Items where Subject is "State administration"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 68.

Article

Al-Atti, Amer (2017) The synthesis of scientific research of the public administration mechanisms of the outstripping development in the economy of Ukraine. Public Management and Administration. pp. 157-159.

Baratashvili, E. and Chechelashvili, M. and Gechbaia, B. (2017) Characteristics of business culture of Georgia and it influence on development of national style of management. Public Management and Administration. pp. 152-154.

Takalandze, L. (2017) Some issue of strategic development of Georgia. Public Management and Administration. pp. 154-157.

Vasylyk, T. and Shturkhetskyy, S. (2015) Mechanisms of interaction between civil society and the government: the nature and internal structure of the intersectional partnership. Global world: scientific almanac, V.1(1). pp. 39-43.

Акімова, Л. (L. Akimova) (2017) Державне регулювання підприємництва: зарубіжний досвід взаємодії держави і підприємницького сектору (State regulation of business: foreign experience of cooperation between the state and the business sector). Публічне урядування (№2(7)). pp. 67-77.

Акімова, Л. (L. Akimova) and Акімов, O. (O. Akimov) (2017) Моделі державної служби: досвід зарубіжних країн. Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України (матеріали ХІV регіональної науково-практичної конференції). pp. 159-161.

Бакуменко, В.Д. (V. Bakumenko) and Червякова, О.В. (O. Cherviakova) and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2012) Визначення базових чинників для дослідження процесів самоорганізації в соціальних системах(The determination of basic factors for the studying the process of self-organization in social systems ). Завдання державного,регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (06.04.2012)/ За заг. Ред.. В.К.Присяжнюка, В.Д.Бакуменка,Т.В.Іванової., 2. pp. 16-20.

Бакуменко, В.Д. (V. Baumenko) and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2012) Концепт "самоорганізаційна спроможність" у дослідженні розвитку соціальних систем (The concept "self-organizing capacity" in the study of social systems). Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні [Текст] / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог), Вип.3. pp. 80-81.

Белаш, І. (I. Belash) (2012) Сучасна специфіка іміджу державних службовців України (Present specificity of Ukraine public servant’s image). Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні [Текст] / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог) (Вип. 3). pp. 51-62.

Бойчук, О. (O. Boichuk) (2010) Проблема реагування органів місцевої влади на масовану критику в ЗМК. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 151-153.

Бондар, В. (2010) Еволюція мотивації як функції управління. Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації», Вип.2. pp. 175-185.

Бондар, В. (2009) Мотивація як чинник підвищення ефектиності управління: поняття та основні принципи. Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації» , Вип.1. pp. 255-261.

Бондар, В. (V. Bondar) (2005) Матеріальний чинник мотивації як спосіб підвищення ефективності діяльності державних службовців в Україні. Ефективність державного управління: збірник наукових праць (8). pp. 233-239.

Бондар, В. (V. Bondar) (2006) Мотивація трудової діяльності державних службовців: вітчизняний та світовий досвід. Університетські наукові записки. (3-4). pp. 158-167.

Бондар, В. (V. Bondar) (2006) Теоретичні засади мотивації в контексті підвищення ефективності державного управління. Ефективність державного управління: збірник наукових праць (11). pp. 11-17.

Бондар, В. (V. Bondar) (2012) Вдосконалення системи мотивації в органах місцевого самоврядування в Україні (Improving incentives in local government in Ukraine). Науковий журнал “Менеджер”. Вісник Донецького державного університету управління (Вип.3). pp. 124-129.

Бондар, В. (V. Bondar) (2012) Правове забезпечення мотивації діяльності в органах місцевого самоврядування (Legal support motivation in local government). Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю , Ч. 1. pp. 128-130.

Бондар, В. (V. Bondar) (2013) Основні мотиви діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування (The main motives of officials of local governments). Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Державне управління» (191). pp. 161-169.

Бондар, В. (V. Bondar) (2008) Мотивація як особлива функція державного управління (Motivation as a special feature of public administration). Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 257-260.

