Digital Repository of Ostroh Academy

Anthropological Dimension of the Philosophical "Literature-Centric" Model of Ukrainian Romanticism (Антропологічний вимір філософської "літературоцентричної" моделі українського романтизму)

Yankovska, Z. O. (Ж. О. Янковська) and Sorochuk, L. V. (Л. В. Сорочук) (2021) Anthropological Dimension of the Philosophical "Literature-Centric" Model of Ukrainian Romanticism (Антропологічний вимір філософської "літературоцентричної" моделі українського романтизму). Anthropological Measurements of Philosophical Research (19). pp. 127-137. ISSN 2227-7242

[img] PDF - Published Version
Download (715kB)

Abstract

Romanticism as a movement developed in Germany, where, becoming the philosophy of time in the 18th-19th centuries, spread to all European countries. The "mobility" of the Romantic doctrine, its diversity, sometimes contradictory views, attitude to man as a free, harmonious, creative person led to the susceptibility of this movement by ethnic groups, different in nature and mentality. Its ideas found a wide response in Ukraine with its "cordocentric" type of culture in the early nineteenth century. Since the peculiarity of "Ukrainian Romanticism" was its "literary-centric" nature, the purpose of this study is to analyse and comprehend the place of man in the national philosophy and literature of this period. Accordingly, the main tasks of the work are as follows: to determine the main features, the nature of Ukrainian Romanticism; to trace the main vectors of comprehension and image of man in the literature of this time. Theoretical basis. The ideas of European Romanticism (as a philosophical-historical and general cultural movement) were creatively rethought and assimilated during the emergence of new Ukrainian literature. It provided samples of highly artistic works, unique names of talented writers – creators and thinkers, who in their works reflected the philosophy of time. Based on the works of F. Schlegel, partly E. Husserl, M. Heidegger, K. Jaspers, Romanticism in the Ukrainian humanities, in terms of philosophy, culturology, as well as at the intersection with literature, was studied by T. Bovsunivska, Y. Hrybkova, S. Efremov, N. Kalenichenko, S. Kozak, T. Komarynets, D. Nalyvayko, Y. Nakhlik, I. Ogorodnyk, V. Ogorodnyk, A. Sinitsyna, D. Chyzhevsky, M. Yatsenko, E. Kyryliuk, M. Biletsky, D. Dontsov, S. Efremov, G. Kostyuk, S. Krymsky, Y. Sherekh and others. Originality. The authors of the article prove that Romanticism in Ukraine, being "literary-centric" inherently, having absorbed the main ideas and features of European Romanticism, has its own features and vectors of formation and development. Man in this kind of movement, thanks to the means of art, appears very clearly as a spiritually rich, sensitive, vulnerable and strong person. For him or her, the highest value is freedom, the ability to make freely independent fateful decisions. Conclusions. Ukrainian writers, reflecting the philosophical ideas of Romanticism, saw in man a harmonious combination of "natural" and "social", through which he indirectly carries out his own national existence. In addition to the objective realities of the external world, in their works, Romantic writers appeal to the subjective, internal, spiritual, "ideal" world of the hero, who interacts with reality through his own system of values. At each level of development of the humanities and methodology of cognition, this allows a new reading of these works. (Романтизм як напрям розвинувся в Німеччині, звідки, ставши у ХVІІІ–ХІХ ст. філософією часу, поширився в усі країни Європи. "Рухомість" романтичної доктрини, її різноманітність, іноді суперечливість поглядів, ставлення до людини як вільної, гармонійної, творчої особистості зумовили сприйнятливість цього напряму етносами, відмінними за своїм характером і ментальністю. Його ідеї знайшли широкий відгук в Україні з її "кордоцентричним" типом культури саме на початку ХІХ ст. Оскільки особливістю "українського романтизму" був його "літературоцентричний" характер, то мета цього дослідження – проаналізувати та осмислити місце людини в національній філософії й літературі зазначеного періоду. Відповідно, головними завданнями праці є: визначити основні ознаки, характер українського романтизму; простежити головні вектори осмислення й зображення людини в літературі цього часу. Теоретичний базис. Ідеї європейського романтизму (як філософсько-історичного й загальнокультурного напряму) були творчо переосмислені й засвоєні в період постання нової української літератури. Вона надала зразки високохудожніх творів, непересічні імена талановитих письменників – творців і мислителів, які у своїх працях відобразили філософію часу. Спираючись на праці Ф. Шлегеля, частково Е. Гусерля, М. Гайдеґґера, К. Ясперса, романтизм в українській гуманітаристиці з точки зору філософії, культурології, а також на перетині з літературою вивчали Т. Бовсунівська, Ю. Грибкова, С. Єфремов, Н. Калениченко, С. Козак, Т. Комаринець, Д. Наливайко, О. Нахлік, І. Огородник, В. Огородник, А. Сініцина, Д. Чижевський, М. Яценко, Є. Кирилюк, М. Білецький, Д. Донцов, С. Єфремов, Г. Костюк, С. Кримський, Ю. Шерех та ін. Наукова новизна. Авторами статті доведено, що романтизм в Україні, будучи в своїй основі "літературоцентричним", увібравши головні ідеї й ознаки європейського романтизму, має власні ознаки й вектори становлення та розвитку. Людина в такому різновиді напряму, завдяки засобам художності, постає дуже виразно, як духовно багата, чутлива, вразлива й сильна особистість. Для неї найвищою цінністю є свобода, здатність вільно приймати самостійні доленосні рішення. Висновки. Українські письменники, відображаючи філософські ідеї романтизму, вбачали у людині гармонійне поєднання "природного" та "соціального", через які опосередковано вона й здійснює власне національне буття. Окрім об’єктивних реалій зовнішнього світу, у своїх творах письменники-романтики апелюють до суб’єктивного, внутрішнього, духовного, "ідеального" світу героя, що взаємодіє з реальністю за допомогою власної системи цінностей. На кожному рівні розвитку гуманітарних наук і методології пізнання це дає можливість нового прочитання цих творів.)

Item Type: Article
Corporate Creators: The National University of Ostroh Academy (Національний університет "Острозька академія"), Taras Shevchenko National University of Kyiv (*Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Uncontrolled Keywords: man; personality; spirituality; Romanticism; "literary-centric" model of Ukrainian Romanticism; freedom (людина; особистість; духовність; романтизм; "літературоцентрична" модель українського романтизму; свобода)
Subjects: by fields of science > Philosophy
Divisions: The College of Humanities > The Department of Cultural Studies and Philosophy
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 27 Sep 2021 15:32
Last Modified: 27 Sep 2021 15:32
URI: http://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8542

Actions (login required)

View Item View Item