Items where Year is 2004

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | В | К | Л | М | П | Р | Х | Ш | Я
Number of items: 32.

А

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2004) Опис Острозької волості 1654 року. Український археографічний щорічник. Нова серія. Випуск 8/9. pp. 504-528.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2004) Склад описово-статистичних джерел з історії Волині XVI - першої половини XVII ст. Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки. Т. 13. pp. 562-575.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2004) Структура Острозької волості другої половини XVI - першої половини XVII ст. Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць. pp. 139-153.

Б

Блащук, Т. В. (T. Blashchuk) (2004) Види юридичних осіб в сучасному цивільному праві. Наукові записки. Серія “Право”. pp. 168-175.

В

Винар, Л. (L. Wynar ) and Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2004) Олег Кандиба і Український Науковий Інститут в Америці: 1937 – 1939. Український історик, ХLI (3-43). pp. 88-148.

К

Ковальський, М. (M. Kovalskyi) and Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2004) Теоретичне обгрунтування грушевськознавства: (До 70-ліття Любомира Винара). Проблеми історії України: факти, судження, пошуки (10). pp. 30-41.

Конопка, Н. (N. Konopka) (2004) Малоросійський генерал-губернатор М.Г. Репнін Волконський і розвиток масонського та декабристського рухів. Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Міжвузівський збірник наукових праць. pp. 44-54.

Крайчинська, Г.В. (G. Kraichynska) (2004) Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентами - назвами грошових одиниць(Functional-semаntic analysis of Polish phraseological units with the names of monetary elements). Other thesis, Національний університет "Острозька академія".

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2004) В’ячеслав Липинський: від «хлопомана» до «хлопофоба». Війни і мир, або "Українці - поляки: брати / вороги, сусіди ...".. pp. 441-448.

Л

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2004) Форма змішаних договорів. Підприємництво, господарство і право (№7). pp. 24-27.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2004) Особливості виконання змішаного договору. Підприємництво, господарство і право (№6). pp. 53-56.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2004) Окремі питання відповідальності за порушення зобов’язань, що виникають із змішаних договорів. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. , Вип.24. pp. 304-309.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2004) Недійсність змішаних договорів (Cancellation of Mixed Contracts). Наукові записки. Серія “Право”, Вип.5. pp. 199-203.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2004) Основні джерела Європейського договірного права (The Main Sources of EU Contract Law ). Збірник наукових праць. Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, Вип.48 (Ч.2). pp. 50-52.

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2004) Окремі питання використання змішаних договорів (Some Questions of Using of Mixed Cjntracts). Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Збірник наукових сатей. , Вип.13. pp. 89-93.

М

Мацієвський, Юрій (2004) Етнічність та конфлікт. Идентичность и толерантность в многоэтническом гражданском обществе. Материалы ІІІ- его международного семинара.

Мацієвський, Юрій (2004) Теоретичні аспекти аналізу суспільних конфліктів: множинність концептуальних підходів. Людина і політика (3). pp. 115-130. ISSN 1609-5499

Мацієвський, Юрій (2004) Між функціоналізмом та нормативізмом: академічна політологія в Україні на початку XXI ст. Людина і політика (5). ISSN 1609-5499

П

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2004) Інформатизація та психічний розвиток. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип. 5). pp. 8-16.

Р

Рибак, А.І. (2004) Державотворчі погляди О.Дякова – „Горнового”. Ефективність державного управління у контексті європейської інтеграції: Матеріали щорічної науково-практичної конференції 23 січня 2004 р. (Ч.2). pp. 113-116.

Рибак, А.І. (2004) Долі нескорених (революційний шлях О.Дякова-Горнового). Військово-науковий вісник (Вип.6). pp. 226-236.

Рибак, А.І. (2004) О.Дяків – теоретик та публіцист національно-визвольного руху 1940-их років. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Історичні науки (Вип.4). pp. 304-314.

Рудько, С. (S. Rudko) (2004) Становлення суспільно-політичних поглядів М.Василенка (кін. XIX cm.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського. Серія: Історія. (Вип.8). pp. 101-106.

Х

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2004) Роль середовища у формуванні мовленнєвої культури учнів. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Мовознавство (1(11)). pp. 112-116.

Худолій, А. О. (А. Khudoliy) (2004) Функціональна спрямованість метафор у мові сучасних американських публіцистичних текстів (Functional Orientation of Metaphors in the Language of Modern American Journalistic Texts). Наукові записки, серія "Філологічна".

Ш

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2004) Герменевтика як теорія історичного пізнання: Вільгельм Дільтей, Густав Шпет. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińsjich Uniwersytetow. pp. 221-225.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2004) Церковна політика у Російській імперії в першій половині ХІХ століття (на прикладі римо-католицької Луцько-Житомирської дієцезії) (The church policy at the Russian imperia during first 19th half century (the Lutsk-Zhytomyr Dioceses as an example). Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції: Матеріали щорічної науково-практичної конференції 23 січня 2004 р. (Ч.2). pp. 134-138.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2004) Освітня діяльність римо-католицького духовенства Луцько-Житомирської дієцезії у першій половині ХІХ століття Educational Activities of the Roman-Catholic Clergy of the Lutsk-Zhytomyr Dioceses in the first part of the 19th century. Наукові записки: Історичні науки (Вип. 4). pp. 252-261.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2004) Особливості розвитку Луцько-Житомирської дієцезії у першій половині ХІХ століття (The Lutsk-Zhytomyr Dioceses: specific development in the first part of the 19th century). Вісник Львівської Комерційної Академії. – Серія “Гуманітарні науки” (Вип. 5). pp. 27-33.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2004) Суспільна діяльність луцько-житомирського римо-католицького єпископа М.Пивницького (Public activity of the lutsko-zhytomyrsky bishop М.Pywnycky). Волинський музей: історія та сучасність. Науковий збірник. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Вип. 3). pp. 386-389.

Штогун, С. Г. (S. Shtogun ) (2004) Суддівське самоврядування як конституційна гарантія незалежності та недоторканності суддів. (Self-administration of judges as a constitutional guarantee judge's independence and indefeasible). Юридичний журнал “Право України” (6). pp. 18-20.

Я

Яремчук, В.П.(V. Yaremchuk) (2004) Загальний образ минулого України: підходи сучасної української історіографії. Українська історіографія на зламі ХХ - ХХІ століть: здобутки і проблеми. pp. 74-94.

This list was generated on Wed Jun 12 12:35:23 2024 EEST.