Специфіка тематики воєнного контенту регіонального онлайн-медіа “Insider media” протягом лютого 2022 – травня 2022 року (Specifics of military content topics regional online media “Insider media” during February 2022 – May 2022). Agora. Social Sciences Journal, вип. 1 (№ 2). pp. 41-53.

К

Каневська, В. В. (Kanevska V. V.) (2013) АКСІОЛОГІЧНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА. (Axiological and ethical aspect of journalistic activity.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 103-111.

Костюченко, О. (O. Kostiuchenko) (2010) Журналістська творчість як один із важливих елементів формування соціальної перцепції майбутніх фахівців масових комунікацій. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 194-200.

Костюченко, О. (O. Kostiuchenko) (2013) Телебачення у добу інтернету: боротьба за аудиторію (TV and Internet: the fight for audience). Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія: збірник наукових доповідей. pp. 36-42.

Кузьменко, О. (O. Kuzmenko) (2013) Персональна журналістика у культурі конвергенції (Personal journalism in culture convergence). Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія: збірник наукових доповідей. pp. 124-128.

М

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2019) Рецензія: «Вісник – Анґеліафорос»: щорічний українсько-­грецький альманах / гол. ред. Г. Маслюк. Афіни, грудень 2017. 414 с. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2012) Особливості конструювання стереотипних/нестереотипних образів чоловіка та жінки у ЗМІ (Features design stereotypical/nonstereotypical images of men and women in the media). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 85-96.

Н

Назарук, Вікторія (2012) Українська документалістика: погляд споживача. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 121-128.

О

Охріменко, Г. В. (H. Okhrimenko) (2013) Інструментарій українських полемістів XVI–XVII ст. і сучасний дискурс онлайн-медіа (Tools Ukrainian polemicists XVI-XVII centuries and contemporary discourse online media). Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія: збірник наукових доповідей. pp. 33-35.

П

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2016) Релігійна преса в Україні: спроба світоглядно-статистичного аналізу (The religious press in Ukraine: an attempt of ideological and statistical analysis). Історія релігій в Україні: науковий збірник світлій пам’яті професора Ярослава Дашкевича (1926 - 2010) (Ч. 1). pp. 221-231.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2016) Релігійне телебачення та феномен медіа-релігійності (Religious television and phenomenon of media-religion). Людина віртуальна: нові горизонти : збірник наукових праць. pp. 46-48.

Р

Роздольська, М. (Rozdolska M.) (2013) ПРОБЛЕМА ВИБОРУ ЯКІСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА СУЧАСНОМУ МЕДІА-РИНКУ. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конферен­ції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологіч­ний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» . pp. 83-87.

Т

Тихомірова, Ф. (F. Tykhomirova) (2015) Відображення суспільних цінностей у соціальній рекламі (Reflecting social values in the public service advertising). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філософія” (Вип.18). pp. 103-111.

Ш

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2009) СИТУАЦІЯ “СЕМІОТИЧНОЇ ЕКСПАНСІЇ” ЯК КОНСТЕКСТ СУЧАСНИХ МАС – МЕДІА. Наукові записки. Серія «Культура і соціальні комунікації» (Вип. 1). pp. 209-215.

Штайнгауер, Ренді (Randy Steinhauer) (2012) Корпоративний медіа-вплив та аспекти мовного воркшопу (Corporate Media Influence and Aspects of Language Workshop). In: Семінар на Міжнародній науково-практичній конференції "Міжкультурна комунікація:мова — культура - особистість". (Unpublished)

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2012) Врахування чинників саморегуляції журналістської спільноти у процесі підготовки фахівців масово-інформаційної діяльності. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 141-150.

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2010) Вивчення курсу "Теорія журналістики". [Teaching Resource]

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2013) Європейська практика регулювання журналістської етики в онлайн-медіа: проблеми імплементації в Україні (European regulation of the practice of journalism ethics in online media: problems of implementation in Ukraine). Онлайнова журналістика: специфіка, завдання, аудиторія: збірник наукових доповідей. pp. 129-132.

This list was generated on Fri Apr 19 12:12:52 2024 EEST.