Items where Subject is "Наукові збірники НаУОА"

  • Subjects (489)
    • Наукові збірники НаУОА (489)
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 489.

Article

UNSPECIFIED (2013) UNSPECIFIED Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року.

Dziekański, P. (П. Джєканьський) and Lipa, А. (А. Ліпа) and Karpińska, U. (У. Карпіньська) (2019) Assessment and spatial diversity of the competitiveness of communes of the Świętokrzyskie province (Оцінка та просторове різноманіття конкурентоспроможності комун у Свєнтокшиському воєводстві). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 60-67. ISSN 2311-5149

Filonik, O. (О. Філонік) and Winters, S. (С. Уінтерз) (2019) Metaphors in brand names and advertising: pragmatic effect (Метафори у назвах товарів та в рекламі: прагматичний ефект). Нау кові записки Національного університету «Острозька академія». серія «Філологія» (8(76)). pp. 18-20. ISSN 2519-2558

Grynko, Т. (Т. Гринько) and Klymenko, А. (А. Клименко) (2019) Ensuring the economic security of economic entities: a personnel component (Забезпечення економічної безпеки економічних суб’єктів: кадровий компонент). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (15(43)). pp. 4-8. ISSN 2311-5149

Khanenko-Friesen, N. (2016) «Letters from the old country»: exploring and defining Ukrainian Canadian vernacular letter writing. Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 287-288.

Leśniewski, М. А. (Лєснєвський М. А.) (2019) Business angel as a message for enterprise of behavioral enterprises (Бізнес-ангел як повідомлення для поведінкового підприємства). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 37-43. ISSN 2311-5149

Matanova, T. (Т. Матанова) (2020) Social online network platforms of Ukrainians in Bulgaria as a means for self-presentation and consolidation (Соціальні мережі українців в Болгарії як засіб самопрезентації та консолідації). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" (Вип.31). pp. 33-40. ISSN 2409­-6806

Tkachuk, O. (2019) The connection between the rating of judgments of learning and the peculiarities of work with the learning material during the lecture. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (8). pp. 61-65. ISSN 2415–7384

Ємельяненко, Є. (Yemelyanenko E.) (2015) Гендерна маргінальність в освітньому середовищі: вчора, сьогодні, завтра (Gender Marginality in Educational Environment: Yesterday, Today and Tomorrow). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 55-64.

Іванова, Т. (T. Ivanova) and Гудзовська, А. (A. Hudzovska) (2013) Соціально-економічні аспекти гендерної нерівності (порівняльний аналіз). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 109-119.

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2009) Оподаткування фонду оплати праці підприємств в умовах ринково-орієнтованої економіки України (The taxation of enterprises compensation package fund in the market economy of Ukraine). Науковий вісник Волинського національно університету імені Лесі Українки (№7). pp. 23-28. ISSN 1729-360X

Івичук, С. (Ivychuk S.) (2013) Динаміка зрушень у становищі українських жінок у радянський період (Dynamics of changing in the position of women in Soviet period). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 32-38.

Ігнатуша, Г. (H. Ihnatusha) (2019) Внесок Олександра Воронина у національне відродження України (Alexander Voronyn’s contribution in national revival of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 49-53. ISSN 2409-6806

Іщенко, О. (O. Ishchenko) (2020) Україна й українці на сторінках «Австралійської енциклопедії» (The Coverage of Ukraine and Ukrainians in the Australian Encyclopedia). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" (31). pp. 151-156. ISSN 2409­-6806

Авер’янова, Н. (Averyanov N.) (2011) Мас-медіа і виховання: гендерний аспект (Mass-media and upbringing: a gender aspect). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 3-9.

Акіліна, О. В. (О. Аkilina) and Кислицька, І. І. (І. Kyslytska) (2019) Проектний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства (Project approach to enterprise’s competitiveness management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 29-36. ISSN 2311-5149

Антонюк, Т. (T. Antonyuk) and Антонова, В. (V. Antonova) (2020) Видавнича продукція Української вільної академії наук (УВАН) у Німеччині з фонду відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (Publishing Products of the Ukrainian Free Academy of Sciences (UFAS) in Germany From the Fund of Vernadsky National Library Department of Foreign Ukrainistics). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" (31). pp. 165-173. ISSN 2409­-6806

Антонюк, Т. (Т. Antoniuk) (2016) Навчальна книжка в українській діаспорі: історико-джерелознавчий аспект (Educational Book in the Ukrainian Diaspora: Historical and Source Study Aspect). Національний університет "Острозька академія" (The National University of Ostroh Academy). pp. 178-179.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2016) Інституційна структура українського наукового зарубіжжя (The Institutional Structure of Ukrainian Foreign Academic Activity). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 357-360.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2019) Роль закордонних українців в українській публічній та культурній дипломатії: історичний і сучасний аспекти (The Role of Ukrainians Abroad in Ukrainian Public and Cultural Diplomacy: Historical and Modern Aspects). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" (Вип.29). pp. 54-65. ISSN 2409-6806

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2015) Закордонне українство та Україна: проблеми та перспективи взаємовідносин (Ukrainian Diaspora and Ukraine: Relationship Problems and Prospects). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 7-13. ISSN 2409­-6806

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) and Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2020) Українське історичне товариство в контексті української історіографії ХХ ст. (нотатки з нагоди ювілею) (Ukrainian Historical Association in the Context of Ukrainian Historiography of the 20th Century) (Anniversary Notes). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" (Вип.31). pp. 115-126. ISSN 2409­-6806

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2012) Типологія міст кн. В.-К. Острозького у Південно-Східній Волині. Наукові записки. Серія "Історичні науки". Вип. 19. pp. 31-50.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2016) Концепція «Золотого спокою» Олександра Оглоблина (The Concept of “Golden Peace” by Oleksandr Ohloblyn). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 123-126.

Бєлкіна, А. (Belkina A.) (2012) Візуальні репрезентації трансформації маскулінності (Visual representation of transformation of masculinity). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 146-150.

Бабієць, Р. (R. Babiiets) (2013) Політика гендерної рівності в Україні: проблеми та перспективи. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 21-32.

Барабаш-Тимофієва, О. (О. Barabash-Tymofiieva) (2015) Іван Красковський – ініціатор білоруського футболу (1910–1914 рр.) (Ivan Kraskovskyi, the Initiator of Football in Belarus (1910–1914)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 85-88. ISSN 2409­-6806

Баран, М. (М. Baran) (2015) Листи Олександра Шульгина до Мирона Кордуби (1925 – 1929) (Oleksandr Shulhyn’s Letters to Myron Korduba (1925–1929)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 226-229. ISSN 2409­-6806

Басюк, Л. (L. Basiuk) (2013) Шкільний підручник з української літератури в аспекті гендерної збалансованості. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 3-8.

Бежук, О. (О. Bezhuk) (2015) Ольга та Євген Коновалець: взаємозумовленість фемінного та маскулінного (Olha and Yevhen Konovalets: Interdependence of Femininity and Masculinity). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 3-9.

Бендюк, Н. (N. Bendiuk) (2013) Роль жінки у весільному обряді випікання короваю (на основі польових записів, зроблених у селах Лисиче, Дідова гора, Мирутин, Голики, Варварівка Славутського району Хмельницької області). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 9-14.

Богданець, О. (Bogdanets O.) (2013) Порівняльно-історична характеристика денді та метросексуала (Historical and comparative characterization of dandy and metrosexual). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 3-17.

Богуцька, Н. (Bohutska N.) (2012) Гендерні особливості динаміки навчання педіатрії на додипломному етапі підготовки лікарів (Gender-specific dynamics of performance in pediatrics undergraduate education). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 151-153.

Богуцька, Н. (Bohutska N.) and Тарнавська, С. (Tarnavska S.) and Попелюк, Н. (Popeliuk N.) (2013) Гендерний аспект аналізу підсумкової успішності з педіатрії, дитячих інфекції студентів спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія». Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 15-20.

Боженко, В. В. (V. Bozhenko) and Бойко, А. О. (А. Boyko) and Кіріл’єва, А. В. (А. Kirileva) (2019) Оцінка структурних змін в соціальному та економічному розвитку національної економіки під впливом військового конфлікту (Assessment of structural changes in social and economic development under influence of military conflict). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 10-16. ISSN 2311-5149

Божук, Л. (L. Bozhuk ) (2015) Значущість творчості Тараса Шевченка у збереженні національної ідентичності українського зарубіжжя (за матеріалами часопису «Наше життя» (The Importance of Taras Shevchenko’s Creative Work in the National Identity Preservation of the Ukrainian Diaspora (Based on the Materials of Our Life Magazine)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 25-32. ISSN 2409­-6806

Божук, Л. (L. Bozhuk ) (2016) Портретна галерея освітніх і наукових діячів в часописі «Нові дні» (Portrait Gallery of Academic and Scholarly Activists in Periodical New Days). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 332-333.

Бойко, С. (S. Boiko ) (2016) Психологічний аналіз професійного шляху Євгена Гливи (Psychological Analysis of Professional Activity of Yevhen Hlyva). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 260-261.

Бокайло, О. (О. Bokailo) (2015) Громадська, культурна, наукова та освітня діяльність ОУАТНС «Зарево» на території США (Social, cultural, scholarly and educational activities of OUATNS «Zarevo» in the USA). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 72-79. ISSN 2409­-6806

Бокайло, О. (О. Bokailo) (2016) «Бюлетень Зарево» та «Розбудова держави» як періодичні видання організації «Зарево». (Zarevo Bulletin and State Founding Periodicals of Zarevo Organization). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 334-337.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y.) (2013) Актуальність трансгендеру (The relevance of transgender). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 18-24.

Борисюк, З. (Z. Borysiuk) (2016) До історії перенесення НТШ з Мюнхена до Марселя (на основі листування Ілька Борщака й Володимира Кубійовича) (History of the Shevchenko Scientific Society (SSS) Transfer from Munich to Marseille (Based on the Correspondence between Ilko Borshchak and Volodymyr Kubiiovych)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 172-174.

Бороденко, О. (Borodenko О.) (2012) Феномен жіночої самотності другої половини XVIII століття на прикладі сіл Полтавського полку (за матеріалами облікових джерел другої половини XVIII ст.) (Phenomenon of women’s loneliness in the second half of the 18th century after the example of villages of Poltava regiment (according to the material tally sources of the 18th century)). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 3-13.

Братусь, І. (Bratus І.) and Смольніков, Ю. (Smolnikov Yu.) (2015) Проблеми інтерпретації ролі української діаспори в навчальних курсах (Problems of Interpretation of the Role of the Ukrainian Diaspora in Education). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 14-17. ISSN 2409­-6806

Бризгун-Соколик, Оксана (2020) Реґенсбурґ табір ДіПі 1945-1949 "Україна в мініятюрі" (Спомини). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" (Вип.31). pp. 247-253. ISSN 2409­-6806

Бурлака, Г. (H. Burlaka) and Рипенко, А. (A. Ripenko) (2015) Матеріали української діаспори у фондах відділу рукописів Інституту літератури (Materials of the Ukrainian Diaspora in the Funds of the Repository of Manuscripts of Shevchenko Institute of Literature). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 239-243. ISSN 2409­-6806

Вінічук , Л. (L. Vinichuk) (2012) Серія фото “Постмодерне кохання” як вияв почуттів художника Віталія Дмитрука (The series of photo “The Postmodern love” as manifestation of artist Vitaly Dmytruk’s feeling). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 8). pp. 44-48.

Вісич, О. (O. Visych) (2015) Синдром утечі у творчості Лесі Українки (The syndrome of escape in Lesia Ukrainka's creative work). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна», Вип.57. pp. 239-241.

Вакуленко, C. (S. Vakulenko) (2016) Торетична постанова Юрія Шевельова в питаннях методології мовознавства (Theoretical Resolution by Yurii Shevelov in Terms of Linguistic Methodology). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 118-119.

Валігура, В. А. (V. Valihura) (2019) Соціально-економічні домінанти оподаткування власності в Україні (Socio-economic dominants of property taxation in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 83-90. ISSN 2311-5149

Ващенко, В. (V. Vashchenko) (2016) Періодизація української історичної науки та образи М. Грушевського у О. Оглоблина (The Periodization of Ukrainian Historical Study and the Images of Mykhailo Hrushevskyi by Oleksandr Ohloblyn). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 183-186.

Вейбер, А. (A. Veiber) (2013) Світоглядний матріархат. Історіографія. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 33-39.

Виноградов, Г. (H. Vynohradov) (2016) Славістична медієвістика української діаспори: баланс власної традиції й зовнішніх впливів (Slavic Medievalism of the Ukrainian Diaspora: Balance between its Own Tradition and External Influence). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 180-182.

Витюк, В. О. (V. Vytiuk) (2019) Комплексна реформа ПДФО в контексті запровадження накопичувальної пенсійної системи (Comprehensive personal income tax reform in the context of the cumulative pension system introduction). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 91-98. ISSN 2311-5149

Власова, О. (Vlasova О.) and Макешина, Ю. (Makeshina Y.) (2015) Интерпретация сущности матери в теории архетипов К.-Г. Юнга (Interpretation of Mother's Essence in the Archetypes of K.-G. Young). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 19-26.

Власова, Т. (Vlasova T.) (2015) Кризис гендерной идентичности в нарративах и дискурсах постмодерна (The Crisis of Gender Identity in the Arratives and Discourses of Postmodernism). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 10-18.

Власюк, S. (С. Vlasiuk) (2016) Роль діаспори у відновленні історичної пам’яті про події і учасників визвольних змагань 1917–1921 рр. (Diaspora’s Role in the Historical Memory Restoration about the Events and Participants of 1917‑1921 Liberation Race.). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 190-191.

Волошина, В. О. (V. Voloshyna) and Каламаж, Р. В. (R. Kalamazh) and Джонсон, U. F. (U. Dzonson) (2012) Метапам'яттєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі (Metamemory judgements and cognitive processes to their underlying cognitive processes). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 78-84.

Воровка, М. (Vorovka M.) and Петрученя, А. (Petruchenia A.) (2015) Гендерный состав научно-педагогических кадров Украины как элемент скрытого учебного плана высшей школы (Тhe Gender Complement of Scientists and Teachers of Ukraine as an Element of the Concealedhigher School Curriculum). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 27-37.

Воронова, М. (М. Voronova) (2016) Скандинавські рунічні написи в дослідженнях Омеляна Пріцака (Scandinavian Runic Inscriptions in Omelian Pritsak`s Research). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 135-137.

Воропаєва, Т. (Т. Voropayeva) (2011) Типи гендерної ідентичності української молоді (Types of gender identity of young Ukrainians). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 10-19.

Воротняк, Т. (Vorotnyak T.) (2012) Аналіз успішності навчання в медичному університеті залежно від гендерної приналежності (Analysis success training in medical university depending on gender accessories). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 154-156.

Вращук, K. () (2016) Конструювання тілесності. Репрезентація образу жінки в радянських кіноафішах 20 – 30 років 20 століття (Construction of corporeality. Representation of females image in the Soviets movie posters of 20 – 30 years of the twentieth century. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 161-165.