Бондар, В. (V. Bondar) (2012) Мотиваційна компетентність керівників в органах місцевого самоврядування: поняття та шляхи реформування (Motivational competency managers in local government: concepts and ways of reforming). Наукові розвідки з державного та муніципального управління (Вип. 2).

Бондар, В. (V. Bondar) (2007) Мотиваційна стратегія в контексті розвитку державного управління (Motivational strategies in the context of public administration). Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія та практика: матеріали міжнародної науково–практичної конференції (Ч.2). pp. 20-23.

Бондар, В. (V. Bondar) (2012) Дослідження мотивації діяльності посадових осіб органів місцевого самоврядування в науковій літературі (The study of motivation of officials of local governments in the scientific literature). Науковий вісник Академії муніципального управліня. Серія «Управління» (Вип. 4). pp. 298-306.

Бондар, В. Д. (V. Bondar) (2012) СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ (Sociological research of motivation public servant’s work in Rivne region). Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 3). pp. 134-142.

Бондар , В. (V. Bondar) (2012) Мотивація діяльності органів місцевого самоврядування: поняття та основні теоретичні положення (Motivation of local government: the concept and basic theoretical concepts). Державне управління: удосконалення та розвиток. Електронне наукове фахове видання Академії муніципального управління. (Вип.5).

Грищук, М. В. (M. Hryschchuk) (2012) Реалії та проблеми місцевого самоврядування (Realia and problems of local self-government). Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні [Текст] / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог) (Вип. 3). pp. 4-8.

Гущук, І. (I. Guschuk) (2015) Паспортизація населених пунктів з метою оцінки медико-екологічних ризиків, як невід’ємна складова збалансованого розвитку сільських територій (The certification of settlements for the purpose of assessing health and environmental risks as an integral part of the balanced development of rural areas). Екологічний вісник (№3(90)). pp. 13-14.

Гущук, І. В. (2017) Підготовка кадрів для системи громадського здоров'я в контексті європейської інтеграції. Кадрова політика у сфері охорони здоров'я в умовах загроз Д13 національній безпеці України: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 23берез. 2017 р.). pp. 40-43.

Гущук, І. В.(І. Hushchuk) (2015) До питань організації системи громадського здоров'я в Україні (Towards the іssue of the organization of publik health system in Ukraine). Довкілля і здоров'я (2(73)). pp. 78-79. ISSN ISSN 2077-7477 (Print) ISSN 2077-7485 (Online)

Зубенко, Т. А. (T.Zubenko) (2012) Місце та проблеми запровадження інформаційних технологій в навчальному процесі майбутніх управлінців (Place and problems of introduction of informational technologies within the studying process of future managers). Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні [Текст] / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог) (Вип. 3). pp. 107-110.

Кіреєва, З. (Z. Kireeva) and Аносєнкова, С. (S. Anosenkova) (2019) Репрезентації часу держслужбовців та їх зв’язок із видами ригідності (Сonnection of representations of time to different types of rigidity of civil servants). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (№8). pp. 22-26. ISSN 2415–7384

Корнійчук, О. (O. Korniychuk ) (2006) Зв’язки з громадськістю як інструмент державної політики в Україні. (Public relation as an instrument of the state policy in Ukraine). Ефективність державного управління (Вип.10). pp. 114-121.

Корнійчук, О. (O. Korniychuk ) (2011) Реалізація інформаційної політики на регіональному рівні та шляхи підвищення її ефективності. (Realization of informative politics at the regional level and the ways of its improvement and effectiveness). Демократичне врядування (Вип. 6).

Корнійчук, О. (O. Korniychuk ) (2006) Використання новітніх інформаційно-комунікативних технологій у роботі органів державної влади. (The Use of New Informational and Communication Technologies in Work of the State Administration Bodies). Ефективність державного управління (Вип.11). pp. 236-243.

