Психологічна готовність особистості до життєдіяльності в умовах Антарктики в контексті вікової періодизації (Psychological Readiness of an Individual for Life in Antarctic Conditions in the Context of Age Periodization)

Мірошниченко, Олена Анатоліївна (Miroshnychenko O.) (2023) Психологічна готовність особистості до життєдіяльності в умовах Антарктики в контексті вікової періодизації (Psychological Readiness of an Individual for Life in Antarctic Conditions in the Context of Age Periodization). Doctoral thesis, Національний університет "Острозька академія".

[thumbnail of Psychological Readiness of an Individual for Life in Antarctic Conditions in the Context of Age Periodization.pdf] PDF - Published Version
Download (12MB)

Abstract

У роботі здійснено теоретико-методологічне обґрунтування та емпіричне дослідження проблеми психологічної готовності особистості до життєдіяльності в умовах Антарктики в контексті вікової періодизації.Представлено аналіз змісту і сутності психологічної готовності до життєдіяльності фахівців різних вікових категорій, професійна діяльність яких відбувається в екстремальних умовах навколишнього середовища та соціально-просторової ізоляції. Доведено, що діяльність команди зимівників Української антарктичної станції «Академік Вернадський» має унікальну специфіку порівняно з іншими колективами, що працюють в особливих умовах. Визначено, що до чинників шкідливого впливу на функціональний стан зимівників на їхнє здоров’я та психологічне благополуччя впливають такі фактори, як суворий клімат, особливості регіональної фотоперіодики, зсув часових поясів, активація метео- та геліофізичних явищ тощо, а також умови ізольованості від навколишнього світу, сенсорної та соціальної депривації, незвичні умови зовнішнього середовища. У сучасній вітчизняній і зарубіжній науковій літературі погляди щодо суті психологічної готовності особистості до діяльності різняться. Їх розуміють як якісний показник саморегуляції поведінки людини; поняття психічного стану, що характеризують життєдіяльність людини як біосоціальної істоти; стійка характеристика особистості; як особистісне утворення у системі відносин соціумного оточення та його конкретизація у діяльності; здатність особи до виконання професійних функцій; вияв загальної спрямованості особистості у діяльності, складне інтернальне особистісно-діяльнісне утворення; компонент загальної спрямованості особистості або форма її виявлення в певному виді діяльності. Проведений теоретико-методологічний аналіз поняття життєдіяльність у контексті виокремлених нами 4-х підходів – екзистенційно-змістовий підхід, соціально-професійний підхід, італьноорієнтований підхід, системно-екологічний підхід – дав змогу уточнити зміст поняття життєдіяльність з позицій інтегративного підходу, з метою більш ефективного застосування для аналізу діяльності в умовах несприятливого клімату, закритого простору, відбору зимівників щодо роботи на антарктичній станції. Так, життєдіяльність людини визначаємо як спосіб її існування, професійної та буденної діяльності і відпочинку, що відбувається у постійному контакті з навколишнім середовищем. Зміст і сутність психологічної готовності до життєдіяльності в екстремальних умовах можна розкрити через їх структуру. Враховуючи існуючі підходи до структури психологічної діяльності, виділено особистісну і функціональну готовність. Особистісна готовність містить такі компоненти: психофізіологічний, мотиваційний, характерологічний; функціональна – адаптаційний, інтелектуальний, соціально-психологічний. Кожен із цих компонентів наповнюється певними особистісними та професійними якостями. Отже, психологічну готовність особистості до життєдіяльності в екстремальних умовах (до яких відносяться умови Антарктики) розуміємо як інтегральне утворення особистості, що полягає у спрямованості на діяльність в екстремальних умовах, виникає на основі позитивного ставлення до такої діяльності, обумовлюється особистісними потребами та стійкими мотивами, усвідомленням суспільної значущості праці, а також наявністю професійно важливих і соціально-значущих якостей, що забезпечують належне виконання професійних обов’язків в екстремальних умовах. Визначено, що центральну роль у готовності до життєдіяльності в Антарктиці відіграє спрямованість, яка включає: позитивне ставлення до професійної діяльності в умовах Антарктики; інтерес і схильність до діяльності, усвідомлена мотивація й внутрішнє прийняття вимог діяльності в екстремальних умовах; усвідомлення суспільної значущості праці на користь державі; прагнення до самоосвіти і самовдосконалення. Ураховуючи результати проведеного аналізу, виокремлено три рівні психологічної готовності особистості до життєдіяльності в умовах Антарктики: задовільний, достатній, високий. В основу визначення рівнів було покладено соціально-професійні, психофізіологічні, мотиваційно-ціннісні, особистісно-характерологічні, адаптаційні, когнітивно-комунікативні особливості життєдіяльності зимівників. Побудовано функціонально-особистісну модель психологічної готовності українського зимівника до життєдіяльності в умовах Антарктики. Модель містить чинники, механізми та критерії, які по-різному розгортаються залежно від вікових та типологічних особливостей зимівника. Результати дисертації базуються