Основні аспектні характеристики тренінгової програми «Підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності у студентів засобами емоційного інтелекту

Пасічник, Ігор (Ihor Pasichnyk) and Августюк, Марія (Mariia Avhustiuk) (2022) Основні аспектні характеристики тренінгової програми «Підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності у студентів засобами емоційного інтелекту. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія»: науковий журнал. pp. 4-13. ISSN 2415–7384

[thumbnail of 3.pdf] PDF - Published Version
Download (542kB)

Abstract

У статті обґрунтовано характеристику та зміст тренінгової програми для підвищення точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності в здобувачів вищої освіти засобами емоційного інтелекту. Завдання
тренінгової програми спрямовані на формування навичок ідентифікації та оцінювання емоцій, емоційної фасилітації мислення, розуміння та аналізу емоцій, управління емоціями; донесення до студентів знань про особливості
точності метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності; розвиток рефлексивності, внутрішньої навчальної мотивації, метакогнітивної обізнаності; усвідомлення характерних особливостей власних процесів розуміння,
оцінювання та відтворення інформації; формування навичок осмислення та аналізу завдань, розуміння специфіки
виконуваних завдань.
Окреслено завдання стадій розробленої тренінгової програми, що складалася із семи блоків: допоміжний блок,
формування здатності до ідентифікації та оцінювання емоцій, формування здатності до емоційної фасилітації
мислення, формування здатності до розуміння та аналізу емоцій, формування здатності до управління емоціями,
формування здатності до рефлексивності та метакогнітивної обізнаності, а також формування навичок точного
метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності студентів. Запропонована тренінгова програма допоможе
студентам сприймати, оцінювати та виражати емоції і пов’язані з ними потреби фізичного та психічного стану,
зовнішнього вигляду; використовувати емоції для підвищення ефективності мислення та діяльності; розуміти й
аналізувати емоційну інформацію; усвідомлено управляти емоціями для особистісного зростання та покращення
міжособистісних стосунків; гнучко підходити до ставлення навчальних цілей, здійснення моніторингу та контролю власної пізнавальної діяльності, застосування самостійного планування під час навчальної діяльності.
Крім того, у статті описано результати апробації тренінгової програми. Вагомим свідченням її ефективності
та дієвості є відсутність статистично значущих відмінностей у контрольній групі, а також позитивні зрушення
у здійсненні студентами точніших метакогнітивних суджень під час виконання завдань експерименту.
Перспективним напрямком дослідження емоційного інтелекту є вивчення особливостей його впливу на точність метакогнітивного моніторингу навчальної діяльності в здобувачів вищої освіти.
(The article substantiates main characteristics and content of the training program for increasing metacognitive monitoring accuracy of university students’ learning activities by means of emotional intelligence. The tasks of the training program are aimed at forming the skills of perceiving emotions accurately, using emotions to facilitate thoughts, understanding emotions, and managing emotions; imparting students’ acknowledgement about the specifics of metacognitive monitoring accuracy of university learning activities; development of reflexivity, internal learning motivation, metacognitive awareness; students’
awareness of the characteristic features of their own processes of understanding, evaluating and reproducing information; formation of the skills of comprehension and analysis of tasks, understanding of the specifics of the tasks performed.
The tasks of the stages of the developed training program, which consisted of seven blocks, are outlined: introduction,
formation of the ability to perceive emotions, formation of the ability to use emotions to facilitate thoughts, formation of the ability to understand and analyze emotions, formation of the ability to manage emotions, formation of reflexivity and metacognitive awareness, as well as formation of skills for metacognitive monitoring accuracy of university students’ learning activities. The proposed training program will help students to perceive, evaluate and express emotions and related needs of physical and mental state and appearance; use emotions to increase efficiency of thinking and activities; understand
and analyze emotional information; consciously manage emotions for personal growth and improvement of interpersonal relationships; flexibly approach the setting of the learning goals, monitor and control one’s own cognitive activity, use independent planning during learning. Moreover, the article describes the results of the testing of the training program. A strong evidence of its efficiency and effectiveness is the absence of statistically significant differences in the control group, as well as positive shifts in students’ implementation of more accurate metacognitive judgments while performing the tasks of the experiment. A promising direction of research of emotional intelligence is the study of the peculiarities of its influence on metacognitive monitoring accuracy of the learning activities in students of higher education.)

Item Type: Article
Additional Information: DOI: 10.25264/2415-7384-2022-15-4-13
Uncontrolled Keywords: емоційний інтелект, навчальна діяльність, точність метакогнітивного моніторингу, тренінгова програма (emotional intelligence, learning activity, metacognitive monitoring accuracy, training program)
Subjects: by fields of science > Psychology
Divisions: The College of Humanities > The Department of Psychological and Pedagogical Sciences
Depositing User: Галина Цеп'юк
Date Deposited: 24 Oct 2022 15:18
Last Modified: 24 Oct 2022 15:18
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8745

Actions (login required)

View Item View Item