Items where Year is 2007

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | Р | Т | Х | Ш | Я
Number of items: 66.

А

Антощук, Л. (2007) Журнал “The Ukrainian Quarterly” як періодичне видання УККА. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, Вип.9. pp. 378-386.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2007) Теодор Мацьків як дослідник Хмельниччини. Хмельниччина в тогочасних західноєвропейських джерелах, 6. pp. 7-18.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2007) Джерельна база дослідження діяльності УІТ. Наукові записки. Історичні науки (Вип. 8). pp. 391-406.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2007) Розвиток Грушевськознавства в діаспорі. Український історик, 4 (172). pp. 154-182.

Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2007) Любомир Винар: життя і діяльність (З нагоди 75-ліття вченого) (Liubomyr Vynar: life and work (on the occasion of the 75th anniversary of the scientist)). Любомир Винар: Біобібліографічний покажчик (1948-2007). pp. 19-45.

Атаманенко, А.Є. (2007) Публікації програмних матеріалів діяльності УІТ на сторінках “Бюлетеню” товариства. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, Вип.9. pp. 395-405.

Б

Білецька, С.М. (S. Biletska) (2007) Біблеїзми як засіб відображення універсальних концептів релігійної картини світу французького народу (на матеріалі французької мови. Наукові записки Серія «Філологічна» (Вип. 8). pp. 10-21.

Бендюк, М. (2007) Острозька Богородиця з Воскресенської церкви міста Острог на Новому Місті. Рівненська єпархія. pp. 89-90.

Бендюк, М. (2007) Медаль князя Василя-Костянтина острозького. Рівненська єпархія. pp. 87-88.

Бондар, В. (V. Bondar) (2007) Мотиваційна стратегія в контексті розвитку державного управління (Motivational strategies in the context of public administration). Демократичні стандарти професійного навчання та діяльності публічних службовців: теорія та практика: матеріали міжнародної науково–практичної конференції (Ч.2). pp. 20-23.

Г

Гандзілевська, Г. (H. Handzilevska) (2007) Театральне мистецтво як чинник стимулювання самореалізації молодшого школяра (Theatrical art as a factor in stimulating the self-realization of junior schoolchildren). Нова педагогічна думка (3). pp. 60-63.

Герасимчук, О. П. (O. Gerasymczuk) (2007) Правонаступництво у кримінальному процесі у разі смерті потерпілого. Адвокат (№ 8). pp. 12-25.

Герасимчук, О. П. (O. Gerasymczuk) (2007) Гарантії прав особи, потерпілої від злочину, на стадії порушення кримінальної справи. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки (Вип.36). pp. 448-453.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2007) Структура принципу диспозитивності у кримінальному процесі. Право України (№ 3). pp. 128-131. (In Press)

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2007) Порівняльний аналіз правового статусу потерпілого за кримінально-процесуальним законодавством Польщі, Росії та України. Проблеми державотворення і захисту прав людини : матеріали XIII регіональної науково-практичної конференції (Львів, 8-9 лютого 2007 року). pp. 591-594.

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2007) Відшкодування потерпілому втрати працездатності, зумовленої злочином. (Compensation for victims of a disability caused by crime). Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Острог, 26-27 квітня 2007 року).

Герасимчук, О. П. (O. Herasymchuk) (2007) Визнання особи потерпілим від злочину.(Recognition a person as a victim of crime). Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права (№ 1). pp. 208-212.

Д

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2007) Соціальний капітал як елемент сталого економічного розвитку суспільства (Social Capital as an Element of Steady Economic Development of Society). Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, Вип.12. pp. 25-27.

З

Зайцев, М. (M. Zaіtsev) (2007) ІСТОРИЧНІ ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ЛЮДИНИ ІНДИВІДУАЛЬНИМ БУТТЯМ: ВІД АРХАЇКИ ДО АНТИЧНОСТІ. Дні науки філософського факультету – 2007. Міжнародна наукова конференція (18 – 19 квітня 2007 року) : матеріали доповідей та виступів (Ч.ІІІ). pp. 49-50.

Зайцев, М. О. (2007) Європейський вибір України як проблема соціокультурної інтеграції (до постановки проблеми). Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П. Бех. (Вип.65). pp. 168-173.

К

Корнійчук, Л. (2007) Висвітлення діяльності українських установ у Франції в науковому доробку А. Жуковського. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, Вип.9. pp. 115-125.

