Items where Subject is "Management of enterprises. Management"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article
Number of items at this level: 22.

Article

Антонюк, О. (O. Antoniuk) and Мамонтова, Н. (N. Mamontova) (2020) Організаційні етапи та методичні особливості надання аудиторських послуг (Оrganizational stages and methodological features of the audit services provision). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (Вип.5). pp. 100-106.

Антонюк , П. П. (Р. Antoniuk) (2013) МЕХАНІЗМ ПІДТРИМКИ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ (Mechanism of social security support of the industrial enterprises: aim, tasks, principles). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 207-211.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2009) Науково-методичні підходи визначення показників фінансової стійкості суб'єктів непідприємницької (підприємницької) діяльності. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Збірник наукових праць (Вип.4). pp. 65-72.

Височан, О. (O. Vysochan) (2018) Вплив стереотипів на сприймання облікової інформації реципієнтом (The influence of stereotypes on the perception of accounting information by a recipient). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№8(36)). pp. 90-94. ISSN 2311-5149

Данилюк, Наталя (Natalia Danyliuk) and Шулик, Юлія (Yuliia Shulyk) and Качан, Олена (Olena Kachan) (2021) Сучасні підходи до управління проєктною діяльністю ІТ-компаній (Modern Tools of it Companies' Project Activity Management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (22(50)). pp. 88-94. ISSN 2311-5149

Карпович, М. (M. Karpovych) (2017) Актуальні аспекти використання аутсорсингу та фрілансингу на підприємствах малого бізнесу (Сurrent aspects of outsourcing and freelancing for small businesses). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 39-44.

Король, В. (V. Korol) (2016) Оцінка ефективності управління капіталом підприємств хімічної промисловості (Valuation efficiency special management of capital company chemical industry). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 31-36.

Коцюк, Ю. (Yu. Kotsyuk) (2007) ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА СФЕРА ТА ЇЇ ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВИМІР У ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип. 8). pp. 178-192.

Кривицька, О. Р. (Оlha Kryvystka) (2018) Застосування економіко-математичного інструментарію обґрунтування привабливості страхування життя (Implementation of economic and mathematical instruments in terms of justification of the attraction of the life insurance). Підприємництво та інновації (6). pp. 137-146.

Левицька, С. (S. Levytska) (2014) СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ. (SOCIAL COMPONENT OF BUSINESS AS OBJECT ACCOUNT.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Економіка»: збірник наукових праць. (Вип.26). pp. 114-118.

Левицька, С. О. (Levytska S. O.) (2016) Економічне забезпечення соціально-екологічних складових збалансованості операційної діяльності підприємств: облікові підходи (Economic support social and environmental components of sustainable enterprises operating activities: accounting approaches). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. – Острог : Вид-во НУ«ОА» (2(30)). pp. 110-115.

Лень, В. С. (V. Len) (2013) ЩОДО КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВНЕСКІВ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ НЕОБОРОТНИМИ МАТЕРІАЛЬНИМИ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИМИ АКТИВАМИ (Capitalization of contributions of the fixed and intangible assets to the chartered capital). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 233-236.

Осадча, O. (O. Osadcha) (2016) Система показників результативності діяльності вітчизняних суб’єктів (System performance indicators activity of domestic subjects). Наукові записки Національного університету «Острозька акаде- мія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 53-58.

Осадча, O. O. (Osadcha O. O.) (2016) Методичні підходи визнання в обліку та звітності показників оцінки якості обліково-аналітичної інформації (Methodical approaches recognition in accounting and reporting of indicators for assessing the quality of accounting information). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 116-121.

Охріменко, Г. В. (H. Okhrimenko) (2022) Аналітична культура та якість інформації у діяльності менеджера інформаційно-комунікативної сфери в Україні: проєктний підхід (Analytical culture and quality of information in the activities of the manager of the information and communication sphere in Ukraine a project approach). Агора. Журнал соціальних наук (1). pp. 61-71.

Пашніна, А. О. (Pashnina A. O.) (2016) Трансформація елементів організації обліку в умовах застосування інформаційно-комп’ютерних технологій (Transformation of accounting terms elements under the conditions of computer information technology). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 122-126.

Проскуріна, Н. М. (N. Proskurina) and Штепа, К. Ю. (K. Shtepa) (2013) ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АУТСОРСИНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ (General aspects of applying the outsourcing in the enterprises’ activities). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 251-255.

Рибицька, О. (O. Rybytska) and Бублик, М. (M. Bublyk) and Карп’як, А. (A. Karpyak) (2019) Проблеми рейтингового позиціювання як фактору впливу на конкурентоспроможність закладів вищої освіти в умовах міжнародних економічних відносин (Rating positions as an influence factor on competitiveness of higher education institutions in the conditions of international economic relations). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (14(42)). pp. 15-20. ISSN 2311-5149

Романенко, О. В. (О. Romanenko) (2013) СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА (Strategic analysis of enterprise value). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 256-261.

Рудик, О. Р. (О. Pudyk) (2013) АНТИКРИЗОВА ДІАГНОСТИКА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ (Anti-crisis diagnostics of business entities in the economy of Ukraine). Наукові записки. Серія “Економіка”., Вип.21. pp. 262-265.

Свідерська, А. (A.Sviderska) (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ У ПРАВОВОМУ РЕГУЛЮВАННІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. (Risks study in the legal regulation of an enterprise's foreign-economic activity.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 58-63.

Топішко, І. (I. Topishko) and Топішко, Н. (N. Topishko) (2016) Концептуальні засади соціальної відповідальності підприємства (Сonceptual principles of corporate social responsibility). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 80-84.

This list was generated on Tue Jul 16 03:30:25 2024 EEST.