Вронська, Т. (T. Vronska) (2015) Тема репресій проти родин «ворогів народу» в мемуарах представників української діаспори (The Topic of Repressions against Families of «Enemies of the People» Depicted in Memoirs of the Ukrainian Diaspora). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 266-273. ISSN 2409­-6806

Гіржов, В. (V. Hirzhov) (2016) Проблеми українців Росії – найбільшої діаспори в світі (The Problem of the Ukrainians of Russia – the Biggest Diaspora in the World). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 18-20.

Галішевський, В. (V. Halishevskyi) (2016) Щодо проблеми дослідження співпраці Михайла Брайчевського та Українського історичного товариства (The Problem of Research of Partnership of Mykhailo Braichevskyi and the Ukrainian Historical Society.). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 195-197.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2012) Стан і перспективи розвитку лізингу в технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств (Status and prospects of leasing development in the technical provision of agricultural enterprises). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.20. (Unpublished)

Гандзілевська, Г. (G.Gandzilevska) (2016) Ресурс життєвих сценаріїв українських письменників-емігрантів (The Resource of Life Scenarios of Ukrainian Emigrant Writers). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 262-264.

Ганусин, О. (Hanusyn O.) (2013) Суспільно-культурна «місія» жінки у баченні галицьких чоловіків-інтелігентів зі зламу ХІХ-ХХ ст. (The socio-cultural «mission» of woman in the intellectuals’s vision at the turn of the XIX – XX centuries). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 25-31.

Гачко, O. (O. Hachko) (2011) Дискурс гегемонної маскулінності в христологічному контексті послання ап. Павла до Галатів (Discourse of Hegemonic Masculinity in the Christological Context of St. Paul’s Epistle to the Galatians). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 20-28.

Гачко, О. (Hachko О.) (2012) Біблія як література в культурі: перспективи розвитку гендерних досліджень (The Bible as a Literature in Culture: the Perspectives in the Development of Gender Studies). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 177-186.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2007) Відшкодування потерпілому втрати працездатності, зумовленої злочином. (Compensation for victims of a disability caused by crime). Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Острог, 26-27 квітня 2007 року).

Глодзь, Г. (H. Hlodz) (2013) Антиутопійний трикстер: гендерні аспекти образу. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 40-47.

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2019) Діяльність Марка Антоновича в Студентському товаристві національного солідаризму «Зарево» (M. Antonovych’s activity within the Student association of national solidarism “Zarevo”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 40-48. ISSN 2409-6806

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2016) Наукові праці Марка Антоновича на сторінках «Українського історика» (Scholarly works of Marko on the Pages of Ukrainian Historian). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 175-177.

Головашенко, І. (I. Holovashchenko) (2013) Вплив картезіанського раціоналізму на філософію ґендеру. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 48-57.

Головащенко, І. (І. Holovashchenko) (2016) Ґендерна філософія в постмодерній перспективі (Gender philosophy in postmodern perspective). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 3-14.

Гончаренко, О. (О. Honcharenko) (2013) Гендерний аналіз першоджерел щодо висвітлення в них проблеми виховання різностатевих дітей (на прикладі писемних пам’яток періоду Київської Русі). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 58-68.

Горбач, Г. (Gorbach G.) and Тарнавська, Л. (Tarnawska L.) (2012) Історичний розвиток гендерних уявлень (Historical development of gender ideas). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 14-21.

Горбач, Ю. (Y. Gorbach) (2016) Олександр Олесь – представник української творчої інтелігенції на чужині (Oleksandr Oles, the Representative of Ukrainian Intelligentsia in Exile). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 138-139.

Горбенко, А. (А. Horbenko) (2015) Історичний досвід католицької церкви у справі допомоги італійським емігрантам на рубежі ХІХ – ХХ ст. (The Catholic Church Historical Experience of Providing Assistance for the Italian Immigrants at the Turn of the XIX – XX Centuries). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 33-37. ISSN 2409­-6806

Горбунова, Г. (H. Horbunova) (2015) Листування Ганни Черінь (США) як джерело для дослідження її творчої та громадської діяльності (за документами ЦДАЗУ) (Hanna Cherin’s Correspondence as a Source for the Study of her Creative and Social Activity(According to the Documents of the Central State Archives of Foreign Ucrainica)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 235-238. ISSN 2409­-6806

Горелик, М. (M. Horelyk) (2016) Українська революція в діаспорній історіографії ХХ ст. (Ukrainian Revolution in Diaspora Historiography of the XX Century). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 192-194.

Грабовська, І. (Grabovska І.) (2015) Гендерна проблематика в сучасних філософських текстах українських дослідників (Gender Problems in Modern Philosophicstudies in the Texts of Ukrainian Scientists). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 38-46.

Грабовська, І. (Hrabovska І.) (2013) Громадська думка на форумах електронних видань і гендерні проблеми в сучасній Україні. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 69-78.

Гулевський, C. (Gulevsky S.) (2016) Насильство у телесеріалах та формування гендерної ідентичності в молодіжній аудиторії (Violence in television series, and the formation of gender identity in the youth audience). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 132-140.

Гуменюк, О. (О. Humeniuk) (2016) Українські молодіжні організації в міжвоєнній Європі: типологізація та форми діяльності (Ukrainian Youth Organizations in Interwar Europe: Typology and Forms of Activity). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 107-112.

Гуменюк, О. (О. Humeniuk) (2015) Союз українських пластунів-емігрантів в Чехословаччині в контексті міжнародного руху скаутів (The Union of Ukrainian Plast Emigres in the Czechoslovak Republic in the Context ofInternational Scout Movement). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 55-58. ISSN 2409­-6806

Гурська, T. (T. Hurska) (2016) Спогади про моїх батьків – Валентину та Якова Гурських (Memories about My Parents – Valentyna Hurska and Yakiv Hurskyi). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 341-343.

Данильченко, Т. (T. Danylchenko) (2013) Гендерний дисплей як компонент гендерної ідентичності. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 79-92.

Дацко, М. (M. Datsko) (2016) Психологічний аналіз сімейних цінностей Л. Богуславець у контексті соціально-демографічних страхів (Psychological Analysis of Family Values of Lesia Bohuslavets in the Context of Socio-Demographic Fears). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 279-281.

Дем'янчук, О. (Olha Demianchuk) (2018) Сутнісні характеристики та формування адміністративно-територіальних одиниць у контексті децентралізації регіонального розвитку (Essential characteristics and formation of administrative-territorial units in the context of decentralization of regional development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал, 1 (9 (37)). pp. 117-124. ISSN 23115149

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2011) Аналіз фіскального потенціалу місцевих бюджетів України у контексті прийняття Податкового кодексу (The analysis of fiscal capacity of local budgets in context of the Tax Code). Науковий вісник Національного університету податкової служби України (№4). (Submitted)

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2010) Елементи соціального капіталу (Elements of social capital). Фінансова система України. Збірник наукових праць (Вип.14).

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2009) Формування соціально-трудових відносин та соціального капіталу в умовах економічної кризи (Formation of social employment relationships and social capital under the financial crisis). Вісник Національного університету водного господарства та природокористування , Вип.4. pp. 105-111.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2007) Соціальний капітал як елемент сталого економічного розвитку суспільства (Social Capital as an Element of Steady Economic Development of Society). Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, Вип.12. pp. 25-27.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2011) Теоретичні основи фінансового забезпечення місцевих бюджетів( Theoretical basics of financial support of local budgets). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.17. pp. 34-39.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) and Шевчук, Н. (N. Shevchuk) (2012) Удосконалення міжбюджетних відносин як засіб підвищення самостійності місцевих бюджетів (Intergovernmental relations improvement as a way of increasing of local budgets independence). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 8-13.

Демків, T. (Demkiw T.) (2011) Специфіка формування гендерних парадигм: історико-філософський аспект (The specificity of formation of gender paradigms: methotodologically-philosophical aspect). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 29-36.

Денисюк, О. (О. Denysiuk) (2016) Роль української діаспори у відродженні Острозької академії (The Role of the Ukrainian Diaspora in the Reconstruction of the National University of Ostroh Academy). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 57-58.

Джонсон, Дж. (Johnson J.) (2016) Перешкоди на шляху до успішного підприємництва українських жінок: загальнонаціональне кількісне дослідження(Barriers to successful entrepreneurship of Ukrainian women: nationwide quantitative research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 15-29.

Дзира, О. (О. Dzyra) (2015) Український націоналістичний рух в Канаді в 1918 – 1939 рр. і його організаційне оформлення (Ukrainian Nationalist Movement in Canada (1918 – 1939) and Its Organizational Legalization). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 44-49. ISSN 2409­-6806

Дзира, О. (О. Dzyra) (2016) Участь українців у політичному житті Канади (1918-1939 рр.) (Participation of the Ukrainians in Political Life of Canada (1918-1939)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 61-63.

Довбенюк, Д. А. (D. Dovbeniuk) (2019) Аналіз роботи посередників з працевлаштування закордон у розрізі регіональних ринків праці України (Analysis of abroad employment agencies activity on regional labor market context). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 68-74. ISSN 2311-5149

Докіна, С. (Dokina S.) (2016) Насильство або порядок в родинах гагаузьких колонiстiв пiвдня Бессарабiї (кінець XIX – початок XX століть) на основі фольклорних матеріалів (Violence or order in the families of gagauz colonists from the South of Bessarabia (the end of the 19th – the beginning of the 20th century) on the basis of folklore). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 118-123.

Докіна, С. (Dokina S.) (2015) Болгарская семья Бессарабии сквозь призму гендерных исследований (сер. XІХ – нач. XХ в.) (The Bulgarian Family of Bessarabia in the Light of Gender). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 47-54.

Дудко, Є. (Ye. Dudko) and Манойленко, Г. (H. Manoilenko) and Шевчук, М. (M. Shevchuk) (2013) Подвійні стандарти сексуальності на прикладі сайтів київських пікап-курсів. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 93-102.

Дутчак, В. (V. Dutchak) (2015) Бандурне мистецтво в системі музичної культури української діаспори ХХ – початку ХХІ ст. (Bandura Art in the System of Ukrainian Diaspora Musical Culture during the XX – Begin-ning of the XXI Century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 175-180. ISSN 2409­-6806

Дьоміна, О. (O. Domina) (2013) Американські мотиви у гендерній проблематиці пострадянських комедійних телесеріалів (на матеріалі ситкому «Інтерни»). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 103-108.

Дядюн, О. О. (О. Diadiun) (2019) Використання аудиторських процедур при аудиті нематеріальних активів (Using of audit procedures in the audit of intangible assets). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 146-152. ISSN 2311-5149

Дячок, В. (V. Diachok) (2016) Історична постать Устима Карманюка (Кармалюка) в українській діаспорній історіографії (Historical Figure of Ustym Karmaniuk (Karmaliuk) in Ukrainian Diaspora Historiography). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 140-146.

Жаркова, Р. (Zharkova R.) (2015) Сама собі глина: проект самотворення у жіночому письмі (повість «Хризантеми» Уляни Кравченко у контексті феміністичної критики і феміністичної педагогіки) (The Clay Itself: the Project of Self-Creation in Women’s Writing (the Story «Chrysanthemum» by Uliana Kravchenko in the Context of Feminist Criticism and Feminist Pedagogy)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 65-77.

Жезицький, В. (Zhezytskyi V.) and Олійник, І. (Oliinyk I.) (2016) Ґендерна диференціація праці у селянських господарствах Подільської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.(Gender differentiation of labor in peasant family farms in Podolia governorate in the late 19th and early 20th centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 30-40.

Журавльова, І. В. (І. Zhuravlyova) (2019) Система аналітичного інструментарію аналізу функціювання інтелектуального капіталу (Analytical tools system for the analysis of intellectual capital functioning). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 75-81. ISSN 2311-5149

Заболотная, Л. (Zabolotnaia L.) (2015) История женщин и новая социальная история в современной исторической науке Молдовы (The History of Women and the New Social History in the Contemporary Moldovan Historical Science). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 78-84.

Заболотная, Л. (Zabolotnaia L.) (2016) Имущественно-правовое положения литовок в Средние века и Новое время. Литовско-белорусская историография (The juridical statute and the ownership rights of Lithuanian women in the Middle Age and the contemporary epoch. Lithuanian-Belarussian historiography). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 41-47.

Загребельний, В.В.( V. V. Zahrebelnyi) (2012) Про деякі аспекти правового регулювання юридичної відповідальності за правопорушення у сфері банкрутства (About certain aspects of law regulation of legal liability for violation of the law in the sphere of bankruptcy). Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2012. – № 2(6) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12zvvusb.pdf..

Залєток, Н. (N. Zalietok) (2015) Висвітлення проблеми надання жінкам виборчих прав у засобах масової інформації Великої Британії (1905–1913 рр.) (The Illumination of the Women’s Suffrage Problem in the Mass Media of Great Britain (1905–1913)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 85-95.

Зелінська, Л. (L. Zelinska) (2012) Жінка як об’єкт і суб’єкт у творчому процесі письменника-чоловіка (на матеріалі реалістичної драматургії ХІХ ст.) (Woman as object and subject in the creative process writer-man (based on the realistic drama of the nineteenth century)). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 22-32.

Земський, Ю. (Y. Zemskyi) (2016) Проблема збереження національної ідентичності української діаспори на теренах РФ в умовах інформаційного шовінізму початку ХХІ століття (The Problem of Preservation of the National Identity of the Ukrainian Diaspora on the Territory of the Russian Federation under Conditions of Information Chauvinism at the Beginning of XXI Century). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 47-49.

Зимарёва, Ю. (Zimaryova J.) (2015) Идентичность женщины в социокультурных реалиях и нарративах начала ХХІ века (The Identity of Woman in the Socio-Cultural Realities and Narratives of the Beginning of the Century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 96-103.

Зубко, О. (О. Zubko) (2015) Українці Білорусі. Біларуське громадське об’єднання українців «Ватра». Філії «Дніпро» (м. Могилів) та «Заповіт» (м. Мінськ) (1991–2014 рр.) (The Ukrainians of Belarus. Belarusian Public Association of Ukrainians «Vatra». Mohyliv Public Association «Dnipro» and Minsk Public Association «Zapovit» 1991–2014). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 80-84. ISSN 2409­-6806

Зубко, О. (О. Zubko) (2016) Українська діаспора Республіки Білорусь (2014-2016): відповіді на виклики часу (Ukrainian Diaspora of the Belarus Republic (2014-2016): Answers to Challenges of the Time). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 53-54.

Кіндратюк, Б. (B. Kindratiuk) (2015) Кампанологічні студії в українській діаспорі (Campanology Studies in the Ukrainian Diaspora). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 187-191. ISSN 2409­-6806

Кісь, О. (Kis О.) (2013) Вивчення досвіду українок-політв’язнів ГУЛАГу: стан досліджень та джерельні ресурси (Studying the experiences of Ukrainian women – political prisoners: state of research and primary sources). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 50-61.

Кадайська, О. (Kadayska E.) (2012) Між античністю і середньовіччям: проблема аскетизму в постмодерній інтерпритації (Between antiquity and the Middle Ages: the problem ofasceticism in the postmodern interpretation). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 187-192.

Казаков, Г. (H. Kazakov) (2013) Службовці кредитно-банківської сфери в містах Південної України в кінці ХІХ – початку ХХ століть: гендерний аспект. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 120-124.

Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) (2012) КОГНІТИВНО-СТИЛЬОВИЙ ВИМІР У ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ (Cognitive and style dimension in psychological studies). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 32-40.

Карєв, Д. (D. Kariev) (2016) Зарубежное белорусоведение и украиноведение в Западной Европе второй половины ХХ – нач. ХХІ века: общее и особенное в становлении и развитии (Великобритания и ФРГ)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 344-346.

Карась, Г. (H. Karas) (2015) Українське музичне діаспорознавство як новий напрям сучасного мистецтвознавства (Ukrainian Music Diaspora Studies as a New Trend in Contemporary Art Criticism). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 171-174. ISSN 2409­-6806

Карлін , М. (M. Karlin) and Хмарук , Ю. (Y. Khmaruk) (2010) Проблеми формування дохідної бази спеціального фонду Державного бюджету України та шляхи їх розв’язання (The problems of forming of the State budget special funds' income base and the ways of solving these problems). Фінанси України (3). pp. 13-21.

Карпенко, А. (K. Karpenko) (2016) Реконцептуалізація екологічної ідентичності у гендерному контексті (Reconceptualizing the environmental iden tity in gender context). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 48-55.

Карпенко, К. (Karpenko K.) (2012) Гендерні дилеми сучасного типу раціональності (Gender dilemmas of the contemporary type of rationality). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 33-38.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2012) Модуси людського тіла у світі міста (The modes of the human body in the urban world). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 8). pp. 150-158.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2013) Розуміння статі у теорії влади Мішеля Фуко (The Understanding of Sex in the Michel Foucault’s Theory of Power). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 39-49.

Каруник, К. (К. Karunyk) (2016) Доробок Юрія Шевельова в ділянці української синтакси (The Works by Yurii Shevelov Concerning Ukrainian Syntax). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 120-122.

Кириченко, А. В. (A. Kyrychenko) (2019) Особливості страхування життя населення (Peculiarities of population life insurance). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 104-107. ISSN 2311-5149

Клинова-Дацюк, Г. (G. Klynova-Datsiuk) (2016) Діяльність Української вільної академії наук у Німеччині в ДІ-ПІ період (1945-1952рр.) (The Activity of the Ukrainian Free Academy of Sciences in Germany during the D. P. Period (1945-1952)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 168-171.

Клинова-Дацюк, Г. (G. Klynova-Datsiuk) (2015) Історичні дослідження в Українській вільній академії наук у Німеччині Ді-Пі періоду (1945–1952 рр.) (Historical researches in Ukrainian Free Academy of Art and Sciences in Germany DI-PI Period (1945–1952)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 97-102. ISSN 2409­-6806

Клинова-Дацюк, Г. (G. Klynova-Datsiuk) (2016) Грушевськознавство у творчому доробку Олександра Домбровського (Hrushevskoznavstvo in the Scholarly Legacy of Oleksandr Dombrovskyi). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 72-75.

Клинова-Дацюк, Г. (H. Klynova-Datsiuk) (2019) Проблеми козацько-­гетьманської доби в працях членів Наукового товариства ім. Шевченка в Німеччині (1947–1950 рр.) (Problems of the cossack-hetman era in the works of members of Shevchenko Scientific Society in Germany (1947–1950)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 67-74. ISSN 2409-6806

Кобченко, K. (Kobchenko K.) (2016) Гендерна політика радянської влади 1930-х років: між пропагандою та реальністю (Gender policy of the Soviet Power in 1930es: between propaganda and reality). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 56-72.

Кобченко, К. (Kobchenko K.) (2011) Жіноцтво України у медичних професіях: початок шляху (середина ХІХ – поч. ХХ ст.) (Ukrainian women in medical professions: at the beginning of the way (middle of the 19th – beginning of the 20th cent.)). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 37-48.

Ковальчук, I. (I. Kovalchuk) and Лось, З. (Z. Los) (2011) Філософія статі: сутність та основні підходи до проблеми статі (Philosophy of sex: the essence and basic approaches to sex). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 49-59.

Ковальчук, І.В. (I. Kovalchuk) (2012) Спілкування як один з основних факторів становлення іншомовної комунікативної культури особистості (Communication as one of the main factors of foreign communicative culture of identity formation). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Ковальчук, Ю. (Kovalchyk Y.) (2015) Феномен любові у філософії статі Миколи Бердяєва (The Phenomenon of Love in Mykola Berdyayev’s Philosophy of Sex). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 104-114.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2011) Концептуальні підходи формування стратегій сільськогосподарських підприємств (Conceptual approaches to the agricultural enterprises strategies formation). Економіка АПК (№9). pp. 116-119.

Козак, Л.В. (L. Kozak) (2011) Місце та роль стратегій позиціювання в системі стратегічних пріоритетів підприємства (The place and role of positioning strategies in the system of enterprises strategic priorities ). Формування ринкової економіки : зб. наук, праць. — Спец. вип. : у 2 ч. Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспекти¬ви та вплив на розвиток сільських територій (Ч.2). pp. 107-115.

Колієва, I. (Koliieva I.) (2016) Жіноча суб’єктивність у постмодерному світі «нового фемінізму» (Feminine subjectivity in the postmodern world of the «new feminism»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 73-80.

Кондрашевська, Ю. (Yu. Kondrashevska) (2015) Національно-культурні здобутки українців Канади (National and Cultural Achievements of the Ukrainians in Canada). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 204-208. ISSN 2409­-6806

Конопка, Н. (N. Konopka) (2016) Михайло Антонович як дослідник історії України (Mykhailo Antonovych as a Researcher of Ukrainian History). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 132-134.

Конопка, Н. (N. Konopka) (2019) Михайло Антонович як дослідник історії України (Mykhailo Antonovych, the researcher of Ukrainian history). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 75-87. ISSN 2409-6806

Корнійчук, Л. (L. Korniichuk) (2016) Внесок Миколи Мушинки в дослідженнях фольклору (Mikuláš Mušinka`s Contribution to Folklore Studies). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 153-156.

Коробкінa, Т. (Korobkina T.) and Жидкова, O. (Zhidkova O.) (2012) Гендерний аспект проблеми зайнятості жінок у сучасному суспільстві (Gender aspect of employment of women in modern society). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 39-45.

Костромицкая, М. (M. Kostromitskaia) (2013) Видеопоэзия как поле гендерной борьбы. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 125-131.

Костюк, Ю. (Kostiuk Y.) (2012) Жіночий досвід у романах Тоні Моррісон (Female experience in Toni Morrison’s novels). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 157-159.

Костюченко, О.М. (O.Kostyuchenko) (2012) Використання гіпнозу та НЛП у рекламі (Usage of Hypnosis and NLP in Advertising). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Коцюк, Ю. (Kotsyuk Yu.) (2012) Роль людського чинника у питаннях захисту інформаційних систем (Human factor in the protection of informational systems). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.20. pp. 128-138.

Кочерга, O. (Kocherga O.) (2011) Проблеми жіночої освіти у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (The Female Educational Problems in K. D. Ushinsky Peda gogical Heritage). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 60-69.

Кочерга, O. (Kocherga O.) (2012) Софія Русова про роль жінки у суспільному розвитку (Sofia Rusova the role of women in social development). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 46-53.

Кошельник, А. (Koshelnyk A.) (2016) Ескалація польсько-українського конфлікту на Люблінщині (вересень 1943 – лютий 1944) (Escalation of Polish-Ukrainian Conflict in Lublin Region (September 1943 – February 1944)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 92-96.

Кравець, Д. (D. Kravets) (2020) Єврейський та польський дискурси у середовищі української діаспори в 1940-х – 1980-х рр. (за матеріалами архіву М. Демковича-Добрянського) (Jewish and Polish Discourses Among the Ukrainian Diaspora in 1940s – 1980s (Based on Mykhaylo Demkovych-Dobrianskyi Archive). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" (31). pp. 157-164. ISSN 2409­-6806

Кравець, Д. (D. Kravets) (2016) Архів Мирослава Прокопа у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника (Archive of Myroslav Prokop in the Manuscripts Department of Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library of Ukraine). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 303-305.

Кравець, Д. (D. Kravets) (2019) Архів Мирослава Прокопа у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника (Myroslav Prokop’s archive in the funds of the Department of manuscripts of Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 107-112. ISSN 2409-6806

Краснодемська, І. (I. Krasnodemska) (2015) Розвиток українознавчих досліджень у США та Канаді (70-80-ті роки ХХ ст.) (The Development of Ukrainian Studies in the USA and Canada (1970's-1980's)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 109-114. ISSN 2409­-6806

Кривицька, О.Р. (О. Kryvystka) and Чичилінський, М. В. (M. Chychylinskiy ) (2012) Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні(The role of insurer actual solvency margin in financial stability backing of life insurers in Ukraine). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 357-360.

Крисак, А. І. (А. Krysak) (2019) Сек’юритизація: нові виклики у системі інституціонального забезпечення відтворення та охорони меліорованих земель (Securitization: new challenges in the system of institutional provision of recovery and protection of meliorated land). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 17-22. ISSN 2311-5149

Кромська, А. (A. Kromska) (2013) Візуальна репрезентація гендеру в сучасній моді та рекламі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 132-137.

Крупка, M. (Krupka M.) (2012) Гендерний вимір тоталітарного насильства у сучасній жіночій прозі (Gender dimension of totalitarian violence in contemporary women's fiction). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 54-66.

Крупка, M. (Krupka M.) (2015) Гендерні стратегії в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ віку: корекція традиційних жіночих образів (Gender Strategies in the Ukrainian Literature in the end of ХIX – Beginning ХX Century: Correction of the Traditional Female Images). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 115-123.

Кужільна, О. (О. Kuzhilna) (2015) Діяльність української еміграції Чехословаччини з заснування Товариства «Музей визвольної боротьби України» (Activities of the Ukrainian Emigrants in the Czechoslovak Republic from the Establishment Period of the Society of the Museum of Ukraine’s Struggle for Independence). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 50-54. ISSN 2409­-6806

Кузьміч, О. (Kuzmich O.) (2013) Т. Кампанелла «Місто Сонця»: гендерні стереотипи в утопічному творі (Campanella "The City of the Sun": gender stereotypes in the utopian work). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 62-67.

Кузьмак, О. М. (O. Kuzmak) (2019) Теоретична концептуалізація ризикології у банківській діяльності (Theoretical conceptualization of risk study in banking activities). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 99-103. ISSN 2311-5149

Кузьменко, О. В. (О. Kuzmenko) and Яровенко, Г. М. (H. Yarovenko) and Левченко, В. П. (V. Levchenko) and Миненко, С. В. (S. Mynenko) (2019) Автоматизація процесу фінансового моніторингу легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом (Automation of the process of financial monitoring of legalization of illegally acquired money). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 162-171. ISSN 2311-5149

Купцова, Т. (T. Kuptsova.) (2016) Становлення провідних гендерних моделей в добу Середньовіччя (Formation of the main gender models in the epoch of the Middle Ages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 81-87.

Купчик, О. (О. Kupchyk) (2016) Українське закордонне студенство у «зміновіхівському русі» (початок 1920-х років) (Ukrainian Foreign Studentship in ‘Zminovikhivskyi’ Movement (the early 1920‑s)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 81-83.

Курдибаха, О. (O. Kurdybakha) (2013) Процес гендерної соціалізації підлітків у контексті психологічних досліджень. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 138-146.

Курчатова, А. (Kurchatova A.) (2012) Шанобливе ставлення до батьків у дітей дошкільного віку (Children respect to the father). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 67-70.

Куцмус, Н. (N. Kustmus) (2013) Методологія гендерних економічних досліджень в контексті теорій влади. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 147-151.

Кучеренко, С. (S. Kucherenko) (2015) Внесок діаспори у бібліографічне забезпечення липознавства (Diaspora’s Contribution into the Bibliographic Resources for Yuriy Lypa Studies). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 244-250. ISSN 2409­-6806

Кучеренко, С. (S. Kucherenko) (2016) Липіана Лева Биковського: доля Денверської збірки («Lypiana» of Lev Bykovskyi: the Fate of Denver Collection). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 306-308.

Кучерук, О. (О. Kucheruk) (2016) Документи кримінальної справи відкритої паризькою поліцією у травні 1926 року по факту вчинення замаху на Симона Петлюру (The Documents of the Criminal Case Opened by Paris Police in May 1926 to the Fact of Assassination Attempt of Symon Petliura). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 289-291.

Лідовець, Тетяна (Lidovets T.) (2012) Право на забудову житлових, господарських будівель та споруд на землях особистого селянського господарства (The right to housing construction, commercial buildings and structures on lands designated subsidiary farm). Часопис "Національного університету "Острозька академія" (1(5)). pp. 1-12.

Лісовська, О. О. (О. Lisovska) (2019) Діяльність страхових компаній на ринку медичних страхових послуг в Україні (Activity of insurance companies in the health insurance services market in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 113-119. ISSN 2311-5149

Літвінова, О. (Litvinova O.) (2012) Проблема поєднання професійних та сімейних ролей у кар’єрно успішних жінок (The unification problem of professional and family roles at carrer-successful women). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 71-75.

Лантух, К. О. (K. Lantukh) (2019) Бюджетне фінансування соціальних функцій держави: сутність, значення та складові (Budgetary financing of social functions of the state: essence, significance and components). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 108-112. ISSN 2311-5149

Левчишина, М. (Levchishina M.) and Острополець, А. (Ostropolets A.) (2012) Гендерне питання в охороні здоров’я (Gender question in health care). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 160-162.

Логвин, І. (І. Lohvyn) (2016) Спогади як джерело до вивчення життя українських еміграційних істориків (1945 – 1952) (Memories as a Source to Study the Life of Ukrainian Émigré Historians (1945 – 1952)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 338-340.

Логвин, І. (І. Lohvyn) (2015) Постать історика української зарубіжної історіографії міжвоєнного періоду через призму мережевого аналізу (The Person of Historian of Ukrainian Foreign Historiography Interwar Period through the Prism of Network Theory). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 131-139. ISSN 2409­-6806

Лотиш, Т. В. (T. V. Lotysh) (2022) Нормативні вимоги до судових рішень у кримінальному процесі країн Балтії та України (Normative requirements for court decisions in criminal proceedings the Baltic countries and Ukraine). Правао і суспільство (4). pp. 417-423. ISSN 20783736

Лушпай, Л. (L. Lushpay) (2012) Екстраполяція британського досвіду гендерного виховання в систему шкільної освіти України (Extrapolation of the British experience of gender educationin the school system of Ukraine). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 76-84.

Лущій, С. (S. Lushchii) (2015) Романістика української діаспори другої половини ХХ століття: проблеми, жанрово-стильові парадигми (Novel Writing of the Ukrainian Diaspora in the Second Half of the XX Century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 209-213. ISSN 2409­-6806

Мініч, Л. (L. Minich) (2016) Мовна картина світу в поезії представників української діаспори (The Language Picture of the World in the Poetry of the Ukrainian Diaspora). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 249-251.

