Items where Subject is "Art"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article
Number of items at this level: 53.

Article

Bielska , К. (Бєльська К. ) (2013) TWÓRCZOŚС SARY KANE JAKO PRZYKŁAD KONFLIKTU TOŻSAMOŚCI WE WSPÓŁCZESNYM TEATRZE (Творчість Сари Кейн як приклад конфлікту ідентичності в сучасному театрі)(Sarah Kane’s work as an example of identity conflict in conteporary theater). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 211-225.

Orlik, А. (Орлік А. ) (2013) KSZTAŁTOWANIE SIЕ TOŻSAMOŚC NARODOWEJ W EUROPIE ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ (Формування національної ідентичності в Центрально­-Східній Європі )(The formation of national identity in East­-Central Europe). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 244-251.

Єфімова, A. (Yefimova A.) (2014) Сучасні художні практики в урбаністичних просторах та формування міської ідентичності: приклад Львова та Одеси 1990 – 2000-х років (The public art practices and the formation of urban identities: example of Lviv and Odessa 1990 – 2000’s). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 236-247.

Єфімова, А. (Yefimova A.) (2013) МИСТЕЦЬКІ ПРАКТИКИ В УРБАНІСТИЧНИХ ПРОСТОРАХ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ. ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ МІСТ (A. The Public art practices of the late XX – early XXI century as the factor of formation of the urban identities). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 330-340.

Єфімова А, А. (A.Yefimova) (2015) Меморіальні дошки та формування міської ідентичності в західноукраїнському регіоні наприкінці ХХ – початку ХХІ століття (Memorial boards and the formation of urban identities in the Western Ukraine region late XX – XXI century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.16). pp. 158-166.

Ірдинєнко, К. (Irdynyenko K.) (2013) ТРАНСФОРМАЦІЇ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ В МИСТЕЦТВІ XX СТОЛІТТЯ (Transformation of art-aesthetical experience in the XX century art). Наукові записки. Серія «Філософія», Вип.12. pp. 262-269.

Архіпов, В. (2012) Пропозиції щодо скульптурного увічнення визначних подій та постатей історії Острога. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 198-201.

Бендюк, Н. (2012) Квіткова символіка у декоративно-ужитковому мистецтві Волині. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 370-381.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2019) Найдавніші зображення пар тварин, людей і териантропів 33-31 тисячоліття до нової ери (The most ancient images of couples of animals, people and terianthrops of the 33–31 millennium bс). Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство., Вип.40 (№ 1). pp. 221-228.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2019) Іконостаси та кіоти Свято-Троїцької церкви в с. Межиріч Острозького району ( Iconostasis and Kyoto of Holy Trinity Church in the village Mezhyrich Ostroh district). Острозький краєзнавчий збірник (Вип.11). pp. 197-214.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2019) Найдавніші образи териантропів (звіролюдей) як відображення тероїстичних та тотемістичних уявлень первісного людства (The most ancient images of therianthropes (animal men) as reflection of the terestheistic and totemic representations of prehistoric mankind). Мистецтвознавчі записки: збірник наукових праць (№ 35). pp. 119-123.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2019) Вплив релігійно-світоглядних чинників на організацію простору в будівлях найдавніших поселень Близького Сходу XI-VII тисячоліть до н.е. (The infl uence of religious and worldview factors on the organization of space in the buildings of the most ancient settlements of the Middle East XI – VII millennium BC.). Вісник ХДАДМ. Історія мистецтва (№ 2). pp. 38-45.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2012) Художні особливості Острозької іконописної школи на прикладі аналою з житієм св. Миколая др. пол. XVII - поч. XVIII ст. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 325-344.

Бондарчук, Я. В. (Bondarchuk Y. ) (2019) Символіко-семантичне навантаження образу птаха як відображення релігійно-світоглядних уявлень у мистецтві палеоліту (Symbolic meaning of the image of the bird as a reflection of the religious and worldview notions in the Paleolithic art). Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури, Т. 2. pp. 53-63. ISSN 2617-8907.

Бурковська, Л. (2009) Ікона св. Миколи середини XVIII ст. з волинських земель. сторія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 251-255.

Вінічук , Л. (L. Vinichuk) (2012) Серія фото “Постмодерне кохання” як вияв почуттів художника Віталія Дмитрука (The series of photo “The Postmodern love” as manifestation of artist Vitaly Dmytruk’s feeling). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 8). pp. 44-48.

Гаврош, О. (Gavrosh O.) (2013) НАРОДНЕ МИСТЕЦТВО В УТВЕРДЖЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УКРАЇНЦІВ ЗАКАРПАТТЯ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД ХХ СТОЛІТТЯ (Folk Art in asserting national identity of Zakarpattia’s Ukrainians in the Interwar period of the twentieth Cen tury). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 394-398.

