Психологічні чинники запобігання емоційному вигоранню військовослужбовців в умовах довготривалих збройних конфліктів (Psychological factors to prevent emotional burnout og servicemen in conditoins of long-term armed conflicts)

Демидюк, Володимир (Volodymyr Demydiuk) and Пілат, Марія (Maria Pilat) (2021) Психологічні чинники запобігання емоційному вигоранню військовослужбовців в умовах довготривалих збройних конфліктів (Psychological factors to prevent emotional burnout og servicemen in conditoins of long-term armed conflicts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал (№12). pp. 102-106.

[thumbnail of 18.pdf] PDF - Published Version
Download (493kB)

Abstract

(Статтю присвячено вивченню проблеми емоційного вигорання військовослужбовців в умовах довготривалого
збройного конфлікту. Під час аналізу проблеми емоційного вигорання можна виділити велику кількість досліджень
цієї проблеми та його причин у лікарів та педагогів. Феномен емоційного вигорання військовослужбовців теж
перебуває в полі наукового інтересу, зокрема Державної прикордонної служби (О. Хайрулін), курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України (Л. П’янківська) та ін. Проте проблема емоційного
вигорання у військовослужбовців унаслідок довготривалого збройного конфлікту малодосліджена. Діяльність особового складу в бойових умовах змушує військовослужбовців функціювати на межі допустимих навантажень.
Надмірне виснаження призводить до психологічної травматизації та емоційного вигорання військовослужбовців, що негативно впливає на їхню психологічну стійкість і може призвести до різних негативних емоційних реакцій.
Під час проведення емпіричного дослідження виявлено, що синдром емоційного вигорання у військовослужбовців
більшою мірою не сформований, однак перебуває у фазі формування, що в будь-який момент може призвести до
вироблення цього чинника на постійній основі, який надалі потрібно буде піддавати психокорекції. Здобуті результати можуть свідчити також про прояви певних ознак емоційної закритості, відсторонення та байдужості військовослужбовців. Подальше активне формування емоційного вигорання може викликати у військовослужбовців
відчуття надмірної втоми, згорання професійної діяльності, прагнення якомога менше часу витрачати свої сили на завдання, які постають перед ними, а також на припинення будь-яких комунікацій як між побратимами, так
і з командирами.
Застосування статистичних критеріїв уможливило виокремити чинником профілактики емоційного вигорання особистісну готовність до змін.
Виявлено обернений кореляційний зв’язок між показниками емоційного вигорання та інноваційною готовністю,
що дає змогу виокремити особистісну готовність до змін конструктивним чинником профілактики досліджуваного феномену емоційного вигорання. Окрім того, виявлено кореляційний зв’язок між показниками компонента
особистісної готовності до змін «Адаптивність» та терміном перебування в АТО й ООС, наявності стосунків.
Наявність звання і вислуги років свідчать про вагомість урахування цих чинників у розвитку інноваційної готовності військовослужбовців, а отже, й у розробленні профілактичної програми запобігання емоційному вигоранню
військовослужбовців. Підтверджує значущість їх урахування виявлена кореляційна залежність між показниками
емоційного вигорання та означеними чинниками; між показниками останніх і складником життєстійкості військовослужбовців «Контроль», ступенями задоволеності від повсякденної діяльності, що мають значення в запобіганні досліджуваному феномену.)
(The article is devoted to the study of the problem of emotional burnout of servicemen in the conditions of long
lasting armed conflict. When analyzing the problem of emotional burnout, we can identify a large number of studies of this problem and its causes in doctors and teachers. The phenomenon of emotional burnout of servicemen is also in the field of scientific interest, in particular of the State Border Guard Service (O. Khairulin), cadets of higher educational institutions
of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine (L. Pyankivska), and others. However, the problem of emotional burnout in servicemen as a result of protracted armed conflict is poorly understood. The activity of personnel in a combat situation forces servicemen to function at the limits of permissible loads. Excessive exhaustion leads to psychological trauma and
emotional burnout of servicemen, which negatively affects their psychological stability and can lead to various negative emotional reactions. An empirical study found that the emotional burnout syndrome in servicemen is largely unformed, but is in the formation phase, which at any time can lead to the development of this factor on a permanent basis, which, in the future, will need to undergo psychocorrection.. The results obtained may also indicate the manifestation of certain signs
of emotional secrecy, exclusion and indifference of servicemen. Further active formation of emotional burnout can cause servicemen to feel excessive fatigue, burnout of professional activities, the desire to spend as little time as possible on the tasks facing them, as well as the cessation of any communication, both between comrades and commanders.
The application of statistical criteria allowed to single out the personal readiness for change as a factor in the prevention of emotional burnout.
The inverse correlation between indicators of emotional burnout and innovative readiness is revealed, which allows to single out personal readiness for changes as a constructive factor of prevention of the studied phenomenon of emotional burnout. In addition, a correlation was found between the indicators of the component of personal readiness for change
«Adaptability» and the length of stay in the ATO and OOS, the presence of relationships. The presence of ranks and
years of service testify to the importance of taking into account these factors in the development of innovative readiness of servicemen, and hence in the development of a preventive program to prevent emotional burnout of servicemen. Confirms the importance of their consideration and the revealed correlation between the indicators of emotional burnout and these
factors; between the indicators of the latter and the component of the viability of the servicemen of the «Control», the degree of satisfaction with daily activities, which are important in the prevention of the phenomenon under study.)

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: емоційне вигорання, кореляційний зв’язок, чинники емоційного вигорання, військовослужбовці (emotional burnout, correlation, factors of emotional burnout, servicemen)
Subjects: by fields of science > Psychology
Divisions: The College of Humanities > The Department of Psychological and Pedagogical Sciences
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 17 Jun 2021 12:22
Last Modified: 17 Jun 2021 12:22
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8503

Actions (login required)

View Item View Item