Digital Repository of Ostroh Academy

Індивідуально-психологічні особливості діяльності педагога у процесі навчання (Individual-psychological features of the pedagogical activity in the teaching process)

Ткачук, Ольга (Olha Tkachuk) (2019) Індивідуально-психологічні особливості діяльності педагога у процесі навчання (Individual-psychological features of the pedagogical activity in the teaching process). Теорія і практика сучасної психології, 2 (3). pp. 91-95. ISSN 2663-6026

[img] PDF - Published Version
Download (351kB)
Official URL: http://www.tpsp-journal.kpu.zp.ua/

Abstract

В статті проаналізовано особливості діяльності педагога як чинника успішності навчального процесу. В результаті аналізу психолого-педагогічної літератури встановлено, що успішність педагогічної діяльності, навчального процесу та індивідуальні особливості педагога є взаємопов’язаними явищами. Розглянуто наступні характеристики педагога: тип професійної позиції (система інтелектуальних, ціннісно-смислових, емоційно-вольових ставлень до педагогічної діяльності), рівень розвитку метакогнітивної сфери (знання та вміння регуляції процесів обробки інформації), індивідуальний стиль педагогічної діяльності (стійка сукупність методів, приймів та засобів, що використовуються педагогом для досягнення навчальних цілей), стиль викладання (особливості побудови взаємовідносин у системі «педагог-студент»). Поняття професійної позиції розглянуто з точки зору конкретної соціокультурної та освітньої ситуації, що впливає на особистісно-професійну активність викладача. Це поняття ототожнюється з поняттями педагогічна компетентність та педагогічна спрямованість. Зазначимо, що термін розглядається в нерозривному контексті з культурою та суспільством. В основі професійної позиції лежить професійна ідентичність. Виділено метапізнавальні вміння як чинник успішності навчальної діяльності. До них відносимо вміння аналізувати себе як суб’єкта, що пізнає, вміння розширювати власний кругозір і вирішувати пізнавальні задачі, вміння визначати ціль і задачі мисленнєвої діяльності, правильно розподіляти ресурси, відділяти головне від другорядного, оцінювати результат пізнавальної діяльності, ступені виконання поставленої задачі, здійснювати переоцінку результатів діяльності. Розглянуто індивідуальний стиль педагогічної діяльності, що містить у собі змістові (орієнтація, адекватність, оперативність, рефлексивність), динамічні (гнучкість, імпульсивність, стійкість, емоційне ставлення), результативні (однорідність рівня знань, стабільність навиків, розвиток інтересу) характеристики діяльності педагога. Відзначено таку особливість педагога як його стиль викладання. Розглянуто різні підходи до розуміння структури цієї властивості. Проаналізовано класифікації індивідуально-психологічних особливостей педагога. Так, виділено об’єктивні, суб’єктивні, особистісні фактори діяльності педагога. Також розглянуто запропонований О. Розумовською поділ характеристик педагога на психофізіологічні (індивідні, властивості педагога), здібності, спрямованість та професійно-педагогічні знання та вміння. (The article analyzes the peculiarities of the activity of the teacher as a factor in the success of the educational process. The following characteristics of the teacher are considered: the type of professional position (the system of intellectual, value-semantic, emotional-volitional attitudes to pedagogical activity), the level of development of the metacognitive sphere (knowledge and ability to regulate the processes of information processing), the individual style of pedagogical activity (a stable set of methods, the means used by the teacher to achieve educational goals), the style of teaching (especially the construction of relationships in the "teacher-student" system). The concept of a professional position is considered from the point of view of the specific socio-cultural and educational situation that affects the personality and professional activity of the teacher. This concept is identified with the concepts of pedagogical competence and pedagogical orientation. It should be noted that this concept is considered in an inseparable context with culture and society. Professional identity is based on a professional position. The metapysical abilities are allocated as a factor of controversy of educational activity. These include the ability to analyze themselves as a knowledgeable subject, the ability to expand their own horizons and solve cognitive tasks, the ability to determine the purpose and objectives of mental activity, properly allocate resources. To allocate the main thing from the secondary one, to evaluate the result of cognitive activity, the course of the implementation of the task, to re-evaluate the results of the activity. The individual style of pedagogical activity, which includes content (orientation, adequacy, efficiency, reflexivity), dynamic (flexibility, impulsivity, stability, emotional attitude), productive (homogeneity of the level of knowledge, stability of skills, development of interest), characteristics of the activity of the teacher is considered. The following is a characteristic of the teacher as his teaching style. Different approaches to understanding the structure of this property are considered. The classification of individual psychological peculiarities of a teacher is analyzed. Thus, the objective, subjective, personal factors of the teacher's activity are highlighted. Also, the proposed O. Razumovskа division of the characteristics of the teacher on the psycho-physiological (individual, properties of the teacher), ability, orientation and vocational and pedagogical knowledge and skills.)

Item Type: Article
Corporate Creators: Національний університет «Острозька академія» (National University «Ostroh Academy»)
Uncontrolled Keywords: метакогнітивний розвиток, професійна позиція, педагогічна діяльність, стиль викладання, навчальна діяльність (metacognitive development, professional position, pedagogical activity, teaching style, educational activity)
Subjects: by fields of science > Psychology
Divisions: The College of Humanities > The Department of Psychological and Pedagogical Sciences
Depositing User: Mrs Olha Tkachuk
Date Deposited: 23 Jan 2020 18:27
Last Modified: 23 Jan 2020 18:27
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8091

Actions (login required)

View Item View Item