Гандзілевська, Г.Б. (2008) Застосування психодраматичних прийомів для стимулювання самореалізації особистості у сфері театрального мистецтва. Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, Вип.11. pp. 35-44.

Голій, Р. В. (R. Holii) (2013) КОНВЕРСІЯ УНІАТСЬКИХ ХРАМІВ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (НА ПРИКЛАДІ СІЛЬСЬКИХ ПРИХОДІВ ДУБЕНСЬКОГО ПОВІТУ)(The conversion of the Uniate churches of Volyn province (on the example of the rural parishes of Dubensky district). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. pp. 49-60.

Дарда, С. (S. Darda) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) The soundtrack to the film as a special type product placement (Саундтрек у кінопродукції як особливий вид product placement). Social media: origins, development and prospects. pp. 17-28.

Дем’янова, Н. (Demyanova N. ) (2013) ПОШУК ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ХУДОЖНИКІВ (Search ethno­cultural identity in the art of Ukrainian artists). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 154-160.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2016) Філософське осмислення шуму в культурі (The Philosohpical Understanding of Noise in Culture). Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Вип.15. pp. 119-127. ISSN 2308-4855 (Print); 2308-4863 (Online)

Колос, Д. (Kolos D.) (2014) ГЕНЕРАЦІЯ МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ РЕЖИСЕРІВ ХХІ СТОЛІТТЯ: ФОРМУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ МАНЕРИ КІНОПИСЬМА. (Generation of young Ukrainian directors XXI century: formation copyrighted style.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 143-149.

Кольвах, А. (Kolvah A.) (2013) ПОЛІТИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ І ГРАФІТІ (The political identity and graffiti ). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 415-418.

Костельна, М. Kostelna M. (2014) Творчий пошук Г. Забашти та М. Біласа у контексті розвитку українського моделювання костюму останньої третини хх ст. (The creative search of G. Zabashta and M. Bilas in context of development of ukrainian modeling the suit at the end of xxth century.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 259-266.

Кузьменко, О. (O. Kuzmenko) (2012) Кіно як інструмент формування національної ідентичності. Український контекст (Cinema as a tool of national identity formation. Ukrainian context ). KULTURY WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE – OBLICZA I DIALOG, 2. pp. 66-75.

Кузьменко, О. (O. Kuzmenko) (2011) Сучасні мас-медіа: до питання про музику (Modern mass media: the question of music). Матеріали ІІ Інтернет-конференції «Інформаційне суспільство і нові виміри культури». (Unpublished)

Кърджиева, М. П. (M. Krdzhyieva) (2017) Анализ на длъжността Директор/Главен художествен ръководител на фолклорен ансамбъл (Analysis of the job of the artistic director of a folklore ensamble). Culturology, Sports and Art History. pp. 244-248.

Латишева, Л. (Latisheva L.) and Латишева, Г. (Latisheva А.) (2013) ТРАДИЦІЙНЕ ЖИТЛО І БУДІВЕЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ БОЛГАР БЕССАРАБІЇ (ОДЕЩИНА)(Traditional accommodation and building rituals of Bessarabia Bulgarians (Odessa region)). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 435-438.

Левицька, В. (V. Levitcka) (2013) КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ТРАДИЦІЇ У ТЕОРІЇ ХУДОЖНЬОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА. (Culturological tradition in the theory of children 's art education by means of fine art.). Наукові записки. Серія «Культурологія» (Вип.13). pp. 12-18.

Левкович, Н. (N. Levkovych) (2017) Модель землі обітованої в єврейському декоративно-ужитковому мистецтві Галичини xviii – першої третини ст.: проблема ідентичності і культурна традиція (The model of the Promised Land in Jewish arts and crafts of Halychyna in the XVIII – the first third of the XX centuries: identity problem and cultural tradi). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 186-190.

М'якота, І. (Miakota I.) (2014) ТЕАТРАЛЬНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ МИХАЙЛА КАЗАСА. (THEATRICAL MOTIFS IN WQRKS BY MIKHAIL KAZAS.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 246-257.

Марченко, І. (Marchenko I. ) (2013) ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ХІХ СТ. (НА ПРИКЛАДІ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ У КИЇВСЬКІЙ КИРИЛІВСЬКІЙ ЦЕРКВІ) (Issues of Cultural Identity in the 19thc. (by the Example of St. Cyril’s Church Reconstruction)). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 234-243.

Медвідь, Т. А. (T. Medvid) (2017) Використання мультимедійних технологій в хореографічному мистецтві (The use of multimedia technologies in choreographic art). Culturology, Sports and Art History. pp. 249-251.

Муха, О. (Mukha O. ) (2013) КІТЧ: СМИСЛОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОНЯТТЯ У ХХ-ХХІ СТ. (Kitsch: semantic transformations of concept in ХХ-ХХІ cent). Наукові записки. Серія «Філософія», Вип.12. pp. 250-261.