Магочій, П.-Р. (P. R. Magocsi) (2015) Культури слов’янських іммігрантів в Північній Америці: мовний фактор (Slavic Immigrant Cultures in North America: The Language Factor). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 274-279. ISSN 2409­-6806

Мазіпчук, І. (Mazipchuk I.) (2016) Образ жінки у розважальних телепрограмах на каналах «1+1» та «Новий канал» (Women as shown in entertainment programs on tv channels «1+1» and «Noviy Kanal»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 148-153.

Мазепа, О. (O. Mazepa) (2015) Українські геральдичні та генеалогічні інституції DP-періоду (Ukrainian Heraldic and Genealogical Institutions of the DP-Period). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 103-108. ISSN 2409­-6806

Макар, В. (V. Makar) (2016) Суспільно-політична діяльність українців Канади (Social and Political Activities of the Ukrainians in Canada). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 104-106.

Макар, Ю. (Y. (Makar) (2016) Канадсько-українська тематика в наукових дослідженнях ЧНУ (Canadian-Ukrainian Subject in the Scholarly Research at Chernivtsi National University). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 55-56.

Максимчук, Віталій and Максимчук, Галина (2010) „Золотодзвонні пісні вириваються з серця невпинно…”. Словотворчість шістдесятників. Василь Стус. Іван Світличний. Ігор Калинець. Григорій Чубай : [збірник наукових праць ; відп. ред. Г. М. Вокальчук]. - (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія”)., Вип. 4. pp. 484-488.

Малиновська, Н. (2019) Кримські траєкторії у публічній політиці на материковій частині України: конструкція наративу етнічної політики після 2014 року. Ідеологія та політика (1(12)). pp. 41-59. ISSN 2227-6068

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) (2016) Діяльність уряду УНР у 1920-1940-х роках (історіографія проблеми) (The Activity of the UPR Government in 1920-1940 (Historiography of the Problem)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 64-66.

Марценюк, Т. (Martsenyuk T.) and Новик, Т. (Novyk T.) (2015) Гендерні аспекти моди: конструювання ідентичності за допомогою одягу (Gender Aspects of Fashion: Constructing of Identity Through Clothing). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 124-141.

Марцих, Н. (Marcikh N.) (2012) Гендерні відмінності творчих здібностей дорослих (Gender differences of adults creative capabilities). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 163-165.

Марченко, Б. (Marchenko B.) (2016) Гендер як архетип (Representation archetypes animus and anima in world religions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 154-160.

Марчук, В. (V. Marchuk) (2016) Напрямки еміграції українців з Волинського воєводства в 1921-1939 рр. (Emigration Destinations of the Ukrainians from Volyn Province in 1921-1939). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 41-44.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2012) Особливості конструювання стереотипних/нестереотипних образів чоловіка та жінки у ЗМІ (Features design stereotypical/nonstereotypical images of men and women in the media). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 85-96.

Матвійчук, Н. (N. Matviychuk) (2015) Проблема етнонаціональної ідентичності українців у США в науковому доробку М. Куропася (The Problem of the Ukrainian Ethnonational Identity in the USA in Works of Myron Kuropas). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 159-165. ISSN 2409­-6806

Матвійчук, Н. (N. Matviychuk) (2016) Публіцистика С. Куропася (Publicism of Stepan Kuropas). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 268-270.

Матласевич, О. В. (Matlasevych O.) (2016) Метакогнітивно-діалогова позиція як умова розвитку педагогічних здібностей. Міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект». Збірник тез. 3- 5 червня 2016 року.. pp. 139-144.

Матласевич, О. В. (O. V. Matlasevych ) (2016) Компонентний склад та структура педагогічних здібностей (Compositional Constitution and Structure of Educational Abilities). Наукові записки. Серія "Психологія" (3). pp. 119-133. ISSN 2415-7384

Матласевич, О. В. (O. V. Matlasevych) (2016) Педагогічні здібності: виклики сучасності (Educational Abilities: Present-day Challenges). Психологічні перспективи (28). pp. 340-351. ISSN 2227-1376

Матласевич , О. В. (О. Matlasevych) (2012) ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНА РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СВІТУ У БОГОСЛОВСЬКІЙ СПАДЩИНІ ВАСИЛЯ СУРАЗЬКОГО (Historic and psychological reconstruction of the mental model of the world in the theological heritage of Vasyl Surazkyi). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 174-191.

Матласевич , О. В. (О. Matlasevych) (2012) Роль історико-психологічних досліджень у вирішенні актуальних соціально значимих проблем (The role of historical and psychological researches in solving urgent social significant problems). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Матяш, І. (І. Matiash) (2016) Ежен Деслав – Євген Слабченко: відомий представник європейського кіноавангарду, невідомий історик дипломатії (Famous Representative of the European Avant-Garde and Unknown Historian of Diplomacy Eugene Deslaw (Yevhen Slabchenko). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 27-33.

Мачеброда, Н. (N. Machebroda) (2013) Феномен гейші в японській культурі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 152-157.

Мельник, Л. В. (L. Melnyk) (2019) Системні ризики іпотечного кредитування аграрної сфери: оцінка та шляхи зниження (System risks of mortgage lending in agrarian sphere: assessment and ways to reduce). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 120-126. ISSN 2311-5149

Мельник, М. (Melnik L.) (2015) Гендерний аспект соціокультурного аналізу музичного життя ( Gender Aspect of Social and Cultural Analysis of the Musical Life). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 142-149.

Мельник, О. (O. Melnyk) (2016) Наукові контакти Миколи Ковальського з українськими діаспорними істориками у 1990 -х – на початку 2000-х років (Scholarly Relations of Mykola Kovalskyi with Historians of the Ukrainian Diaspora in the 1990s – Early 2000s). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 200-202.

Мельник, О. (O. Melnyk) (2019) Наукові контакти Миколи Ковальського з українськими діаспорними істориками у 1990­-х – на початку 2000­-х років (Mykola Kovalskyi’s scholarly contacts with the Ukrainian diaspora historians in the 1990s – at the beginning of 2000s). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 88-96. ISSN 2409-6806

Миронець, Н. (N. Myronets) (2015) Листування Володимира Винниченка з дружиною 1921–1949 років в Архіві-Музеї ім. Д. Антоновича УВАН (США) (Volodymyr Vynnychenko Correspondence with His Wife during 1921–1949 (Based on the Materials of Dmytro Antonovych Museum-Archives in UVAN, USA)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 220-225. ISSN 2409­-6806

Мицик, Ю. (Yu. Mytsyk) (2016) Волиняк-емігрант Йосип Біденко в листуванні з митрополитом Іларіоном (Огієнком) і архиєпископом Євгеном Бачинським (Emigrant from Volyn, Yosyp Bidenko, and his Correspondence with Metropolitan Ilarion (Ohiienko) and Archbishop Yevhenii Bachynskyi). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 321-324.

Мицик, Ю. (Yu. Mytsyk) (2019) Листи М. П. Ковальського до О. М. Апанович (Mykola Kovalskyi’s letters to Olena Apanovych). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 113-122. ISSN 2409-6806

Мицик, Ю. (Yu. Mytsyk) and Тарасенко, І. (Tarasenko I.) (2015) Листи Юрія Шевельова до Омеляна Пріцака (Yurii Shevelov’s Letters to Omeljan Pritsak). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 251-260. ISSN 2409­-6806

Мороз, Р. (Moroz R.) (2012) Особливості формування й розвитку гендерної ідентичності дітей старшого дошкільного віку (Features of forming and development of gendernoy identity of children of senior preschool age). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 166-168.

Мушинка, М. (М. Mushynka) (2015) Василь Капішовський і його місце в історії українців Словаччини (Vasyl Kapishovskyi and His Place in History of Ukrainians in Slovakia). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 65-71. ISSN 2409­-6806

Мушинка (Mushynka), М. (M.) (2016) Станіслав Дністрянський – фундатор українського правознавства та теоретик державності України (Stanislav Dnistrianskyi – the Founder of Ukrainian Jurisprudence and the Theorist of Nation-Building of Ukraine). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 13-14.

Ніколаєнко, О. (Nikolaenco O.) (2015) Ideal kobiety polskiej: гендерні стереотипи у польському суспільстві наприкінці ХІХ ст. (Ideal Kobiety Polskiej: Gender Stereotypes in Polish Society at the End of the 19th Century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 150-156.

Ніколаєнко, О. (Nikolayenko O.) (2012) Святі і грішниці – гендерне прочитання жіночих образів у польському малярстві кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Saints and Sinner – gender read female characters inPolish painting of the late XIX - early XX century). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 97-106.

Нагірний, М. (М. Nahirnyi) (2016) Хорватсько-українські взаємини у дослідженнях Здравки Злоді (Croatia-Ukraine Relations in theResearch of Zdravka Zlodi). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 50-52.

Нагірний, М. (М. Nahirnyi) (2019) Хорватсько-­українські взаємини у дослідженнях Здравки Злоді (Croatian-Ukrainian relations in Zdravka Zlodi’s studies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 97-100. ISSN 2409-6806

Назарко, Р. (Nazarko R.) (2013) Гендерні стереoтипи тa їх трaнсфoрмaції в сучaсній реклaмі (Gender stereotypes and their transformation in the modern advertising). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 68-73.

Недзведовська , О.Є. (О. Nedzvedovska) (2011) Еволюція досліджень соціальної захищеності населення (Evolution of researches of social protected of population). Фінансова система України. Збірник наукових праць., Вип.17. pp. 322-329.

Новак, Б. (В. Novak) (2016) Відносини української і грузинської політичної еміграції в контексті прометеївського руху (1921-1939) (Relations of Ukrainian and Georgian Political Emigration in the Context of Promethean Movement (1921-1939)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 70-72.

Новак, Ю. (Y. Novak) (2016) Улас Самчук – 5 уроків пошуку правди (Ulas Samchuk’s Five Lessons of Truth Searching). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 282-284.

Нойфельд, B. (Neufeld V.) (2011) Порівняльний гендерний аналіз архетипів у німецькій і українській культурі (Comparative Gender Analysis of Archetypes in the German and in the Ukrainian Cultures). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 70-79.

Ободовська, М. (M. Obodovska) (2013) Гендерні аспекти в системі освіти. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 158-161.

Обух, Л. (L. Obukh) (2015) Осередки музичної освіти в українських духовних закладах західної діаспори (Cells of Music Education in Ukrainian Western Diaspora Spiritual Institutions). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 181-186. ISSN 2409­-6806

Окабе, Йошіхіко (Okabe Yoshihiko) (2020) Український національний рух у Маньчжурії (на основі праці Івана Світа) (Ukrainian National Movement in Manchuria) (based on Ivan Svit's works). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" (Вип.31). pp. 51-60. ISSN 2409­-6806

Олешко, C. (Oleshko S.) and Біла, O. (Bila O.) (2016) Історичний ракурс уявлень про жінку у різні епохи (Historical ideas about female in different ages). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 141-147.

Оніщенко, О. (Onishchenko O.) (2015) Трансформація гендерних стереотипів у контексті революційних подій 1917 року (Transformation of Gender Stereotypes in the Context of Revolutionary Events of 1917). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 157-169.

Охріменко, Г. В. (H. Okhrimenko) (2022) Аналітична культура та якість інформації у діяльності менеджера інформаційно-комунікативної сфери в Україні: проєктний підхід (Analytical culture and quality of information in the activities of the manager of the information and communication sphere in Ukraine a project approach). Агора. Журнал соціальних наук (1). pp. 61-71.

Охріменко, Г. (H. Okhrimenko) (2012) Джерела вивчення питання укладання Берестейської унії та полеміки щодо неї на основі наукових досліджень представників Київської духовної академії (The historical sources for the themas of conclusion the Union of Brest and description of the polemic literature based on researches of the Kyiv Theological Academy's scientists ). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичне релігієзнавство», Вип.6. pp. 331-340.

П'янковська, І. В. (Piankovska I.) (2016) Застосування технології «переверненого навчання» у викладанні дисципліни «Лексичний менеджмент» (Using «flihhed learning» technology in teaching lexical management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна»., 60. pp. 52-56.

Піскун, В. (V. (Piskun) (2016) Доктринальні геополітичні стратегії і організаційно-практична діяльність уряду УНР в еміграції (друга половина 20-х – 30-ті роки ХХ ст.) (Doctrinal Geopolitical Strategies and Organizational and Practical Activity of the UPR Government in Emigration (Second Half of the 20s – 30s of XX Century)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 73-74.

Піскун, В. (V. Piskun) (2015) Портрет діяча УНР Іларіона Косенка за спогадами друзів та офіційними документами (The Portrait of the UNR Activist Ilarion Kosenko in Official Documents and His Friends Memoirs). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 261-265. ISSN 2409­-6806

Павловська, В. (Pavlovska V.) (2012) Впровадження гендерного підходу в освітньо-виховну систему Республіки Польща доби трансформації в ЄС (Gender mainstreaming in education and educational system of the Republic of Poland's transformation period in the EU). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 107-114.

Павлюк, О. (O. Pavliuk) (2013) Тілесна агресія як прояв маскулінності у фільмі «Бійцівський клуб» Д. Фінчера. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 162-165.

Палієнко, М. (M. Palienko) (2016) Архівні колекції Української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі: історія формування, склад, сучасний стан опрацювання (Archive Collections of Symon Petliura Ukrainian Library in Paris: Founding History, Division and Current Research Activity). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 330-331.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) and Максименко, С. (S. Maksymenko) (2012) КОГНІТИВНА ПСИХОЛОГІЯ В КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ ЛЮДИНИ (Cognitive psychology as a part of studying human memory). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 3-16.

Петренко, О. (Petrenko O.) (2012) Гендерний підхід у освіті і вихованні: проблема термінології (The gender approach in formation and education: a terminology problem). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 115-123.

Петриченко, К. (К. Petrychenko) (2016) Закордонний паспорт громадянина УНР як чинник національної ідентифікації українського громадянства в еміграції (Foreign Passport of the Citizen of UPR as a Factor of National Identity of the Ukrainian Citizenship in Emigration). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 67-69.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2011) Інший та гендер: практика істерії (Another and gender: the practice of hysteria). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 80-84.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2012) Ординація жінок як прояв релігійної ідентичності (соціокультурний огляд. (Ordination of women as a manifestation of religious identity (social-cultural review)). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 9). pp. 266-273.

Плиска, Ю.С. (Yu. Plyska) (2012) Психолого-педагогічні чинники культури вчителів України та Польщі (Psycho-pedagogical culture factors of teachers in Ukraine and Poland). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Плотницька, С. І. (S. Plotnytska) (2019) Дослідження впливу характеристик топ-менеджменту підприємств на процес прийняття рішень (Top management teams’ characteristics influence on strategic decision-making). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 44-47. ISSN 2311-5149

Погорілко, М. (Pohorilko M.) (2015) Роль жінки в млинарському господарстві Львова у другій половині ХVІІ ст. у світлі договорів оренди млинів (The Role of Women in Mill Economy of Lviv in the Second Half of the XVII c. Based on Lease Agreements). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 170-177.

Погранична, І. (Pogranychna I.) (2013) Ідейні причини виникнення антифеміністичних рухів (Ideological causes of antifeminism motions). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 74-84.