Палига, О. (O.Palyga) (2013) ВИБІР НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конферен­ції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологіч­ний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» . pp. 77-79.

Посаднєва, О. М. (O. Posadnieva) and Костіна, Н. М. (N. Kostina) (2013) МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ІНФОРМАТИВНА СКЛАДОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ФІСКАЛЬНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ (Monitoring of the financial independence of local budgets as informative component of the implementation of fiscal decentralization principles). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 185-189.

Руденко, О. (О. Rudenko ) (2015) Суспільна стабільність в контексті проблем державного управління (General stability in the context of public administration). Global world: scientific almanac, V.1(1). pp. 28-32.

Семенович, А. (A. Semenovych) (2010) Особливості реорганізації регіонального врядування у Польщі ХХ ст.(Peculiarities of the reorganization of the Polish regions in the XX century). Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”, Вип.2. pp. 77-85.

Тишкун, Т. (2009) Інформаційні системи в державному управлінні. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 199-208.

Тхір, М. (M. Tkhir) (2015) Реалізація комунікативної стратегії самопрезентації лінгвальними засобами в політичних промовах президента США Б. Обами. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 255-257.

Федорук, О. В. (О. Fedoruk) (2013) НАУКОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ (Scientific basis for maintenance of the state food security in the system of national economic security). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 99-102.

Харчук, Ю. Ю. (Yu. Kharchuk) and Харчук, О. А. (А. Kharchuk) and Дзюрах, Ю. М. (Yu. Dziurakh) (2023) Ризик-менеджмент підприємств територіальних громад України в умовах повномасштабної війни. (Risk management of enterprises of territorial communities of Ukraine in the conditions of full-scale war). Нау кові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» (28(56)). pp. 14-23. ISSN 2311-5149

Червякова, О. (Chervyakova Olga) (2015) Результати наукового дослідження механізмів трансформації державного управління в контексті суспільних змін (The results of scientific research of public administration transformation mechanisms in the context of social change). Global world: scientific almanac, V.1(1). pp. 33-38.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2008) Нормативно-правове закріплення видових класифікацій туризму в Україні та їх відповідність міжнародним вимогам. Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матер. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. . pp. 390-393.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2008) Перспективні шляхи впровадження інформаційних технологій в регіональному управлінні туризмом Рівненщини. Науковий блог Нац. ун-ту «Острозька академія" .

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2008) «Круглий стіл» як один із механізмів прийняття рішень в системі регіонального державного управління туризмом. Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць (1(20)). pp. 140-146.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2008) Перспективи участі громадських організацій Острожчини в розвитку туризму в регіоні. Острозький краєзнавчий збірник (Вип.3). pp. 224-228.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2006) Історико-культурний туризм в малих містах України як чинник формування національної гідності української молоді. Духовно-творчий потенціал студентської молоді: психолого-педагогічні проблеми формування та реалізації: матер. третьої Всеукр. наук. конф. . pp. 102-104.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2010) Специфіка комплексу маркетингу міст в контексті розвитку регіонального туризму на Рівненщині. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 160-166.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2008) Методичні засади побудови Стратегії розвитку туризму в малих містах Рівненщини. Університетські наукові записки, 3(ІІ) (Спецв.). pp. 271-272.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2008) Принципи оцінки ефективності прийняття рішень в сфері державного управління туризмом. Демократичні стандарти врядування й публічного адміністрування: матер. наук.-практ. конф. за міжнар. участю , Ч. 1. pp. 426-430.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2007) Інформаційне забезпечення туристичної діяльності на регіональному рівні як об'єкт державного управління. Інформаційне забезпечення туристичної діяльності на регіональному рівні як об'єкт державного управління , Ч. 2. pp. 136-139.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2007) Регіональне управління туризмом в малих містах Рівненської області. Ефективність державного управління: збірник праць (Вип.12). pp. 424-429.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2006) Перспектива розвитку туристичного комплексу міста Острога: потенційні можливості місцевої інфраструктури. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині: науковий збірник (Вип. 1). pp. 233-241.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2009) ГІС-технології як складова інформаційного механізму регіонального управління туризмом.(GIS-TECHNOLOGIES AS A PART OF INFORMATIONAL MECHANISM OF REGIONAL MANAGING OF TOURISM). Ефективність державного управління: збірник наук. праць (Вип.21). pp. 337-343.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2008) Infrastruktura turystyczna stan і perspektyvy rozwoju na przykiadzie miasta Ostryg na Ziemi Rywiecskiej.(Consideration of modern situation and perspectives of development infrastructure of tourism in Ostroh on the Rovne Land). Problemy rozwoju turystzki edukaczjno-kulturowej w Polsce i na Swiecie, 11. pp. 327-338.