Мушинка, М. (М. Mushynka) (2013) Театральна діяльність Володимира Лібовицького (Theatrical work of Volodymyr Libovytskyi). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки., Вип.21. pp. 216-220.

Прокопюк, М. (M. Prokopiuk) (2012) Репрезентація тіла у сучасній фотографії. (Representation of body in modern photography.). (Unpublished)

Проніна, М. (M. Pronina) (2013) ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ Й ТРАДИЦІЇ У МОНУМЕНТАЛЬНОМУ ЖИВОПИСІ КИРИЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ XII ТА XIX СТ. НА ПРИКЛАДІ АНГЕЛЬСЬКИХ ЧИНІВ. (Identity and Tradition Issues in Monumental Painting of XII and XIX Centuries of St. Cyril's Church by an Example of Angelic Ranks.). Наукові записки. Серія «Культурологія» (Вип.13). pp. 73-82.

Сінкевич, О. (Sinkevych O. ) (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДРАМАТИЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ ТЕАТРІВ ВОЛИНІ (Peculiar features and nascence of drama art and theatre architecture in Volhynia). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 226-233.

Сидор, В. (V. Sydor) (2017) Актуалізація культурних традицій українців через призму ландшафтної культової скульптури Галичини кінця ХХ – початку ХХІ століть (The actualization of Ukrainian cultural tradition through the prism of Halychyna landscape religious sculpture of the end of XX – early XXI centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 114-117.

Смоляк, П. (P. Smolіak) (2017) Аматорські театральні гуртки товариства "Просвіта" в селах Тернопільського повіту в міжвоєнний період (Amateur theatre groups of society "Prosvita" of Ternopil district in the interwar period). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.26). pp. 72-78.

Терешенко, Н. В. (N. Tereshenko) (2017) Ретроспектива розвитку бальної хореографії (Retrospective of the development of ballroom dance choreoggraphy). Culturology, Sports and Art History. pp. 252-255.

Тимків, Б. (B. Tymkiv) and Тимків, Р. (R. Tymkiv) (2015) Сакральна дереворізьба митців західної української діаспори (Sacral Wood Carving of Ukrainian Artists of the Western Diaspora). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 197-203. ISSN 2409­-6806

Хір, А. (Khir A. ) (2013) НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНИЙ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИХ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД ЗАКАРПАТТЯ (Ethnic influence on shaping the theatrical and entertainment buildings of Transcarpathia). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 145-153.

Чоп, Т. (T. Chop) (2015) Український футуризм у вітчизняних аналітичних працях (Ukrainian futurism in native analytical works). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філософія” (Вип.18). pp. 128-132.

Шевчук, К. (K. Shevchuk) (2014) Концепція естетичного переживання в естетиці Романа Інгардена (The conception of aesthetical experience in the aesthetics of Roman Ingarden). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 131-134.

Шевчук, К. (K. Shevchuk) (2013) ПЛЮРАЛІЗМ ЕСТЕТИКИ ВЛАДИСЛАВА ТАТАРКЕВИЧА. (The pluralism of Wladyslaw Tatarkiewicz's aesthetics.). Наукові записки. Серія «Культурологія» (Вип.13). pp. 3-11.

Шевчук, К. (K. Shevchuk) (2017) Художні й естетичні цінності в польській естетиці першої половини XX ст. (Artistic values and aesthetic values in the polish aesthetics of the first half to 20th century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія» Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 116-120. ISSN 2312-7112

Шеломанова-Булавка, Ю. (Shelomanova-­Bulavka Y. ) (2013) ВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЕВ’ЯНИЙ ХРАМ У КОНТЕКСТІ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ (The Volyn wooden temple is in the context of identity and cultural tradition). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 432-434.

Шитов, С. (Shitov S.) (2013) ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ НА РОЗВИТОК КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ (On some aspects of the impact of culture on the development of twentieth personal identity ). Наукові записки. Серія “Філософія”, Вип.13. pp. 143-145.

Школьна, О. (2009) Роль фахівців-євреїв у розвитку художньої і технологічної частин українських підприємств фарфору і фаянсу кін. XIX - поч. XX століття. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 269-287.

Якимова, О. (O. Yakymova) (2015) Початок творення образів нової «міфології» ХХ ст. (на прикладі стінописів та вітража світських споруд Східної Галичини першої третини ХХ ст. (The Beginning of Twentieth Century Images «Mythology» Creation (On the examples of secular buildings murals and stained glass of the early twentieth century) in Eastern Halychyna). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.16). pp. 167-177.

Якимова, О. (O. Yakymova) (2014) ОБРАЗИ СВЯТИХ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКВИ У ХРАМОВИХ СТІНОПИСАХ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ ХХ СТ. (Images of Ukrainian church saints in temple mural of eastern galicia in the first third of the twentieth century.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 46-56.

This list was generated on Mon Jul 15 15:18:31 2024 EEST.