Подобна, Є (Ye. Podobna) (2013) Жінки-журналістки у полтавській дореволюційній пресі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 166-174.

Полінкевич, О. М. (О. Polinkevych) (2019) Інклюзивний розвиток підприємств як вимір економічного зростання (Inclusive enterprise development as a measure of economic growth). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 48-52. ISSN 2311-5149

Поліщук, О. (Polishchuk О.) (2013) Мотив андрогінності і проблема ідентичності (за романом В. Вулф «Орландо») (Androgyny motif and the problem of identity in Virginia Woolf’s "Orlando"). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 85-89.

Полковський, В. (V. Polkovskyi) (2016) Петро Саварин – будівничий українського життя в Канаді (Petro Savaryn as the constructor of Ukrainian life in Canada). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 21-23.

Полянчич, Т. (Polyanchych T.) (2012) Гендерна політика і її вплив на духовне виховання нації (Gender policy and its impact on the spiritual education of the nation). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 193-196.

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2016) Доменіальний (вотчинний, панський, поміщицький) суд на теренах України (Demesnial (Manorial, Seigniorial, Landlord) Court within the Territory of Ukraine). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». (2(14)).

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2016) Щодо питання про зародження та становлення адвокатури України (The Formation and Establishment of Advocacy of Ukraine). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». (1(13)).

Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) (2011) Нормативні новели щодо надання адвокатами правової допомоги в кримінальному судочинстві (New norms about lawyer’s legal help in the criminal procedure). Вісник Академії адвокатури України : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/So (1(20)).

Попова, М.І. (M. Popova) (2012) ОСОБЛИВОСТІ КОГНІТИВНИХ СТИЛІВ В СТРУКТУРІ ОПЕРАЦІОНАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ВИСОКОКОМПЕТЕНТНИХ ТЕЛЕФОННИХ КОНСУЛЬТАНТІВ (The peculiarities of cognitive styles in the structure of operational abilities of highly qualified phone consultants). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 219-227.

Потапенко, Т. (Potapenko Т.) (2013) Гендер та рівень самооцінки в навчальній діяльності: репрезентація досвіду в академічному дискурсі (The gender and the level of self-rating in the educational aktivities: the representation of the experience in the academic discourse). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 90-93.

Потульницький, В. (V. Potulnytskyi) (2015) Створення в еміграційних умовах ідеології українського монархізму та її специфіка (1918–1939) (Formation and Specifics of the Ukrainian Monarchism Ideology of Emigrants (1918 – 1939)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 38-43. ISSN 2409­-6806

Потульницький, В. (V. Potulnytskyi) (2019) Роль та місце гетьманича Данила Скоропадського у розгортанні українського монархічного руху в еміграції у 1931–1957 рр. (The role and place of hetmanych Danylo Skoropadskyi in the development of Ukrainian monarchial movement in emigration period (1931–1957)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 25-32. ISSN 2409-6806

Потульницький, В. (V. Potulnytskyi) (2016) Роль та місце гетьманича Данила Скоропадського в розгортанні гетьманського руху в еміграції (Role and Place of Hetman Danylo Skoropadskyi in Facilitating Hetman Movement in Emigration). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 24-26.

Потульницький, Г. (H. Potulnytskyi) (2019) Основні етапи дипломатичної діяльності гетьманича Григора Орлика з інтеграції козацького чинника до зовнішньої політики Франції у 1729–1759 рр. (The main trends of the diplomatic activity of hetmanych Grygor Orlyk in the framework of integration of the cossack factor to foreign policy of the Kingdom of France in 1729–1759). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 6-14. ISSN 2409-6806

Потульницький, Г. (H. Potulnytskyi) (2016) До питання періодизації політичної діяльності гетьманича Григорія Орлика на французькій службі у 1730 - 1750-х роках (Question of Periodization of Political Activity of Hetman Hryhorii Orlyk in French Service in 1730 – 1750s.). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 315-317.

Пріхно, І. М. (I. Prikhno) (2019) Фінансування соціально-економічного розвитку територій в умовах децентралізації в Україні (Financing the socio-economic development of territories under decentralization in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 127-132. ISSN 2311-5149

Присяжнюк, П. В. (P. Prisyajnyuk) (2019) Теоретичні аспекти розкриття сутності поняття управління, його види та складові (Theoretical aspects of the essence of governance disclosure, its types and compositions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 53-58. ISSN 2311-5149

Приходько, Г. (H. Prykhodko) (2013) Соціокультурний контекст традиційних моделей сімейного виховання за статтю. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 175-185.

П’ятковська, О. (Piatkovska О.) (2015) Фінансово-економічні перспективи співпраці України та діаспори (Financial and Economic Perspectives of Cooperation between Ukraine and the Diaspora). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 18-24. ISSN 2409­-6806

Рідкоус, О. (O. Ridkous) (2013) Жінка ранньомодерного часу крізь призму методології гендерних досліджень (історіографічний аспект). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 186-199.

Ребрик, Н. (N. Rebryk) (2016) Отець Степан-Севастіян Сабол-Зореслав: в обороні української духовності (Father Stepan-Sevastian Sabol-Zoreslav: Defending the Ukrainian Spirituality). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 159-161.

Рибак, Т. (Т. Rybak) (2016) Методична база та методики викладання української мови і літератури в діаспорній школі (аналіз підручників) (Methodological Basis and Methods of Teaching the Ukrainian Language and Literature in Diaspora Schools (Textbook Analysis)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 187-189.

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2019) Журнал «Громадянка» як джерело до вивчення діяльності Об’єднання українських жінок на еміграції (Hromadianka (The Female Citizen) Journal as a source for the study of the Ukrainian Women's Association in emigration functioning). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". Вип. 29. pp. 132-138. ISSN 2409-6806

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2016) Бюлетень табору ім. М. Лисенка як джерело до вивчення соціально-побутових умов українських скитальців (Lysenko Camp Bulletin as a Source to Study Social Conditions of the Ukrainians in Distress). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 295-300.

Рибачок, І. (І. Rybachok) (2020) Українські діти-біженці в Західній Німеччині після Другої світової війни: шляхи потрапляння та соціальні категорії (Ukrainian Refugee Children in Western Germany After World War II: Ways of Affection and Social Categories). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" (Вип.31). pp. 86-96. ISSN 2409­-6806

Рудько, С. (S. Rudko) (2016) Постать М. П. Василенка в публікаціях української діаспори (The Figure of Mykola Vasylenko in Publications of Ukrainian Diaspora). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 150-152.

Сігінішена, А.С. (A. Sihinishena) (2012) МЕТАКОГНІТИВНІ СУДЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ МОНІТОРИНГУ ПАМ’ЯТІ (Metacognitive judgements as a means of memory monitoring). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20. pp. 254-263.

Савчук, І. (І. Savchuk) (2016) Виселення українського населення з Польщі 1944-1946 рр. (The Eviction of the Ukrainian Population from Poland in 1944-1946). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 87-89.

Савчук, Н. (N. Savchuk) (2015) Український фольклор у наукових дослідженнях КІУС (Едмонтон, Канада) (Ukrainian Folklore in Research Studies of CIUS (Edmonton, Canada)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 115-121. ISSN 2409­-6806

Саган, Г. (Н. Sahan) (2019) Відродження релігійного життя українців Югославії після Другої світової війни (The revival of religious life of Ukrainians of Yugolsavia after World War II). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 33-39. ISSN 2409-6806

Саган, Г. (Н. Sahan) (2016) Відродження релігійного життя українців Югославії після Другої світової війни (The Revival of the Religious Life of the Ukrainians of Yugoslavia after the Second World War). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 100-103.

Сало, І. (І. Salo) (2019) Очікувані параметри розвитку ринку плодів і ягід в Україні (Expected parameters of fruits and small fruits market development in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 23-27. ISSN 2311-5149

Сафонов, О. (О. Safonov) (2016) Південь України другої половини XVІІІ століття в дослідженнях істориків української діаспори (The South of Ukraine in the Second Half of the XVIII Century in the Research of Ukrainian Diaspora`s Historians). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 157-158.

Сеник, Я. (J. Senyk) (2015) Омелян Антонович – громадський діяч, дослідник, меценат (до 100-річчя від дня народження) (Public Figure, Researcher, and Philanthropist Omelan Antonovych (on the Occasion of His 100th Birthday Anniversary)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 152-158. ISSN 2409­-6806

Сеник, Я. (J. Senyk) (2016) Листування д-ра Володимира Горбового з діаспорою (на матеріалах відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника) (Correspondence of Volodymyr Horbovyi and the Diaspora (Based on the Materials of the Manuscripts Department of Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library of Ukraine)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 292-294.

Сеник, Я. (J. Senyk) (2020) Українська справа у ВашинҐтоні в роки холодної війни (з архівних документів відділу рукописів ЛННБ України імені Василя Стефаника) (Ukrainian Cause in Washington During Cold War (From the Archival Documents of the Manuscript Division of the Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" (31). pp. 174-184. ISSN 2409­-6806

Сеник, Я. (Ya. Senyk) (2019) Листування д­-ра Володимира Горбового з діаспорою (за матеріалами відділу рукописів ЛННБ України ім. В. Стефаника) (Correspondence of Dr. Volodymyr Horbovyi with the US diaspora (based on archival materials of the manuscript division of the Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 123-131. ISSN 2409-6806

Сердюк, М. (Serdyuk M.) (2012) Гендерні стереотипи у вихованні підростаючих поколінь (Gender Stereotypes In Education Of The Younger Generation). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 124-130.

Сидорчук, Т. (Т. Sydorchuk) (2016) Архівна колекція Омеляна Пріцака в Національному університеті «Києво-Могилянська академія» – джерело дослідження історії зарубіжного українства (Archival Collection of Omelian Pritsak in National University of Kyiv-Mohyla Academy as a Source to Study History of the Foreign Ukrainians). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. p. 312.

Скакальська, І. (I. Skakalska) (2016) Біографічний портрет волинської української еліти міжвоєнного періоду ХХ ст. в еміграції (Biographical Portrait of the Ukrainian Volyn Region Elite in Emigration throughout the Interbellum Period of the 20th Century). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 165-167.

Скиба, Т. (T. Skyba) (2013) Гендерні умови розвитку сільського підприємництва. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 200-204.

Скрипка, Х. (Ch. Skrypka) (2015) Розвиток українського шкільництва у Великобританії (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.) (Development of Ukrainian Schools in the UK (the Second Half of the XX – Early XXI Century)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 140-145. ISSN 2409­-6806

Смешновa, A. (Smeshnova A.) (2011) Питання жіночого виховання у працях М. І. Пирогова (The question of women’s education in works of NI Pirogov). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 85-92.

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2016) Колекція отця Тимофія Міненка в архіві університету Альберти (Priest Tymofii Minenko’s Collection in the Archive of the University of Alberta). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 301-302.

Соловей, A. (Solovey A.) (2016) Барьеры, трудности и гендерные стереотипы в научной деятельности женщин (Barriers, difficulties and gender stereotypes in scientific activity of women). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 124-131.

Солонська, Н. (N. Solonska) (2016) Усна історія українських переселенців до Канади: перша хвиля імміграції (The Oral History of Ukrainian Migrants to Canada: the First Wave of Immigration). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 45-46.

Срібняк, M. ( M. (Sribniak)) (2016) Український театр у таборовому просторі (Фрайштадт, Австро-Угорщина) (Ukrainian Theatre in Freistadt Camp (Austria-Hungary)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 285-286.

Срібняк, І. ( І. (Sribniak)) (2016) З історії діяльності української громади в таборі Фрайштадт (Австро-Угорщина) у 1917 р. (Activity of the Ukrainian Community in the Austro-Hungarian Camp Freistadt in 1917.). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 75-76.

Стамбол, І. (І. Stambol) (2016) Варшавський архів Івана та Юрія Лип як історико-біографічне джерело (Archive of Ivan Lypa and Yurii Lypa in Warsaw as a Historical and Biographical Source). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 309-311.

Стамбол, І. (І. Stambol) (2019) Варшавський архів Івана та Юрія Лип як історико-­біографічне джерело (Warsaw archive of Ivan and Yuri Lypa as a historical and biographical source). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Вип. 29. pp. 101-106. ISSN 2409-6806

Стецюк, Т. І. (T. Stetsiuk) (2019) Інклюзивність забезпечення базовими страховими послугами (Inclusivity of assurance of the basic insurance services). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 133-137. ISSN 2311-5149

Стратонова, Н. (N. Stratonova) (2012) Двовір'я як феномен релігійної ідентичності Київської Русі (Two faiths as a phenomenon of Kyiv Rus’ religious identity). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 7). pp. 294-302.

Супронюк, О. (О. Suproniuk) (2015) Часопис «Вісник Союзу Визволення України» (Відень, 1914–1918) як чинник становлення державності України (The Periodical The Herald of the Union for the Liberation of Ukraine (Vienna, 1914–1918) as the Factor of the Establishment of Ukraine’s Sovereignty). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 59-64. ISSN 2409­-6806

Супронюк (Suproniuk), О. (О. Suproniuk) (2016) Журнал «Нова Україна» (Прага, 1922-1928) у формуванні історичної пам’яті і свідомості нової української людини (Magazine Nova Ukraiina (Prague, 1922-1928) in the Formation of the Historical Memory and Consciousness of New Ukrainian Human). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 59-60.

Сушик, І. (Sushyk I.) and Оліферук, М. (Oliferuk M.) (2015) Катерина Білокур: драматизм жіночої долі та відданість мистецтву (Kateryna Bilokur: the Dramatic of Women’s Fate and Devotion to Art). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 178-186.

Тарасенко, І. (I. Tarasenko) (2016) З листування митрополита Іларіона (Огієнка) та Є. Онацького (From the Correspondence of Metropolitan Ilarion (Ohiienko) and Yevhen Onatskyi). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 325-329.

Тафінцева, C. (Tafintseva S.) (2016) Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів початкової школи до соціалізації учнів на засадах гендерного підходу (Pedagogical conditions of preparation of the primary school teachers to socialization of pupils on the basis of gender approach). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 88-97.

Тельвак, В. (V. Telvak) and Педич, В. (V. Pedych) (2015) Львівська історична школа Михайла Грушевського: діаспорний дискурс (Hrushevsky Lviv Historical School: Diaspora Discourse). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 89-96. ISSN 2409­-6806

Тельвак, В. (V. Telvak) and Тельвак, В. (V. Telvak) (2016) Ювілейна грушевськіана першої третини ХХ століття (Anniversary of Hrushevskiana of the First Third of the XX Century). Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М. С. Грушевського : тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог). pp. 17-19.

Темник, Г. (H. Temnyk) (2015) Інтернет-ресурси з української мови у системі навчально-методичного забезпечення українських освітніх закладів діаспори (Internet Resources for the Ukrainian Language System Teaching in the Ukrainian Diaspora Education). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 146-151. ISSN 2409­-6806

Тимейчук, І. (I. Tymeichuk) (2016) Дискурс іншого у повісті Зигмунта Бичинського «Ключ журавлів» (Discourse of the Other in Zygmund Bychynskyi's Narrative "The Flight of Storks"). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 257-259.

Тимків, Б. (B. Tymkiv) (2016) Збереження та розвиток українського сакрального мистецтва в діаспорі (Preservation and Development of the Ukrainian Sacred Art in the Diaspora). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 274-275.