на комплексному психологічному дослідженні 10-ти груп зимівників українських антарктичних експедицій загальною чисельністю 71 особа віком від 22 до 64 років. Емпірична частина дослідження проводилась на базі Державної установи Національний антарктичний науковий центр Міністерства освіти і науки України, яка організовує щорічні наукові експедиції на українську антарктичну станцію «Академік Вернадський». Проведено комплексне емпіричне вивчення психологічної готовності у зимівників різних вікових груп і психологічних типів. У результаті з’ясовано, що серед зимівників найбільше тих, хто володіє достатнім та високим рівнем психологічної готовності до життєдіяльності в екстремальних умовах, що свідчить про те, що українські зимівники готові виконувати професійні обов’язки на антарктичній станції. Проте існують відмінності стосовно вікових груп зимівників: 59,5 % зимівників групи зрілого віку (46-64 рр.) мають показники високого рівня психологічної готовності, 40,5 % – достатнього рівня, показників задовільного рівня не мають. Представники середньої вікової групи (35-45 рр.) мають показники високого і достатнього рівня по 45,9 %, задовільного рівня – 8,2 %. Зимівники групи молодого віку (22-34 рр.) мають показники високого і достатнього рівня по 43,2 %, показники задовільного рівня – 13,6%. Проаналізовано особливості психологічної готовності до життєдіяльності в умовах Антарктики у представників різних психотипів зимівників, розглянуто соціально-психологічний аспект урахування вікових особливостей та індивідуально-типологічних якостей зимівників антарктичної станції з метою створення стабільного колективу та вплив начальника експедиції на успішність його підлеглими адаптації до екстремальних умов Антарктики. Обґрунтовано психолого-педагогічні засади відбору кандидатів в українські антарктичні експедиції з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних особливостей, які можуть стати основою для підбору членів експедицій і призначення начальників експедицій. Найбільш ефективним методом щодо підготовки українських зимівників до життєдіяльності в умовах Антарктики виявлено соціально-психологічний тренінг. Результати апробації тренінгової програми «Формування психологічної готовності до діяльності в умовах антарктичної станції», яка складається з 4 етапів (діагностичного, навчально-тренувального, супровідного, реабілітаційного) лягли в основу методичних рекомендацій, представлених у дисертації. (The paper provides a theoretical and methodological justification and an empirical study of the problem of the psychological readiness of an individual for life in Antarctic conditions in the ontext of age periodization. An analysis of the content and essence of the psychological readiness for life activities of specialists of different age categories, whose professional activity takes place in extreme environmental conditions and socio-spatial isolation, is presented. It is proved that the activities of the team of winterers of the Ukrainian Antarctic station "Akademik Vernadsky" have a unique specificity if it compared to other teams working in special conditions. It was determined that the following factors have a harmful effect on their health and psychological well-being: harsh climate, regional photoperiodic features, time zone shift, meteorological phenomena, isolation from the surrounding world, sensory and social deprivation, unusual environmental conditions. In modern domestic and foreign scientific literature, views on the psychological readiness of an individual for activity are differ. They are understood as a qualitative indicator of self-regulation of human behavior; the concept of mental state, the characteristics of human activity as a biosocial being; a stable personality characteristic; as a personal formation in the system of society; a person's ability to perform professional functions; manifestation of the general direction of the personality in the activity, complex personal and activity formation; a component of the general direction of the personality or the form of its manifestation in a certain type of activity. We singled out 4 approaches to considering the concept of life activity - existential-content, social-professional, welcome-oriented, systemic-ecological. The theoretical and methodological analysis of the concept made it possible to clarify the content of the concept of life activity from the standpoint of an integrative approach. This made it possible to analyze more effectively the activities in adverse climate conditions, closed space, selection of winterers for work at the Antarctic station. We define human activity as a way of his existence, professional and everyday activities and recreation, which takes place in constant contact with the environment. The content and essence of psychological readiness for life in extreme conditions revealed through their structure. Taking into account the existing approaches to the structure of psychological activity, personal and functional readiness are highlighted. Personal readiness includes the following components: psychophysiological, motivational, characterological; functional - adaptive, intellectual, socio-psychological. Each of these components is filled with certain personal and