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2010) Кризисные факторы использования коммуникативных стратегий в местном самоуправлении. В мире научных открытий, №4 (16). pp. 154-156. ISSN 2072-0831

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2011) Проблема ідентифікації кандидатів під час місцевих виборчих кампаній. Наукові розвідки з державного та муніципального управління (2). pp. 312-321.

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2011) Ефективна соціальна дія в місцевому самоврядуванні: аспект класифікації комунікативного інструментарію. Наукові розвідки з державного та муніципального управління, 1 (1). pp. 231-239.

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2010) Феномен ідентичності як спосіб творення комунікативного простору і соціального буття (The phenomenon of identity as factor of creation of the communivatiove space and social being). Наукові записки. Серія “Культурологія” (Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 – 24 квітня, Острог – 2010), Вип.5. pp. 304-320.

Book Section

Бондар, В. (V. Bondar) (2014) Роль органів місцевого самоврядування у формуванні громадянського суспільства в Україні (The role of local governments in the formation of civil society in Ukraine). In: Розвиток громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи. Громадянське суспільство, Вип. 7 . Вид-во НаУОА, Острог, pp. 147-156.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2014) Роль гендерних стереотипів у розбудові громадянського суспільства (на прикладі сучасних українськомовних ЗМІ) (The role of gender stereotypes in the development of civil society). In: Розвиток громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи. Громадянське суспільство (Вип. 7). Вид-во НаУОА, Острог, pp. 278-297.

Monograph

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) and Руденко, О. М. (Rudenko О.) and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) and Задорожна, О. and Петрушенко, Ю. and Маслова, Ю.П. and Коніщева, Н.Й. and Наход, М. and Гусак, Н. and Стрільчук, Ю. and Рибак, А.І. and Зінченко, В. and Загайнова, Л. (Zagaynova L.) and Середа, Т. and Бондар, В. (V. Bondar) and Бутирська, Т. and Позднякова, Е. and Казакевич, О. and Вітер, Д. (Viter D.) (2014) Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність та перспективи. Other. Видавництво Національного університету «Острозька академія»., Острог.

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2011) Комунікативний потенціал місцевого самоврядування в Україні. Discussion Paper. ТОВ «Овід», Рівне.

Book

Кардаш, С. Ю. (S. Kardash) and Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) and Романов, М. С. (M. Romanov) and Лебедюк, В. (V. Lebediuk), eds. (2022) Студентські наукові записки. Серія "Політологія та національна безпека". Вид-во НаУОА, Острог.

Романов, М. С., ed. (2020) Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку: збірник наукових праць за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції (18 вересня 2020 р., м. Острог). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Thesis

Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) (2012) Організаційний розвиток політичних партій в Україні: оптимізація механізму державного впливу (Organizational development of political parties in Ukraine: optimization of state influence mechanism). Other thesis, Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (National Academy of Public Administration).

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2011) Комунікативні стратегії в місцевому самоврядуванні України. PhD thesis, Академія муніципального управління.

Teaching Resource

Шостак, І. В. and Тимощук, І.А. (2020) Методичні рекомендації з організації ознайомчої (військової) практики для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності). [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Jul 22 19:46:21 2024 EEST.