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) КРИПТОГРАФІЯ ЯК ІМПЛІЦИТНА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ МЕНЕДЖЕРІВ. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.9). pp. 259-269.

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) КРИПТОГРАФІЧНІ МЕТОДИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОМФОРТ КОРИСТУВАЧІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ. Інформаційні технології і засоби навчання (Вип. 3).

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА СФЕРА ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР У ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип. 8). pp. 178-192.

Коцюк, Ю. (Yu.Kotsyuk) (2007) ВПЛИВ КРИПТОГРАФІЇ НА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМФОРТУ У РОБОТІ МЕНЕДЖЕРІВ. Нова педагогічна думка (№3). pp. 29-31.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2007) Роль діаспори в розвитку української філософської традиції в ХХ ст. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конфе- ренції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, Вип.9. pp. 79-88.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2007) Наука демократії: гуманітарні перехрестя політики та права. День (165). p. 6.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2007) Великий слов'янин Тадеуш Костюшко: поляк, білорус чи українець. День (215). p. 7.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2007) Мелетій Смотрицький і українське духовно-культурне відродження кінця ХVI - початку XVII ст. Other. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Л

Лідовець, Р. A. (R. Lidovets) (2007) Право участі у товаристві з обмеженою відповідальністю як об’єкт спадкового правовідношення. Підприємництво, господарство і право (№7). pp. 28-30.

М

Макар , Ю. (Makar Y.) and Атаманенко, А. (А. Atamanenko) (2007) До 75-річчя Любомира Романа Винара. Український Історичний Журнал, 2 (473). pp. 225-239.

Мартинюк, Р. С. (2007) Інститут дострокового припинення повноважень парламенту: перший вітчизняний досвід. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки (Вип.38). pp. 256-261.

Мартинюк, Р. С. (2007) Конституційна реформа в Україні: спроба критичного аналізу. Актуальні питання реформування правової системи України: Збірник наукових статей за матеріалами IV міжнародної науково-практичної конференції, 1. pp. 232-236.

Мартинюк, Р. С. (2007) Нормативне визначення суб’єктів звернення до Конституційного Суду України та механізму формування складу Суду як гарантії забезпечення його позаполітичного статусу і компетентності. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки, Вип.37. pp. 156-162.

Мартинюк, Р. С. (2007) Перспективи утвердження режиму парламентаризму в сучасній Україні. Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки (Вип.35). pp. 200-209.

Мартинюк, Р. С. (2007) Конституційна юрисдикція. Проблеми Конституційного Суду в Україні. Політична реформа очима експертів: значення публічних консультацій. С.180.

Мартинюк, Р. С. (2007) Інститут парламентської відповідальності уряду в Україні за змістом Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 р. Вісник Академії правових наук України, 4 (51). pp. 84-91.

Мациевский, Ю. В. (Yu. Matsiyevsky) (2007) Политический режим в Украине после «Помаранчевой революции». Украина и Россия на пути к демократии: особенности переходного периода / Под общей ред. О. И. Соскина. / Ю. В. Мациевский.. pp. 86-103.

Мациевский, Ю. В. (Yu. Matsiyevsky) (2007) «Оранжевая революция» в Украине: транзитологическая интерпретация. Перекрёстки. Журнал исследования Восточноевропейского пограничья (3-4). pp. 247-266.

Н

Національний університет , "Острозька академія" (2007) Наукові записки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції "Українська діаспора: проблеми дослідження". Історичні науки, Вип.9 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-62-1

Новоселецька , С.В. (S. Novoseletska ) (2007) Міжкультурна комунікація як предмет наукового дослідження. Наукові записки (Вип. 8). pp. 363-371.

П

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2007) Практичне мислення і конфлікт (теоретико-методичні аспекти). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип. 9). pp. 9-13.

Пасічник, І.Д. (I. Pasichnyk) (2007) Функціональні тенденції соціоособистісної системи в економічній психології. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка» (Вип.8). pp. 279-285.

Пелипенко, О. О. (O. Pelypenko) (2007) Спангліш (spanglish)як соціолінгвістичне явище. Наукові записки. Серія «Філологічна» (Вип. 8). pp. 371-376.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2007) Обставини, що пом’якшують кримінальну відповідальність та покарання як предмет захисту (The circumstances that mitigate criminal responsibility and punishment as a matter of protection). Адвокат (№3). pp. 3-7.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko ) (2007) Особливості предмета виправдання у справах про злочини неповнолітніх (Peculiarities of subject of acquittal for the crimes of minors). Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами IV міжнародної нуково-практичної конференції, 1-2 червня: У 2-х т, ІІ. pp. 328-332.

