Items where Division is "The Department of History" and Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 17.

Атаманенко, В. (V. Atamanenko) (2018) Інвентар Степанської волості 1614 року як історичне джерело (The inventory of the Stepan volost of 1614 as a historical source). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 180-186. ISSN 2409-6806

Близняк, М. (2018) Городяни Волині ХVІІІ ст.: національний склад та конфесійні характеристики. Збірка матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Дніпро, 25 квітня 2018 р.). pp. 139-143. ISSN 978-699-2575-93-4

Близняк, М. (M. Blyzniak) (2018) Інвентар міста Острога 1724 року (The inventory of Ostroh in 1724). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 187-206. ISSN 2409-6806

Власюк, С. (S. Vlasiuk) (2018) Військові традиції доби визвольних змагань 1917–1921 років у сучасній українській армії (The military traditions of liberation struggle of 1917-1921 in contemporary Ukrainian army). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 162-168. ISSN 2409-6806

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2018) Славістичні дослідження в науковому доробку Марка Антоновича. Сто років академічної славістики в Україні: здобутки і перспективи: збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції (24 травня 2018 року). pp. 82-83.

Годжал, С. (S. Hodzhal) (2018) Становлення Марка Антоновича як громадсько-політичного діяча та вченого (Marko Antonovych’s way to becoming a scientist, a public and political figure). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 62-67. ISSN 2409-6806

Денисюк, О. (О. Denysiuk) (2018) Передумови формування нового освітнього центру в Острозі (1989-1994 рр.) (The prerequisites for the formation of a new educational centre in Ostroh, 1989-1994). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 151-156. ISSN 2409-6806

Дубляниця, Т. (Т. Dublianytsia) (2018) Джерела вивчення соціально-економічного розвитку Ковельської волості в другій половині XVI – першій половині XVII ст. (Sources for the study of social and economic development of Kovel region in the second half of the 16th – early 17th centuries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 174-179. ISSN 2409-6806

Кошельник, А. (A. Koshelnyk) (2018) Становлення польського підпільного руху на Холмщині в 1939–1942 роках (The Polish resistanse movement in Kholm region, 1939–1942). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 251-257. ISSN 2409-6806

Марчук, В. (V. Marchuk) (2018) Організація ремісничої освіти у Волинському воєводстві в 1920–1930-х роках (The education of craftmen and its organization of the Volhynian Voivodeship, 1921-1939). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 75-84. ISSN 2409-6806

Рудько, С. (S. Rudko) (2018) Наукова діяльність Миколи Василенка наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. (Mykola Vasylenco' scientific activity at the end of XIX – the beginning of XX century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 57-61. ISSN 2409-6806

Смирнов, А. (A. Smyrnov) (2018) Діяльність отця Якова Кравчука в роки нацистської окупації України (The activity of Fr. Yakiv Kravchuk in Nazi-occupied Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). pp. 113-116. ISSN 2409-6806

Сухих, А. (А. Sukhykh) (2018) Початок ескалації протистояння між радянськими партизанами й українським повстансько-підпільним рухом на Волині (Beginning escalation of confrontation between soviet partisans and Ukrainian rebel-underground movement in Volyn' during German occupation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (27). pp. 117-125. ISSN 2409-6806

Трофимович, Володимир and Близняк, Микола (2018) Кафедра історії імені Миколи Ковальського: становлення і поступ. Актуальні питання історії та культури України і світу. Випуск VIII (VIII). pp. 4-8.

Фініковський, Ю. (Yu. Finikovskyi) (2018) Данило Шумук у комуністичному русі на Волині (20-30-ті рр. ХХ ст.) (Danylo Shumuk in the communist movement in Volhynia (20-30’s of the twentieth century)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 85-89. ISSN 2409-6806

Шишкін, І. (I. Shyshkin) (2018) Джерела до вивчення українського питання в політиці польського національного руху опору (1939–1945 рр.) (The sourses for the research of the Ukrainian issue in the policy of the Polish national resistance movement, 1939-1945). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 258-263. ISSN 2409-6806

Яремчук, В. (V. Yaremchuk) (2018) Українська радянська історіографія: сучасний стан досліджень (Ukrainian Soviet historiography: current state of research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.27). pp. 242-249. ISSN 2409-6806

This list was generated on Thu May 30 03:52:01 2024 EEST.