Тимків, Б. (B. Tymkiv) and Тимків, Р. (R. Tymkiv) (2015) Сакральна дереворізьба митців західної української діаспори (Sacral Wood Carving of Ukrainian Artists of the Western Diaspora). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 197-203. ISSN 2409­-6806

Тимочко, М. (М. Tymochko) (2015) Славіст Лукія Гумецька та українська діаспора (за матеріалами особового архівного фонду) (Slavic Linguist Lukiia Humetska and the Ukrainian Diaspora (Based on Her Personal Archive)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 230-234. ISSN 2409­-6806

Тимощук, О. В. (O. Tymoshchuk) (2012) Психологічні особливості самоствердження сучасних підлітків (Psychological characteristics of self-affirmation of modern teenagers). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Психологія і педагогіка", Вип.19. (In Press)

Тимощук, Ю. (Tymoshchuk Y.) (2013) Образ чоловіка у масовій культурі (Іmages of men in popular culture). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 94-101.

Топішко, І.І. (I. Topishko) (2012) Совершенствование распределительных отношений как важнейшее условие снижения уровня отчуждения в современной Украине (Improvement of Distribution Relationship as the Most Important Condition to Reduce the Level of Exclusion in Modern Ukraine). Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: сборник трудов VI международной науково-практической конференции, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 26-27 апреля 2012 г.. pp. 116-118.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) Соціальний захист населення як один з механізмів зменшення відчуження у суспільстві (Social Protection as One of the Mechanisms to Reduce Social Exclusion). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 285-289.

Трембіцький, А. (A. Trembitskyi) (2016) Життєві перипетії і творча спадщина поетеси української діаспори США Марини Приходько (Life and Artistic Heritage of Maryna Prykhodko, the Poetess of the Ukrainian Diaspora in US). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 252-253.

Трембіцький, А. (А. Trembitskyi) (2016) Особистісно-індивідуальний світ письменника, журналіста і священника української діаспори США, уродження Ізяславщини, Харитона Довгалюка (до 100-річчя з дня народження) (Personal World of Kharyton Dovhaliuk, the Writer, Journalist and Priest of the Ukrainian Diaspora in USA (On the Occasion of the 100th Birthday of the Writer)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 254-256.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) (2019) Зовнішньополітичні аспекти діяльності еміграційного уряду УНР в країнах Європи та Північної Америки (1924–1940 рр.) (Foreign policy activities of the UNR emigration government in countries of Europe and North America (1924-1940)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". Вип. 29. pp. 15-24. ISSN 2409-6806

Трофимович, Володимир and Близняк, Микола (2018) Кафедра історії імені Миколи Ковальського: становлення і поступ. Актуальні питання історії та культури України і світу. Випуск VIII (VIII). pp. 4-8.

Трофимович, Л. (L. Trofymovych) (2016) Холмський фронт (бої між УПА й АК у квітні – липні 1944 року) (Chelm Front (Fights between UPA and AK in April – July of 1944)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 97-99.

Трофимович (Trofymovych), В. (V.) (2016) Український аспект національної політики нацистів у Генеральному Губернаторстві в роки Другої світової війни (Ukrainian Aspect of the National Policy of National Socialists in Governor-Generalship in the Years of the Second World War.). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 90-91.

Троян, В. (Trojan V.) and Таран, Н. (Taran N.) (2016) Проблема гендерної рівності в науці: досягнення та виклики (Problem of gender equality in science: achievements and challenges). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 98-106.

Троян, С. (S. Troian) (2016) Український діаспорний дискурс постколоніалізму (Ukrainian Diaspora’s Discourse of Postcolonialism). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 347-352.

Федонюк, В. (V. Fedoniuk) (2015) Сучасна словацька лінгвістична україністика: досягнення та втрати (Modern Ukrainian Linguistics in Slovakia: Achievements and Failures). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 122-130. ISSN 2409­-6806

Федорняк, Н. (N. Fedorniak) (2016) Український фестиваль в Торонто: засади збереження української культурної спадщини (Ukrainian Festival in Toronto: Principles of the Ukrainian Cultural Heritage Preservation). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 271-273.

Фельдман, Д. (Feldman D.) (2012) Стереотипні статеві константи та гендерний підхід (Stereotype sex constants and gender approach). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 169-172.

Фурда, Т. (Furda T.) (2013) Психологічні умови формування гендерної культури учнівської молоді (Psychological terms of formation of gender culture in today’s youth). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 102-108.

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2019) Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти України у контексті теорії обмежень (Accounting and analytical provision of economic security of higher education in Ukraine in the context of limitation theory). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 153-160. ISSN 2311-5149

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2012) Особливості обліку базових складових фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні (Features of accounting of base financial stability constituents of state higher educational establishments in Ukraine). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 237-241.

Хеленюк, A. (A. Kheleniuk) (2015) Внесок зарубіжних українців у формування художнього фонду музею історії Національного університету «Острозька академія» та популяризацію творчості митців діаспори (Contribution of Ukrainians from Abroad into the Organization of Art Collection of the Museum of History of the National University of «Ostroh Academy» and Popularization of Works of Ukrainian Diaspora Artists). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 214-219. ISSN 2409­-6806

Хеленюк, A. (A. Kheleniuk) (2020) Колекція Міртали Пилипенко в Музеї історії Національного університету «Острозька академія» (Mirtala Pylypenko's Collection in the Museum of History of the National University of Ostroh Academy). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" (Вип.31). pp. 232-239. ISSN 2409­-6806

Хмарук , Ю. (Y. Khmaruk) (2010) Зростання надходжень від операцій з майном до Державного бюджету України (Increase income from the state property to the State budget of Ukraine). Фінансова система України : [зб. наук. праць] (Вип.14). pp. 48-56.

Хмарук , Ю. (Y. Khmaruk) (2009) Необхідність та напрями вдосконалення дохідної бази Державного бюджету України (The necessity and way of Ukraine State budget’s incomes perfection). Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Лесі Українки (№ 7). pp. 37-45. ISSN ISSN 1729-360X

Хмиз, O. (O. Khmyz) (2016) Становище українців на Закерзонні між двома світовими війнами (The Situation of the Ukrainians in Zakerzonnia between the two World Wars Period). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 84-86.

Худолій, А. О. (A. Khudoliy) (2007) Мовне втілення ідеологічних та соціальних стереотипів у політичному дискурсі (Movne vtilennia ideolohichnykh ta sotsialnykh stereotypiv u politychnomu dyskursi). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». pp. 96-108.

Худолій, А. О. (А. Khudoliy) (2004) Функціональна спрямованість метафор у мові сучасних американських публіцистичних текстів (Functional Orientation of Metaphors in the Language of Modern American Journalistic Texts). Наукові записки, серія "Філологічна".

Цибульський, В. (V. Tsybulskyi) (2016) «Переяславська легенда» в інтерпретаціях вчених української діаспори ("Pereiaslav Legend" in the Interpretations of the Scholars of Ukrainian Diaspora). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 162-164.

Цимбал, Т. (T. Tsymbal) (2013) Гендерний аспект української еміграції: міфологізація причин. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 205-214.

Цимбал, Т. (T. Tsymbal) (2015) Еволюція феміністичного дискурсу війни: від антимілітаризму до етики піклування (The Evolution of Feminist Discourse of War From Antimilitarism to Ethics of Care). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 187-193.

Цимбал, Т. (T. Tsymbal) (2015) Фольклор як віддзеркалення українського діаспорального буття (Folklore as the Reflection of the Ukrainian Diaspora’s Being). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 192-196. ISSN 2409­-6806

Цимбал, Т. (T. Tsymbal) (2016) Гендерні виміри героїзму: від історії до філософського осягнення (The gender dimension of heroism: from history to philosophical comprehension). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 107-117.

Цимбал, Т. (T. Tsymbal) (2016) Проблема буттєвого вкорінення людини у творчості філософів української діаспори (The Problem of Individual's Being and Rooting in the Works of the Ukrainian Diaspora Philosophers). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 265-267.

Цип'ящук , М. (M. Tsypiashchuk) (2012) Професійне мислення юриста у вимірі когнітивного стилю поле залежність/поленезалежність (Professional lawyer thinking in terms of cognitive style field dependence / field independence). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Психологічні науки, Вип.19. (In Press)

Чечотка, О. (O. Chechotka) (2013) Гендерні відносини в освітній сфері: чоловіче керівництво в жіночому колективі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 215-221.

Чумак, Г. (H. Chumak) (2016) Повернення Емми Андрієвської (доповідь-презентація) (Return of Emma Andiievska (Report Presentation)). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 34-38.

Чупира, В. (V. Chupyra) (2016) Концептуальні підходи до українського націогенезу в працях дослідників з української діаспори (Conceptual Approaches Towards the Ukrainian Nation Building in the Works of Ukrainian Diaspora Researchers ). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 147-149.

Шірінян, Л. В. (L. Shirinyan) and Климаш, Н. І. (N. Klymash) (2019) Розвиток страхового посередництва на вітчизняному ринку у контексті забезпечення ефективності діяльності страховиків (Development of insurance mediation in the domestic market in the context of ensuring effectiveness of the activities of insurers). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (15(43)). pp. 138-144. ISSN 2311-5149

Шабаровський, Б. В. ( Shabarovskyi B. V.) (2019) Особливості перевірки доказів, отриманих в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій (Peculiarities of checking the evidence obtained as a result of secret investigative (search) actions). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право» (№1(19)).

Шаправський, С. (S. Shapravskyi) (2016) Розвиток закордонної релігійної періодики УАПЦ в екзилі на прикладі часопису «Життя і Церква» (The Development of Foreign Religious Periodicals of Ukrainian Autocephalous Orthodox Church in Exile on the Example of the Magazine Life and Church). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 318-320.

Швець, Т. (T. Shvets) (2016) Нотатки подорожей як окремі блоки в середині жанрових модифікацій (Travel Notes as Separate Blocks within Genre Modifications). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 276-278.

Шевченко, А. (Shevchenko A.) (2012) Гендерний аналіз підручників для учнів початкової школи (Analysis of the contents of textbooks for elementary school students in the gender aspect). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 131-135.

Шевченко, З. (Shevchenko Z.) (2011) Проблема уніфікації статей: біологічна та соціальна складові процесу (The problem of unification of sex: biological and social components of process). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 93-101.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2012) Культурна критика і проблема осмислення сучасних феноменів культури (The cultural critique and problem of understanding of the contemporary cultural phenomena). Наукові записки. Серія: «Культурологія». (Вип. 7). pp. 49-58.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2012) Феноменологічна естетика Г. Шпета (The phenomenological aesthetics of G. Shpet). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 8). pp. 17-26.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2016) Українська діаспора в сучасному змінному світі: до проблеми культурної ідентичності (Ukrainian Diaspora in the Modern Changeable World: the Problem of Cultural Identity). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 39-40.

Шевчук, К. (K. Shevchuk) (2012) До проблеми ідентичності естетики навколишнього середовища (To the problem of identity of environmental aesthetics). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 7). pp. 18-26.

Шелковіна, А. (Shelkovina A.) (2013) Гендерний суб’єкт в арт–практиках радянського та пострадянського простору. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 222-229.

Шелковіна, А. (Shelkovina A.) (2012) Трансформація парадигми суб'єкта в сучасному мистецтві (Transformation paradigm of the subject in contemporary art). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 173-176.

Шкабара, М. (M. Shkabara) (2013) Маскулінізований образ чоловіка в сучасній українській рекламі. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 230-234.

Шушкевич, Ю. (Y. Shushkevych) (2016) Роль діаспори в зародженні Народного Руху України (The Role of the Diaspora in Origin the People's Movement of Ukraine). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 113-114.

Ющук, T. ( T. Yushchuk) (2016) Іван Огієнко як дослідник друкарства на Волині (Ivan Ohiienko as a Researcher of Publishing in Volyn). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 129-131.

Якимчук, О. В. (O. V. Yakymchuk ) (2017) Проблеми класифікації представництва юридичних осіб у кримінальному провадженні (The issues of classification of representation of legal entities in criminal proceedings). Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». (2(16)).

Яковлева, Е. (E. Yakovleva) (2015) И это все о ней… (It’s All About Her...). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 194-204.

Ямкова, О. (О. (Yamkova) (2016) Проблема державності «малих народів» та/або «кінець взаємин» Микити Шаповала з політичними лідерами Чехословаччини (The Problems of Nationhood of ‘Small Peoples’ and/or ‘the End of Relations’ of Mykyta Shapoval with the Political Leaders of Czechoslovakia). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 77-80.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2012) Фольклоризм як засіб індивідуалізації образів у повісті Г. Квітки-Основ’яненка “Маруся” (Folklore as a means of individualization of images in story by G. Kvitka-Osnovianenko “Marusia”). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 136-145.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2011) Роль жінки-матері у весільному обряді українців: окремі зауваги до аналізу (The role of women and mothers in the Ukrainian wedding ritual: some remarks to the analysis). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 102-106.

Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) (2012) Висвітлення фольклорно-етнографічного матеріалу на сторінках журналу “Кіевская Старина” (рік 1882) (The interpretation of folkloristic and ethnographic material on the pages of journal “Kievskaya Staryna” (year 1882)). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 8). pp. 81-92.

Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) (2012) Митці малої Вітчизни: співвідношення традиційного та новаторського у творчості художниці з м. НетішинА Світлани Лелях (The artists from little Motherland: the correlation between traditional and modern in creative work of artist from Netishyn Svitlana Lelyak). Наукові записки. Серія: «Культурологія», Вип. 7. pp. 438-452.

Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) (2012) Фольклорна стилізація в українській прозі першої половини ХІХ століття як засіб для вираження етнічної ідентичності (Folklore stylization in Ukrainian prose of the first half of the nineteenth century as way of manifestation of ethnic identity). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 9). pp. 126-134.

Яремчук, В. (V. Yaremchuk) (2016) Політичні чинники в українській закордонній історіографії (Political Factors in the Ukrainian Foreign Historiography). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 115-117.

Яців, А. (А. Jatsiv) (2015) Едвард Козак та Іван Кедрин-Рудницький: до історії взаємин (Edward Kozak and Ivan Kedryn-Rudnytsky: the History of Friendship). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 166-170. ISSN 2409­-6806

Яценюк, Ф. (F. Yatseniuk) (2016) Українське козацтво в дослідженнях Любомира Винара (Ukrainian Cossacks in Research of Liubomyr Vynar). Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції, 27–28 вересня 2016 р., м. Острог. pp. 127-128.

Monograph

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2007) Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVI - початку XVII ст. Other. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Смокович, М. І. (М. І. Smokovych) (2012) Визначення юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій. (Determination of jurisdiction of administrative courts and the delimitation of judicial jurisdiction.). Other. Юрінком Інтер, Київ.

Худолій, А. О.(A. Khudoliy) (2010) Америка в постбіполярному світі: інерція політичних стереотипів. Manual. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Худолій, А. О.(A. Khudolii) (2009) Політичні стереотипи у геостратегії США. Other. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Яремчук, В.П.(V. Yaremchuk) (2009) Минуле України в історичній науці УРСР післясталінської доби (History of Ukraine in the historical science of UkSSR of Post-Stalinist period). Other. НаУОА, Острог.

