Items where Subject is "Management. Economy of information"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article
Number of items at this level: 32.

Article

Grynko, Т. (Т. Гринько) and Klymenko, А. (А. Клименко) (2019) Ensuring the economic security of economic entities: a personnel component (Забезпечення економічної безпеки економічних суб’єктів: кадровий компонент). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (15(43)). pp. 4-8. ISSN 2311-5149

Leśniewski, М. А. (Лєснєвський М. А.) (2019) Business angel as a message for enterprise of behavioral enterprises (Бізнес-ангел як повідомлення для поведінкового підприємства). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 37-43. ISSN 2311-5149

Адамовська, В. (V. Adamovska) (2013) МЕНЕДЖМЕНТ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ. (MANAGEMENT IN DIFFERENT STAGES OF THE LIFE CYCLE OF ORGANIZATIONS.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (24). pp. 4-7.

Акіліна, О. В. (О. Аkilina) and Кислицька, І. І. (І. Kyslytska) (2019) Проектний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства (Project approach to enterprise’s competitiveness management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 29-36. ISSN 2311-5149

Бенедик, Ю.Ю. (2008) Фінансовий менеджмент формування капіталу підприємства. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 343-356.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2010) Вплив бренду державного вищого навчального закладу України на його фінансову стійкість. Фінансова система України. Збірник наукових праць (Вип.14). pp. 94-101.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2008) Джерела фінансового забезпечення діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні. Фінансова система України. Збірник наукових праць., Ч. 1 (Вип 10). pp. 295-303.

Боярчук, О. О. (2013) ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 9-11.

Бровді, I. (I. Brovdi) (2017) Напрямки раціоналізації операційних витрат підприємства (Directions of enterprises’ operating costs rationalization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Еко-номіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 30-34.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2009) Методика оцінки ефективності інвестиційних лізінгових проектів. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.12. pp. 454-469.

Дем'янчук, О. І. (Demianchuk O.) and Хохонік, К. В. (Khokhonik K.) (2023) Механізм управління фінансовою безпекою підприємства (Mechanism of management of the financial security of the enterprise). Таврiйський науковий вiсник. Серiя: Eкoноміка (вип.15). pp. 167-171.

Заблоцька, О. С. (2013) ПОКРАЩЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ВІДДАЧІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ПРИКЛАДІ ПРАТ АГРОФІРМА “ЗОРЯ ІМ. ПЛЮТИНСЬКОГО”. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 49-51.

Захарук, О. М. (2013) ШЛЯХИ МАКСИМІЗАЦІЇ ПРИБУТКУ ПАТ “МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ “АЗОВСТАЛЬ”. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 55-57.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2011) Філософська концепція стратегії підприємства як чинник формування стратегій позиціювання. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 159-167.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2010) Чинники формування прибутковості власного капіталу підприємницьких структур за видами економічної діяльності. Наукові записки. Серія економіка (Вип.13). pp. 107-113.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2009) Фінансова стійкість підприємницьких структур за видами економічної діяльності. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. pp. 266-273.

Косік, Н. Ю. (2013) ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 111-113.

Крихівська, Н. О. (N. O. Krukhivska) (2013) ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА” (Approaches to defining the essence of “economic potential of the company”). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 44-47.

Назарук, Л. В. (2013) ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 153-155.

Плотницька, С. І. (S. Plotnytska) (2019) Дослідження впливу характеристик топ-менеджменту підприємств на процес прийняття рішень (Top management teams’ characteristics influence on strategic decision-making). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 44-47. ISSN 2311-5149

Присяжнюк, П. В. (P. Prisyajnyuk) (2019) Теоретичні аспекти розкриття сутності поняття управління, його види та складові (Theoretical aspects of the essence of governance disclosure, its types and compositions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 53-58. ISSN 2311-5149

Савченко, О. Р. (O. Savchenko) (2013) ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ (Information support of the organization management system). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 86-89.

Селезньова, О. (О. Selezneva) (2014) МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. (METHODICAL MAINTENANCE OF ENTERPRISES' MARKETING EFFECTIVENESS EVALUATION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 56-59.

Скрипник, М. (M. Skrypnyk) and Григоревська, О. (E. Hryhorevska) (2016) Місце позикової політики у складі політики господарювання підприємства (Place the borrowing policies in economic policies of enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 180-185.

Снісарчук, І. (I. Snisarchuk) (2018) Роль фандрайзингу в управлінні маркетинговим потенціалом закладів вищої освіти (Role of fundrasing in management of marketing potential of higher education institutions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог (№8(36)). pp. 40-43. ISSN 2311-5149

Танчин, А. (A. Tanchyn) (2017) Eфективність використання основних засобів на підприємстві: система показників оцінки та напрями їх підвищення (The efficiency of using the fixed assets on the enterprise: the system of indicators and the ways of its improving). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 77-80.

Топішко, Н. П. (N. Topishko) and Душко, Н. І. (N. Dushko) and Галецька, Т. І. (T. Galetska) (2024) Сучасні підходи до управління професійно-особистісним розвитком персоналу ІТ-підприємств (досвід компанії «Softserve» (Modern approaches to personnel professional development management in IT enterprises: the experience of Softserve). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (32(60)). pp. 54-60. ISSN 23115149

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Проблеми відновлення матеріально-технічної бази АПК на інноваційній основі. Наука й економіка (3(11)). pp. 333-337.

Хілуха, О. (O. Khilukha) (2018) Концептуальні положення аналізування корпоративного управління (Сonceptual approaches to the corporate governance analysis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№8(36)). pp. 48-51. ISSN 2311-5149

Харчук, О. А.(O. Kharchuk) (2010) Сутність бренду як економічного поняття: виникнення, становлення та сучасні тенденції розвитку. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 414-421.

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2016) Управлінський облік за центрами відповідальності та його роль в обліково-аналітичному забезпеченні економічної безпеки вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні (Management accounting after the responsibility centers and its role in accounting and analytical support management of economic security of state and communal higher educational establishments in ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 186-192.

Шматковська, Т. (T. Shmatkovska) and Ярош, В. (V. Iarosh,) (2014) ДО ПРОБЛЕМАТИКИ ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. (TO THE PROBLEMS OF ORGANIZATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 200-205.

This list was generated on Mon Jul 15 19:58:28 2024 EEST.