Items where Subject is "Social security"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 29.

Article

Handzilevska, H. (Г. Гандзілевська) and Hilman, A. (А. Гільман) (2018) Development of sanogenic thinking of student youth through the prism of socio-cultural adaptation (Rozwój sanogenicznego myślenia młodzieży studenckiej przez pryzmat adaptacji społecznokulturowej). International Journal of New Economics and Social Sciences (1(7)). pp. 349-362. ISSN 2450-2146

Баранник Лілія, Liliya Barannyk (2019) Здоров’я населення як індикатор розвитку соціального капіталу в Україні (Public health as an indicator of the social capital development in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (12(40)). pp. 64-69. ISSN 2311-5149

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) and Заблоцька, О. С. (O. Zablotska) (2013) ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ В УКРАЇНІ (Ways to improve financial provision for social safeguards in Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 144-147.

Дерев’янко, І. В. (Derevianko) (2013) СФЕРА ПОСЛУГ: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ПОПИТУ (Service sector: essence, structure and factors of demand). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 12-15.

Кардаш, С. Ю. (2013) Государственная политика содействия формированию среднего класса в Украине: обоснование новых подходов. Социологический альманах «Управление в условиях динамично развивающегося общества». pp. 162-166.

Кардаш, С. Ю. (2014) Які можливості має Україна для формування середнього класу: державно-управлінський погляд. Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи [зб. наук. пр. інституту глобальних стратегій управління. pp. 52-58.

Кардаш, Сергій (2012) Середній клас як об’єкт державного управління: приклад України (The middle class as an object of public policy: the Case of Ukraine). Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України (5). pp. 136-144.

Клевчік, Леонід (Leonid Klevchik) (2018) Шляхи подолання проблеми бідності в сучасних глобалізаційних умовах Ways of dealing with the poverty problem in conditions of globalization. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (11(39)). pp. 9-13. ISSN 2311-5149

Лащак, В. (V. Laschak) and Лащак, Т. (T. Laschak) (2014) CИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ У ПРОВІДНИХ КРАЇНАХ СВІТУ. (SYSTEM OF CONSUMER PROTECTION IN THE LEADING COUNTRIES OF THE WORLD.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» (Вип.25). pp. 15-18.

Лозинська, Т. (T. Lozinska) (2014) МЕТОДИКО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ НАРКО- ТА АЛКОЗАЛЕЖНИХ У ХРИСТИЯНСЬКИХ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРАХ (Methodological and practical aspects of resocialization of addicts in Christian rehab centers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 76-79.

Лучак, А.-М. (A-M. Luchak) (2015) Філософсько-антропологічний вимір феномена комунікації в інтерпретаціях ХХ ст. (Philosophical and Anthropological Dimension of the Communication Phenomenon in the 20th Century Interpretation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.17). pp. 17-22.

Мамчур, І. and Новоселецька , А.О. (2008) Державне пенсійне забезпечення в Україні: особливості та напрямки вдосконалення. Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка», Вип.5. pp. 152-158.

Огірко, O. (O. Ohirko) (2014) СІМ’Я ЯК ОСНОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ (Family as the Primary Medium of Spiritual and Moral Education of the Young Generation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 91-96.

Тивончук, І.О. and Топішко, І.І. and Топішко, Н.П. (2008) Деякі проблеми реформування пенсійної системи в Україні. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Фінансова система України, Вип.10 (Ч. 1). pp. 450-457.

Топішко, Н. (N. Topishko) (2009) Соціальні ризики як чинник регулювання системи соціального захисту населення. Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.11. pp. 401-411.

Топішко, Н. (N. Topishko) (2014) СИСТЕМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПОЛІТИЧНИЙ СТАБІЛІЗАТОР РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА (SOCIAL PROTECTION SYSTEM AS INTEGRATED MECHANISMS OF STABILIZATION OF SOCIAL, ECONOMIC AND POLITICAL DEVELOPMENT OF SOCIETY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник на- укових праць (Вип.27). pp. 108-113.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2010) Застосування теорії нечітких множин в оцінці рівня соціального захисту населення. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 467-480.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Cоціальна спрямованість стабілізаційних заходів країн ЄС: проблеми і перспективи ( Social orientation of the EU’s stabilization measures: challenges and prospects). Наукові записки. Серія «Економіка», Вип.20. pp. 35-40.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Вплив світової економічної динаміки на соціальну політику країн Європи (Impact of global economic dynamics on social policies in Europe). Соціально-економічні проблеми України в глобальному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26-27 квітня 2012 р.. pp. 125-128.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Ринкові перетворення в Україні та їх соціальні наслідки ( Market transformation in Ukraine and their social implications). Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой Международной научно-практической конференции (Ч.1). pp. 112-114.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Перспективи застосування соціальних інновацій в соціальній політиці держави в умовах її адаптації до глобалізованого простору ( Prospects of social innovation in social policy in the condition of its adaptation to the globalized space). Соціальні інновації у сучасному суспільстві. pp. 86-91.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2010) Соціальний захист населення і роль держави як виразника загальнонаціонального інтересу (Social protection and the role of government as an expression of national interest). Фінансова система України: становлення та розвиток: матеріали науково-практичної конференції. pp. 76-78.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2008) Соціальний захист населення як соціальний чинник поступу суспільства (Social protection as factor of the social society advancement). Стратегия Украины в глобальной среде : Материалы ІІ международной научно-практической конференции 7-9 ноября 2008 года, Т. 3. pp. 18-20.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2013) Социальные риски и проблема оценки уровня социальной защиты населения на основе теории нечетких множеств (Соціальні ризики і проблема оцінки рівня соціального захисту населення на основі теорії нечітких множин) (Social risks and the problems of social protection level evaluation on the basis of fuzzy sets theory). Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, Vol.1 (No. 3). pp. 72-78.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Трансформація соціальної політики держави в умовах глобалізаційних змін: проблеми і пошук шляхів розв’язання ( The Transformation of Social Policy in the Processes of Globalization: Problems and Solutions). Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності: збірник матеріалів Міжнар. наук. -практ. конф.(22-23 листопада 2012 р., м.Київ). pp. 136-139.

Янковська, Л. (L. Yankovs'ka) and Топішко, Н. (N. Topishko) (2014) СОЦІАЛЬНА ЗАХИЩЕНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ВИМІРУ. (SOCIAL SECURITY: PROBLEMS OF MEASUREMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» . (Вип.25). pp. 79-87.

Book Section

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2006) Комунікація: теоретичні питання. In: Гуманітарна політика української держави в новітній період. НІСД, Київ, pp. 305-349.

Conference or Workshop Item

Кардаш, С. Ю. (S. Kardash) (2017) Формування «нового» середнього класу в Україні: проблеми та перспективи (Forming of "new" middle class in Ukraine: problems and prospects). In: 16 Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 30-31 травня 2017, Україна.

Кардаш, Сергій (2018) «Відтік» середнього класу за кордон як загроза національній безпеці України. In: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції « Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку». (Unpublished)

This list was generated on Tue Jul 16 03:56:28 2024 EEST.