professional qualities. Therefore, we understand the psychological readiness of a person to live in extreme conditions (which include the conditions of the Antarctic) as an integral formation of the personality, which consists in a focus on activities in extreme conditions, arises on the basis of a positive attitude towards such activities, is conditioned by personal needs and stable motives, awareness the social significance of work, as well as the presence of professionally important and socially significant qualities that ensure the proper performance of professional duties in extreme conditions. It was determined that the central role in readiness for life activities in the Antarctic is played by orientation, which includes: a positive attitude to professional activity in Antarctic conditions; interest and inclination to activity, conscious motivation and internal acceptance of the requirements of activity in extreme conditions; awareness of the social significance of work for the benefit of the state; striving for self-education and self-improvement. Taking into account the results of the conducted analysis, three levels of psychological readiness of an individual to life in Antarctic conditions are 10 distinguished: satisfactory, sufficient, high. The definition of the levels was based on socio-professional, psychophysiological, motivational and value, personality and characterological, adaptation, cognitive and communicative features of the winterers' life. A functional and personal model of the psychological readiness of the Ukrainian winterer for life in Antarctic conditions were built. The model contains factors, mechanisms and criteria, which are deployed differently depending on the age and typological characteristics of the winterer. The results of the dissertation are based on a comprehensive psychological study of 10 groups of Ukrainian Antarctic expeditioners with a total number of 71 people aged 22 to 64. The empirical part of the research was conducted on the basis of the National Antarctic Scientific Center of the Ministry of Education and Science of Ukraine, which organizes annual scientific expeditions to the Ukrainian Antarctic station "Akademik Vernadsky". A comprehensive empirical study of the psychological readiness of winterers of different age groups and psychological types was conducted. As a result, it was found that among the winterers there are mostly those who have a sufficient and high level of psychological readiness for life in extreme conditions, which indicates that Ukrainian winterers are ready to perform professional duties at the Antarctic station. However, there are differences regarding the age groups of winterers: 59.5% of winterers of the mature age group (46-64 years) have indicators of a high level of psychological readiness, 40.5% have a sufficient level, indicators of a satisfactory level do not have. Winterers of the middle age group (35-45 years) have indicators of a high and sufficient level in 45.9%, a satisfactory level - 8.2%. Winterers of the young age group (22-34 years old) have indicators of a high and sufficient level in 43.2%, indicators of a satisfactory level - 13.6%. Were analyzed the peculiarities of psychological readiness for life activities in Antarctic conditions in representatives of various psychotypes of winterers. The socio-psychological aspect of taking into account the age characteristics and individual-typological qualities of the winterers of the Antarctic station with the aim of creating a stable team is considered. It was determined the influence of the head of the expedition on the success of adaptation to the extreme conditions of the Antarctic of his subordinates. The psychological and pedagogical principles of the selection of candidates for Ukrainian Antarctic expeditions, taking into account age and individual typological characteristics, are substantiated. It can become the basis for recommendations on the selection of expedition members and the appointment of expedition leaders. The most effective method of preparing Ukrainian winterers for life in Antarctic conditions was revealed - social and psychological training. The results of the testing of the training program "Formation of psychological readiness for activity in the conditions of the Antarctic station", which consists of 4 stages (diagnostic, training, accompanying, rehabilitation), formed the basis of the methodological recommendations presented in the dissertation.)

Item Type: Thesis (Doctoral)
Additional Information: Науковий консультант: Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, професор
Uncontrolled Keywords: психологічна готовність, життєдіяльність зимівників, екстремальні умови, адаптація, спрямованість особистості, психотип, психограма зимівника (psychological readiness, life activity of winterers, extreme conditions, adaptation, personality orientation, psychotype, psychogram of winterer.)
Subjects: by fields of science > Education > Pedagogics
by fields of science > Psychology
Divisions: UNSPECIFIED
Depositing User: бібліотека Алла Шевцова
Date Deposited: 09 Feb 2024 08:37
Last Modified: 09 Feb 2024 08:37
URI: https://eprints.oa.edu.ua/id/eprint/8897

Actions (login required)

View Item View Item