Попелюшко, В. (V. Popeliushko) (2007) Про допустимість доказів у контексті статей 334 та 335 КПК України (About the admissibility of evidence in the context of Articles 334 and 335 CPC of Ukraine). Вісник Верховного Суду України (11(87)). pp. 41-45.

Р

Рибак, А. І. (A. Rybak) (2007) КОНЦЕПЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ В ІДЕОЛОГІЇ ОУН (1939-й – 1950-ті РОКИ)(Conception of the Ukrainian state in ideology of OUN (1939th are 1950th)). PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Рудько, С. (S. Rudko) (2007) М.Василенко - міністр освіти в уряді П.Скоропадського. Записки НУ „Острозька академія". Серія: Історія. (Вип.7). pp. 158-167.

Рудько, С. (S. Rudko) (2007) Микола Василенко - один із творців Української академії наук.(Mykola Vasylenko is one of the creators OF the Ukrainian Academy of Sciences). Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського державного університету ім. Лесі Українки (Вип.12). pp. 77-83.

Т

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2007) Людський капітал як чинник соціально-економічного поступу (Human capital as a factor of social and economic development). Фінансова система України. Збірник наукових праць., Вип.9 (Ч.3). pp. 181-190.

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2007) Політика доходів населення соціальної держави і проблеми її проведення в Україні (Incomes policy of the welfare state and the problem of its functioning in Ukraine). Материалы V Международной научно-практической конференции «Наука и образование – 2007», Т. 9. pp. 25-27.

Третяк, Л. (2007) Місце греко-католицької церкви в суспільно-політичному житті Польщі: 1944 – 1947 роки. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, Вип.9. pp. 333-339.

Х

Хеленюк, А. (2007) Постаті українських істориків в творчості Л.Винара. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, Вип.9. pp. 145-160.

Ш

Шапран, Н.В. (N. Shapran) (2007) Соціально-психологічні характеристики концепту заздрість. Наукові записки. Серія «Філологічна» (Вип. 8). pp. 94-106.

Шевчук, Д. (D. Shevchuk) (2007) Чатування на плаґіят: польський досвід. Критика (3(113)). pp. 19-20.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2007) Інформаційне забезпечення туристичної діяльності на регіональному рівні як об'єкт державного управління. Інформаційне забезпечення туристичної діяльності на регіональному рівні як об'єкт державного управління , Ч. 2. pp. 136-139.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2007) Регіональне управління туризмом в малих містах Рівненської області. Ефективність державного управління: збірник праць (Вип.12). pp. 424-429.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2007) Активні методи навчання при вивченні курсу “Соціологія”. (Active methods of studies the course ща Sociology). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка” (9). pp. 523-530.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2007) Особливості викладання соціології у системі вищої освіти. (Features of teaching of sociology in the system of higher education.). Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка” (Вип. 8). pp. 376-384.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2007) Внесок Михайла Грушевського у становлення української соціологічної науки (Mikhajlo Grushewsky maked the important contribution to sociology). Наукові записки. Історичні науки (Вип. 8). pp. 200-220.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2007) Роль римо-католицьких духовних семінарій у духовному житті Волині першої половини ХІХ ст. The role of the Roman-Catholic seminaries in spiritual life of Volhyn in the first part of the 19th century. Релігія і церква в історії Волині: Збірник наукових праць / під ред. В.Собчука. pp. 182-189.

Шостак , І. В. (I. Shostak) (2007) Луцько-Житомирська римо-католицька дієцезія у першій половині ХІХ ст.: проблеми історіографії. (The Roman-Catholic Lutsk-Zhytomyr Dioceses in the first part of the 19th century: problems of historiography.). Острозький краєзнавчий збірник (Вип. 2). pp. 58-64.

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) and Клемпуш, Ж.М. (Zh. Klempush) (2007) Довідник з безпеки журналістів. [Teaching Resource]

Я

Янковська, Ж. О. (2007) Традиції і новаторство в іконописних творах Якова Гніздовського. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. Матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”, Вип.9. pp. 304-308.

Янковська, Ж. О. (2007) Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша. Other. Національний університет "Острозька академія", Острог.

This list was generated on Sat Feb 24 05:58:11 2024 EET.