Conference or Workshop Item

Гонгало, Сергій (2021) Психолого-почеркознавча експертиза як новий вид дослідження почеркових об’єктів (Psychological and handwriting examination as a new kind of study of handwritten items). In: Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : міжнар. наук.-практ. конф.-полілогу (м. Харків, 15 - 16 квіт. 2021 р.). – Харків, 15.04.2021-16.04.2021, м. Харків, Україна.

Назарук, Вікторія (2010) Проблема інформаційної коректності з огляду на зростання кількості конвергентних ЗМК: понятійний зріз. In: І Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова інформаційна ситуація і тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні», , 12-13 квітня 2010 року, Національний університет "Острозька академія". (Submitted)

Book

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Поліщук, І. (I. Polishchuk) and Ющук, Т. (T. Yushchuk) and Годжал, С. (S. Hodzhal) and Гаврилюк, Д. (D. Havruliuk) and Закотюк, Н. (N. Zakotiuk), eds. (2019) Мистецтво викладання: золоті зерна досвіду : педагогічний щорічник. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Атаманенко, А. (А. Atamanenko) and Смирнов, А. (A. Smyrnov), eds. (2019) Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки". Серія «Історичні науки» (Вип.29). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 2409-6806

Карповець, М. В. (M. Karpovets) and Якуніна, К. І. (K. Yakunina ) and Зайцев, М. О.(M. Zaіtsev) and Хом'як, І. М. (I. Khomiak) and Кочерга, С. О. (S. Kocherha) and Вісич, О. А. (O. Visych) and Пухонська, О. Я. (O. Pukhonska) and Годунок, З. В. (Z. Hodynok) and Максимчук, В. В. (V. Maksymchuk) and Шаправський, С. А. (S. Shapravskyi), eds. (2020) Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гуманітарні науки». Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Худолій, А. О.(A. Khudolii) and Ковальчук, І. (I. Kovalchuk), eds. (2023) Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». Вид-во НаУОА, Острог.

Архангельська, Алла Мстиславівна and Бетко, Ірина Павлівна and Деменчук, Олег Володимирович and Красовська, Гелена Михайлівна and Левчук, Павло and Максимчук, Віталій Васильович and Підкуймуха, Людмила Миколаївна and Поліщук, Ярослав Олексійович and Худолій, Анатолій Олексійович and Шарова, Тетяна Михайлівна and Янковська, Жанна Олександрівна, eds. (2023) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». Вид-во НаУОА, Острог.

Дем’янчук, О. І. (O. I. Demianchuk) and Шулик, Ю. В. (Y. V. Shulyk) and Іванчук, Н. В. (N. Іvanchuk), eds. (2023) Наукові записки Національного університету "Острозька академія", серія "Економіка". Вид-во НаУОА, Острог. ISBN 2311-5149

Пінчук, Ірина and Велешко, Владислава and Давидів, Вікторія, eds. (2022) Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Вид-во НаУОА, Острог.

Януль, Олександра and Рабчун, Олена and Капітунова, Катерина, eds. (2023) Студентські наукові записки. Серія «Країнознавство і міжнародний туризм». Вид-во НаУОА, Острог.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) and Кралюк, П. (P. Kralyuk) and Ганаба, С. (S. Hanaba) and Шевчук, К. (K. Shevchuk) and Бойченко, Н. (N. Boichenko) and Карповець, М. (M. Karpovets) and Губенко, Г. (Н. Cubenko) and Матусевич, Т. (T. Matusevych) and Вєжхославскій, Р. П. (R. P. Viezhkhoslavski)i, eds. (2023) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (вип.24). Вид-во НаУОА, Острог.

Пасічник, І.Д. and Жуковський, В.М. and Хом'як, І.М. and Максименко, С.Д. and Москалець, В.П. and Савчин, М.В. and Лісова, С.В. and Дем'янчук, А.С. and Нісімчук, А.С. and Вербець, В.В. and Шугай, М.А. and Матласевич, О.В., eds. (2009) Наукові записки. Серія "Психологія та педагогіка".Тематичний випуск: “Сучасні дослідження когнітивної психології”. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-15-Х

Мацієвський , Ю. В. and Рибак, А. І. and Мартинюк, Р. С. and Лебедюк , В. М. and Рибачок , С. Л. and Токар, О. В. and Кардаш, С. Ю., eds. (2010) Наукові записки. Серія "Політичні науки"."Перспективи та загрози демократії у постпомаранчевий період в Україні". Національний університет "Острозька академія", Острог.

Пасічник , І. Д. and Кралюк, П. М. and Жуковський , В. М. and Вербець, В. В. and Стоколос , Н. Г. and Зайцев, М. О and Янковська, Ж. О. and Шевчук, Д. М and Петрушкевич , М. С., eds. (2010) Наукові записки. (Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри). Серія "Культурологія" (Вип. 5). Національний університет "Острозька академія", Острог. ISBN 978-966-2254-07-2

Пасічник, І. Д. and Засєкіна , Л. В. and Максименко , С. Д. and Москалець, В. П. and Савчин , М. В. and Вербець, В. В. and Дем'янчук , А. С. and Жуковський , В. М. and Нісімчук , А. С. and Хом'як, І. М. and Шугай, М. А. and Матласевич, О. В., eds. (2009) Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка" (Вип.13). Національний університет "Острозька академія", Острог.

Гнатюк, М.І. and Грещук, В.В. and Єрмоленко, С.Я. and Левицький, А.Є. and Поліщук, Я.О. and Тищенко, О.В. and Удалов, В.Л. and Шульжук, К.Ф. and Яворська, Г.М., eds. (2011) Наукові записки. Серія "Філологічна". Філологічна, Вип.19 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Гнатюк, М.І. and Грещук, В.В. and Єрмоленко, С.Я. and Левицький, А.Є. and Поліщук, Я.О. and Тищенко, О.В. and Удалов, В.Л. and Шульжук, К.Ф. and Яворська, Г.М., eds. (2011) Наукові записки. Серія "Філологічна". Філологічна, Вип.20 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Кралюк, П. М. and Шугай , М. А. and Рибак, А.І. and Бондарчук, Я. В. and Мацієвський, Ю. В. and Худолій, А. О., eds. (2010) Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Атаманенко, А.Є. and Павлюк , В. В. and Сидорук , Т. В. and Шишкін, І.Г., eds. (2011) Студентські наукові записки. Серія «Міжнародні відносини та країнознавство» (Вип. 1). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Пасічник, І.Д. and Трофимович, В.В. and Зашкільняк, Л.О. and Атаманенко, А.Є. and Кулаковський, П.М. and Яремчук, В.П. and Близняк, М.Б. and Рудько, С.О. and Смирнов, А.І., eds. (2011) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Історичні науки, Вип.17 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Кулаковський, П.М. and Трофимович, В.В. and Жилюк, С.І. and Попелюшко, В.О. and Павлюк, В.В. and Атаманенко, А.Є. and Сидорук, Т.В., eds. (2009) Наукові записки. Міжнародні відносини, Вип.1 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Кулаковський, П.М. and Трофимович, В.В. and Троян, С.С. and Жилюк, С.І. and Попелюшко, В.О. and Павлюк, В.В. and Атаманенко, А.Є. and Сидорук, Т.В., eds. (2010) Наукові записки. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Ковальчук, І.В. (I. Kovalchuk) and Коцюк, Л.М.(L. Kotsiuk) and Новоселецька , С.В.(S. Novoseletska) and Кондратьєва, А.Є.(A. Kondratieva) and Босик, О.С.(O. Bosyk) and Горблюк, О.А.(O. Gorbliuk) and Діденко, І. Ф.(I. Didenko) and Мацієвська, Л. А.(L. Matsievska), eds. (2010) Студентські наукові записки. Серія "Філологічна". Національний університет "Острозька академія", Острог.

Ковальчук, І. В (І. Kovalchuk) and Коцюк, Л.М.(L. Kotsiuk) and Новоселецька , С.В. (S. Novoseletska), eds. (2011) Студентські наукові записки. Серія "Філологічна". Національний університет "Острозька академія", Острог.

Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Шугай, М.А. (М. Shugay ) and Рибак, А.І. (A. Rybak) and Бондарчук, Я. В. (Y. Bondarchuk) and Мацієвський, Ю. В.(Y. Matsiyevsky) and Худолій , А.О. (A. Khudolii) and Квасюк, Л.В. (L. Kvasiuk), eds. (2010) Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Атаманенко, А. Є. (А. Atamanenko) and Павлюк, В. В. (V. Pavliuk) and Сидорук, Т. В. (T. Sydoruk) and Шишкін , І. Г. (I. Shyshkin) and Галішевський, В. (V. Halishevskyi), eds. (2011) Студентські наукові записки. Серія «Міжнародні відносини та країнознавство». Національний університет "Острозька академія", Острог.

Ковальчук , І. В. (І. Kovalchuk) and Коцюк, Л.М.(L. Kotsiuk) and Крайчинська, Г.В. (G. Kraichynska) and Новоселецька , С.В. (S. Novoseletska) and Худолій , А. О.(A. Khudolii) and Бойчук, К. В.(К. Boichuk) and Ковальчук, Я. І. (Ya. Kovalchuk) and Попадюк, О.В. (O. Popadiuk), eds. (2009) Студентські наукові записки. Серія "Філологічна". Національний університет "Острозька академія", Острог.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) and Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Старіш, О. (O. Starish) and Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) and Рибак, А.І. (A. Rybak) and Мартинюк, Р. С. (R. Martyniuk), eds. (2010) Наукові записки. Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України. Серія "Політичні науки". Національний університет "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-92-3

Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) and Рибак, А.І. (A. Rybak) and Мартинюк, Р. С. (R. Martyniuk) and Лебедюк, В. М. (V. Lebediuk) and Рибачок, С. (S. Rybachok) and Токар, О. В. (O. Tokar) and Кардаш, С. Ю. (S. Kardash), eds. (2010) Наукові записки. Серія "Політичні науки". Матеріали конференції: "Перспективи та загрози демократії у постпомаранчевий період в Україні". Національний університет "Острозька академія", Острог.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) and Винар, Л. (L. Vynar) and Атаманенко, А. Є.(А. Atamanenko) and Трофимович, В. В.(V. Trofymovych) and Зашкільняк, Л.О.(L. Zashkilniak) and Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) and Яремчук, В.П.(V. Yaremchuk) and Атаманенко, В.Б. (V. Atamanenko) and Близняк, М.Б. (M. Blyzniak) and Рибачок, І.О.(І. Rybachok), eds. (2010) Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Історичні науки. Історичні науки, Вип.15 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-61-1

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) and Трофимович, В. В.(V. Trofymovych) and Зашкільняк, Л.О. (L. Zashkilniak) and Атаманенко, А. Є. (А. Atamanenko) and Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) and Яремчук, В.П.(V. Yaremchuk) and Атаманенко, В.Б. (V. Atamanenko) and Близняк, М.Б. (M. Blyzniak) and Рудько, С.О. (S. Rudko) and Смирнов, А.І. ( A. Smyrnov), eds. (2011) Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки. Історичні науки, Вип.18 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Жилюк, С. ( S. Zhyliuk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Баран, В. К. (V. Baran) and Стоколос, Н. (N. Stokolos) and Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) and Трофимович, В. (V. Trofymovych), eds. (2011) Наукові записки. Серія історичне релігієзнавство. видавництво НаУОА, Острог. ISBN 966-7631-79-6

Ковальчук, І. (I. Kovalchuk) and Коцюк, Л. (L. Kotsiuk) and Новоселецька , С. (S. Novoseletska ), eds. (2012) Студентські наукові записки. Серія "Філологічна". Серія "Філологічна" . НаУОА, Острог.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) and Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Зашкільняк, Л. (L. Zashkilniak) and Атаманенко, А. (А. Atamanenko) and Кулаковський, П.М. (P. Kulakovskyi) and Яремчук, В.П.(V. Yaremchuk) and Атаманенко, В.Б. (V. Atamanenko) and Близняк, М.Б. (M. Blyzniak) and Рудько, С. (S. Rudko) and Смирнов, А. (A. Smyrnov), eds. (2012) Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки. Історичні науки (Вип.19). НаУОА, Острог.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) and Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) and Засєкіна, Л. В. (L. Zasekina) and Павелків, Р. В. (R. Pavelkiv) and Вербець, В. В. (V. Verbets) and Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) and Хом’як, І.М. (I. Chomiak) and Максименко, С. Д. (S. Maksymenko) and Москалець , В. П. (V. Moskalets) and Савчин , М. В. (M. Savchun) and Нісімчук , А. С. (A. Nisimchuk) and Шугай, М.А. (М. Shugay ) and Матласевич , О. В. (О. Matlasevych), eds. (2012) Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.20 . Вид-во Національного університету "Острозька академія", Кафедра психолого-педагогічних дисциплін НаУОА, Острог. ISBN 966-7631-15-Х

Архангельська, А. М. (A. Arkhangelska) and Білоус, П. В. (P. Bilous) and Вокальчук, Г. М. (H. Vokalchuk ) and Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Поліщук, Я. О. (Y. Polishchuk) and Тищенко , О. В. (O. Tyshchenko) and Хом'як, І. М. (I. Khomiak) and Яворська, Г. М. (H. Yavorska), eds. (2012) Наукові записки. Серія "Філологічна". Серія "Філологічна" (Вип.24). НаУОА, Острог.

Архангельська, А. (A. Arkhanhelska) and Білоус, П. В. (P. Bilous) and Вокальчук, Г. М. (H. Vokalchuk ) and Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Поліщук, Я. О. (Y. Polishchuk) and Тищенко, О. В. (O. Tyshchenko) and Хом'як, І. М. (I. Khomiak) and Яворська, Г. М. (H. Yavorska), eds. (2012) Наукові записки. Серія "Філологічна". Серія "Філологічна" (Вип.25). НаУОА, Острог.

Архангельська, А. (A. Arkhanhelska) and Білоус, П. В. (P. Bilous) and Вокальчук, Г. М. (H. Vokalchuk ) and Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Поліщук, Я. О. (Y. Polishchuk) and Тищенко, О. В. (O. Tyshchenko) and Хом'як, І. М. (I. Khomiak) and Яворська, Г. М. (H. Yavorska), eds. (2012) Наукові записки. Серія "Філологічна". Серія "Філологічна" (Вип.26). НаУОА, Острог.

Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Антонюк, Я. (Y. Antoniuk) and Атаманенко, В. (V. Atamanenko) and Близняк, М. (M. Blyzniak) and Смирнов, А. (A. Smyrnov) and Яремчук, В. (V. Yaremchuk), eds. (2012) Актуальні питання історії України. Україна і світ. НаУОА, Острог.

Архангельська, А. М. (A. Arkhanhelska) and Білоус, П. В. (P. Bilous) and Вокальчук, Г. М. (H. Vokalchuk ) and Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Поліщук, Я. О. (Y. Polishchuk) and Тищенко, О. В. (O. Tyshchenko) and Хом'як, І. М. (I. Khomiak) and Яворська, Г. М. (H. Yavorska), eds. (2012) Наукові записки. Серія "Філологічна". Серія "Філологічна" (Вип.27). НаУОА, Острог.

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) and Вербець, В. В. (V. Verbets) and Стоколос, Н. Г. (N. Stokolos) and Зайцев, М. О.(M. Zaіtsev) and Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) and Шевчук, Д. М. (D. Shevchuk) and Петрушкевич, М. С. (M. Petrushkevych), eds. (2012) Наукові записки. Серія "Культурологія". Серія "Культурологія". (Вип.10). НаУОА, Острог.

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) and Вербець, В. В. (V. Verbets) and Стоколос, Н. Г. (N.Stokolos) and Зайцев, М. О.(M. Zaіtsev) and Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) and Шевчук, Д. М. (D. Shevchuk) and Петрушкевич, М. С. (M. Petrushkevych), eds. (2010) Наукові записки. Серія «Культурологія». Серія "Культурологія". (Вип. 6). НаУОА, Острог. ISBN 978-966-2254-07-2

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) and Вербець, В. В. (V. Verbets) and Стоколос, Н. Г. (N.Stokolos) and Зайцев, М. О. (M. Zaіtsev) and Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) and Шевчук, Д. М. (D. Shevchuk) and Петрушкевич, М. С. (M. Petrushkevych), eds. (2011) Наукові записки. Серія "Культурологія". Серія "Культурологія". (Вип. 8). НаУОА, Острог.

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) and Вербець, В. В. (V. Verbets) and Стоколос, Н. Г. (N.Stokolos) and Зайцев, М. О.(M. Zaіtsev) and Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) and Шевчук, Д. М. (D. Shevchuk) and Петрушкевич, М. С. (M. Petrushkevych), eds. (2012) Наукові записки. Серія "Культурологія". Серія "Культурологія". (Вип. 9). НаУОА, Острог. ISBN 978-966-2254-07-2

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Батіщева, О. С. (O. Batishcheva) and Бондарчук , Я. В. (V. Bondarchuk) and Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) and Мацієвський, Ю. В. (Y. Matsiyevsky) and Рибак, А. І. (A. Rybak) and Худолій , А. О. (A. Khudolii) and Шершньова, О. В. (O. Shershnova) and Шостак , І. В. (I. Shostak) and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) and Шугай, М. А. (М. Shugay ), eds. (2012) Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». «Культура та соціальні комунікації» (Вип. 3). НаУОА, Острог.

Архангельська, А. М. (A. Arkhangelska) and Білоус, П. В. (P. Bilous) and Вокальчук, Г. М. (H. Vokalchuk ) and Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Поліщук, Я. О. (Y. Polishchuk) and Тищенко, О. В. (O. Tyshchenko) and Хом'як, І. М. (I. Khomiak) and Яворська, Г. М. (H. Yavorska), eds. (2012) Наукові записки. Серія "Філологічна". Серія "Філологічна" (Вип.29). Національний університет "Острозька академія", Острог.

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Вітлінський, В. В. (V. Vitlinskyi) and Карлін , М. І. (M. Karlin) and Левицька , С. О.(S. Levytska) and Пасічник, Ю. В. (I. Pasichnyk) and Матвійчук, А. В. (A. Matviichuk) and Козак, Л. В. (L. Kozak) and Топішко, І. І. (I. Topishko) and Новоселецький, О. М. (O. Novoseletskyi) and Мамонтова, Н. А. (N. Mamontova) and Дем'янчук, О. І.(O. Demianchuk) and Кривицька, О. Р. (О. Kryvystka), eds. (2012) Наукові записки. Серія "Економіка": збірник наукових праць. Серія "Економіка" (Вип.20). НаУОА, Острог.

Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Оболенська, Т. Є. (T. Obolenska) and Тарангул , Л. Л. (L. Taranhul) and Дорогенський , А. В.(A. Dorohenskyi) and Козак, Л.В. (L. Kozak) and Кривицька, О.Р. (О. Kryvystka) and Мамонтова, Н.А. (N. Mamontova) and Недзведовська , О.Є. (О. Nedzvedovska), eds. (2013) Фінансова система України: становлення та розвиток : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Вид-во Національного університету "Острозька академія", Острог.

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) and Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) and Скрипнюк, В. М. (Skrypniuk) and Костюк, В. Л. (V. Kostiuk) and Погорецький, М. А. (M. Pohoretskyi) and Фоміних, С. Ф. (S. Fominyh) and Ковальчук, В. Б. (V. Kovalchuk), eds. (2014) Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Малиновські читання», м. Острог, 14-15 листопада 2014 року. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог, p. 302.

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) and Вербець, В. В. (V. Verbets) and Стоколос, Н. Г. (N.Stokolos) and Зайцев, М. О.(M. Zaіtsev) and Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) and Шевчук, Д. М. (D. Shevchuk) and Петрушкевич, М. С. (M. Petrushkevych), eds. (2011) Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали міжнародної наукової конференції «Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації» (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). Серія "Культурологія". (Вип. 7). НаУОА, Острог. ISBN 978-966-2254-07-2

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Попелюшко, В. О. (V. Popeliushko ) and Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) and Фесенко, Є. В. (E. Fesenko) and Погорецький , М. А. (M. Pohoretskyi) and Фоміних, С. Ф. (S. Fominykh) and Іванніков, І. А. (I. Ivannikov) and Оверчук , С. В. (S. Overchuk), eds. (2012) Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання”, м. Острог, 16-17 листопада 2012 року (Materials of the 1st International Scientific and Practical Conference "Malynovski Readings", 16-17 November, 2012). Національний університет "Острозька академія".

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Каламаж, Р.В. (R. Kalamazh) and Трофимович, В. (V. Trofymovych) and Бортніков, В. І. (V. Bortnikov) and Калюх, Ю. І. (Yu. Kaliuh) and Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) and Мартинюк, Р. С. (R. Martyniuk) and Рибак, А.І. (A. Rybak), eds. (2008) Наукові записки. Серія "Політичні науки". "Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 рр.". Національний університет "Острозька академія", Острог.

Гнатюк, М.І. and Грещук, В.В. and Єрмоленко, С.Я. and Левицький, А.Є. and Поліщук, Я.О. and Тищенко, О.В. and Удалов, В.Л. and Шульжук, К.Ф. and Яворська, Г.М., eds. (2010) Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість". Філологічна, Вип.13 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-70-2

Гнатюк, М.І. and Грещук, В.В. and Єрмоленко, С.Я. and Левицький, А.Є. and Поліщук, Я.О. and Тищенко, О.В. and Удалов, В.Л. and Шульжук, К.Ф. and Яворська, Г.М., eds. (2010) Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість". Філологічна, Вип.14 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-70-2

Гнатюк, М.І. and Грещук, В.В. and Єрмоленко, С.Я. and Левицький, А.Є. and Поліщук, Я.О. and Тищенко, О.В. and Удалов, В.Л. and Шульжук, К.Ф. and Яворська, Г.М., eds. (2010) Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість". Філологічна, Вип.15 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-70-2

Гнатюк, М.І. and Грещук, В.В. and Єрмоленко, С.Я. and Левицький, А.Є. and Поліщук, Я.О. and Тищенко, О.В. and Удалов, В.Л. and Шульжук, К.Ф. and Яворська, Г.М., eds. (2010) Наукові записки. Серія "Філологічна". Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року "Міжкультурна комунікація: мова - культура - особистість". Філологічна, Вип.16 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-70-2

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) and Вербець, В. В. (V. Verbets) and Стоколос, Н. Г. (N.Stokolos) and Зайцев, М. О.(M. Zaіtsev) and Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) and Шевчук, Д. М. (D. Shevchuk) and Петрушкевич, М. С. (M. Petrushkevych), eds. (2010) Наукові записки. Серія "Культурологія" (Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 - 24 квітня. Серія "Культурологія". (Вип. 5). НаУОА, Острог.

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Жуковський, В. М. (V. N. Zhukovsky) and Вербець, В. В. (V. Verbets) and Стоколос, Н. Г. (N. Stokolos) and Зайцев, М. О.(M. Zaіtsev) and Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) and Шевчук, Д. М.(D. Shevchuk) and Петрушкевич, М. С. (M. Petrushkevych), eds. (2009) Наукові записки. Серія "Культурологія" (Проблеми культурної ідентичності та культурний проект Європи. Матеріали міжнародної наукової конференції 24 - 25 квітня. Серія "Культурологія". (Вип. 4). НаУОА, Острог.

Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Батіщева, О.С. (O. Batishcheva) and Бондарчук, Я. В. (Y. Bondarchuk) and Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) and Мацієвський, Ю. (Y. Matsiyevsky) and Рибак, А (A. Rybak) and Худолій , А. О.(A. Khudolii) and Шостак , І. В. (I. Shostak) and Шугай, М.А. (М. Shugay ), eds. (2012) Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні [Текст]: матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог.). НаУОА, Острог.

Мартинюк, H. (N. Martyniuk) and Немирська, К. () and Мартинюк, О. (O. Martyniuk) and Годжал, С. (S. Hodzhal) and Зубіцька, Д. (D. Zubitska) and Лагода, О. (O. Lagoda) and Поліщук, І. (I. Polishchuk) and Симонович, Д. (D. Symonovych), eds. (2018) Ad Fontes : збірник тез доповідей студентських наукових читань. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Поліщук, І. (I. Polishchuk) and Ющук, Т. (T. Yushchuk) and Годжал, С. (S. Hodzhal) and Гаврилюк, Д. (D. Havruliuk) and Закотюк, Н. (Zakotiuk), eds. (2019) Ad fontes : збірник тез доповідей студентських наукових читань, 01 листопада 2019 р. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Немирська, К. (Kh. Nemyrska) and Лагода, О. (O. Lahoda) and Годжал, С. (S. Hodzhal) and Зубіцька, Д. (D. Zubitska) and Костюкевич, І. (I. Kostiukevych) and Поліщук, І. (Polishchuk) and Симонович, Д. (Symonovych), eds. (2019) Ad fontes : збірник тез доповідей студентських наукових читань, 17 квітня 2019 р., м. Острог. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Мартинюк, Назар and Поліщук, Ірина and Ющук, Тетяна and Гаврилюк, Денис and Годжал, Світлана and Закотюк, Назарій and Карманчиков, Володимир, eds. (2019) Актуальні питання історії та культури України. Україна і світ : збірник матеріалів IX Регіональної конференції для студентів та аспірантів. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Дем’янчук, О. І. (Demianchuk O. I.) and Шулик, Ю. В. (Shulyk Y. V.) and Іванчук, Н. В. (Ivanchuk N.V.) and Аверкина, М. Ф. (Averkyna M. F.), eds. (2024) Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" (Scientific notes of Ostroh Academy National University, «Economics» series). Економіка (32(60)). Вид-во НаУОА, Острог. ISBN 23115149

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Каламаж, Р. В. (R. Kalamazh) and Балашов, Е. М. (E. Balashov) and Горбанюк, О. (O. Horbaniu), eds. (2024) Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (Scientific notes of Ostroh Academy National University, «Psychology» series). Психологія (№ 17). Вид-во НаУОА, Острог.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Немирська, К. (K. Nemyrska) and Мартинюк, О. (O. Martyniuk) and Лагода, О. (O. Lahoda) and Поліщук, I. (I. Polishchuk) and Годжал, C. (S. Hodzhal) and Зубіцька, Д. (D. Zubitska) and Мирончук, В. (V. Vyronchuk) and Симонович, Д. (D. Symonovych) and Фомін, О. (O. Fomin), eds. (2019) Terra Incognita : студентський науковий журнал. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Мартинюк, H. (N. Martyniuk) and Мартинюк, О. (O. Martyniuk) and Фурман, В. (V. Furman) and Мирончук, В. (V. Myronchuk) and Ющук, Т. (T. Yushchuk), eds. (2017) Terra incognita : студентський науковий журнал. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Немирська, К. (K. Nemyrska) and Мартинюк, О. (O. Martyniuk) and Ющук, Т. (T. Yushchuk) and Симонович, Д. (D. Symonovych) and Зубіцька, Д. (D. Zubitska) and Лагода, О. (O. Lagoda) and Годжал, С. (S. Hodzhal), eds. (2018) Terra Incognita : студентський науковий журнал. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Мартинюк, Hазар and Поліщук, Ірина and Ющук, Тетяна and Годжал, Світлана and Гаврилюк, Денис and Закотюк, Назарій, eds. (2020) Terra Incognita: студентський науковий журнал. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Мартинюк, О. (O. Martyniuk) and Симонович, Д. (D. Symonovych), eds. (2018) Актуальні питання історії та культури України і світу : збірник матеріалів VIII Регіональної конференції для студентів та аспірантів (Topical issues of history and culture of Ukraine and the world). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) and Кралюк, П. (P. Kralyuk) and Предборська, І. (I. Predborska) and Степаненко, І. (I. Stepanenko) and Шевчук, Д. (D. Shevchuk) and Горбунова, Л. (L. Horbunova) and Зінченко, В. (Zinchenko) and Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) and Карповець, М. (M. Karpovets), eds. (2018) Філософія як культурна політика сучасності: тези доповідей VІ всеукраїнської наукової конференції 19 жовтня, м. Острог. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

Національний університет, Острозька академія (2009) Наукові записки. Культура і соціальні комунікації, Вип. 1 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Історичне релігієзнавство, Вип.3 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-79-6

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка (Вип.15). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки. Історичні науки, Вип.11 . Національний університет "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Історичні науки, Вип.16 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.13 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.14 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Історичне релігієзнавство, Вип.2 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Історичні науки, Вип.10 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Історичні науки, Вип.14 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Філологічна, Вип.10 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-70-2

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Психологія та педагогіка (Вип.11). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-15-Х

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Культурологія, Вип.3 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2007) Наукові записки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження". Історичні науки, Вип.9 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Історичні науки, Вип.12 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Філософія, Вип.3 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-79-6

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Студентські наукові записки. Економіка, Вип.5 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.10 (Ч. 1). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.10 (Ч. 2). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.10 (Ч. 3). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.11 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.12 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Філософія, Вип.5 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-79-6

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Студентські наукові записки. Філологічна, Вип.2 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Філологічна, Вип.11 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-70-2

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Історія релігій в Україні і світі. Історичне релігієзнавство, Вип. 1 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Матеріали наукової конференції "Віра і розум в історії слов'янської філософії" (до 430-річчя з дня народження М. Смотрицького). Філософія, Вип.4 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-79-6

Other

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) and Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) (2019) Рецензія: З лабораторії творення «Енциклопедії українознавства» / відп. ред. М. Железняк; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2018. 352 с. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) (2020) Рецензія: Kolańczuk А. Ukraińscy emigranci polityczni w życiu naukowym, kulturalnym, społecznym i gospodarczym Drugiej Rzeczypospolitej / Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. Przemyśl, 2017. 396 s. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2019) Рецензія: «Вісник – Анґеліафорос»: щорічний українсько-­грецький альманах / гол. ред. Г. Маслюк. Афіни, грудень 2017. 414 с. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Трофимович, Володимир and Сухих, Андрій (2017) Мудраченко М. Друга партизанська бригада 1942–1944: від партизанщини до партизанства. Вінниця, 2015. 568 с. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки».

This list was generated on Mon Jun 17 03:10:26 2024 EEST.