Items where Subject is "Ethnology. Ethnography. Folklore"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Б | В | Г | Д | К | Л | Н | С | Т | Х | Ц | Ш | Я
Number of items at this level: 34.

Б

Бендюк, М. (2009) Підсумки етнографічної експедиції по Острозькому району в 2007 році. Історія музейництва, пам'яткоохоронноїсправи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (Вип. 2). pp. 77-82.

Бендюк, Н. (N. Bendiuk) (2013) Роль жінки у весільному обряді випікання короваю (на основі польових записів, зроблених у селах Лисиче, Дідова гора, Мирутин, Голики, Варварівка Славутського району Хмельницької області). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 9-14.

Будько, М. (M. Budko) (2014) Спільність із «чужим» через розуміння: дескрипції феномену гостинності у філософській герменевтиці (Community with the ‘Stranger’ through understanding: the descriptions of the hospitality phenomenon in philosophical hermeneutics). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 104-108.

В

Вавриш, І. (I. Vavrysh) (2012) Аналіз образу жінки у культурі суспільства Радянської України. (Analysis of the image of women in Arts Society in Soviet Ukraine.). (Unpublished)

Варич, І. and Скляренко, Н. and Охріменко, Г. (2012) Еволюція первісного житлобудівництва. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 283-292.

Г

Гандзілевська, Г. (G.Gandzilevska) (2014) Проблема збереження національної ідентичності українців у творчій спадщині Уласа Самчука: МУРівський період (Preservation of National Identity of Ukrainians in the Legacy of Literary Artist Ulas Samchuk (MUR period)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.30). pp. 39-42.

Годзь, Н. (Godz N. ) (2013) ПИТАННЯ СТЕРЕОТИПІВ «СВІЙ» – «ЧУЖИЙ» ТА ГРУПА СТЕРЕОТИПІВ «ВОРОГ» – «ДРУГ» У НАРОДНИХ УКРАЇНСЬКИХ КАЗКАХ У ПРИЗМІ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ФУТУРОЛОГІЇ(Correlation stereotype «Our» – «Strange» and group stereotypes «enemy» – «friend» in the Ukrainian popular folk fairy tales in context of consideration of the question identity and futurology). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 161-170.

Д

Докіна, С. (Dokina S.) (2016) Насильство або порядок в родинах гагаузьких колонiстiв пiвдня Бессарабiї (кінець XIX – початок XX століть) на основі фольклорних матеріалів (Violence or order in the families of gagauz colonists from the South of Bessarabia (the end of the 19th – the beginning of the 20th century) on the basis of folklore). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження», Вип. 2. pp. 118-123.

К

Качур, К. (K. Katchur) (2014) Аксіологічний потенціал сім’ї у світогляді сучасної особистості (Modern family’s axiological potential about worldview of modern person). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 109-113.

Коломийчук, О. (Kolomyjchuk O.) (2013) ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ БОЙКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ КАЛЕНДАРНОЇ ЗВИЧАЄВО-ОБРЯДОВОЇ ПРАКТИКИ: МІФОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ (Boyks’ ethnic identity through the prism of calendar customary ritual practice: mythodological aspect). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 171-181.

Король, Л.Д.(L. Korol) (2009) Український національний характер та фактори його формування. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 234-242.

Костюк, О.О. (O. Kostiuk) (2013) СУТНІСТЬ ГЕНДЕРУ ТА ЙОГО РОЗУМІННЯ КАНАДСЬКИМИ УЧАСНИКАМИ.(The essence of his understanding of gender and Canadian members of the international exchange program «Canada. World. Youth.»). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 122-132.

Кузьменко, О. (O. Kuzmenko) (2012) Чи нові медіа впливають на ідентичність національних меншин? Українсько-польський контекст (Does new media affect the identity of national minorities? Ukrainian-Polish Context). Український Альманах. pp. 101-106.

Кузьменко, О. (O. Kuzmenko) (2010) Функціонування етнічних стереотипів в Інтернет-просторі: польсько-український контекст (Operation of ethnic stereotypes in the Internet space: the Polish-Ukrainian context). Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińsjich Uniwersytetow, Т. 6. pp. 197-204.

Курись, Л. (Kurys L.) (2014) СЕМАНТИКА ЛЕМКІВСЬКОГО КОСТЮМУ В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ КУЛЬТУР. (The semantics of the traditional lemko costume in the light of the neighbor-culture dialogue.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (15 (2)). pp. 222-228.

Л

Латишева, Л. (Latisheva L.) and Латишева, Г. (Latisheva А.) (2013) ТРАДИЦІЙНЕ ЖИТЛО І БУДІВЕЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ БОЛГАР БЕССАРАБІЇ (ОДЕЩИНА)(Traditional accommodation and building rituals of Bessarabia Bulgarians (Odessa region)). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 435-438.

Н

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Філологічна, Вип.10 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-70-2

С

Савчук, Н. (N. Savchuk) (2015) Український фольклор у наукових дослідженнях КІУС (Едмонтон, Канада) (Ukrainian Folklore in Research Studies of CIUS (Edmonton, Canada)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 115-121. ISSN 2409­-6806

Т

Терещук, В. (2008) Особливості весільної обрядовості на Рокитнівщині (за матеріалами зібраними у селах Глинне, Залав'я та Рокитне). Наукові записки. Серія “Культурологія”, Вип.3. pp. 108-111.

Тунцева, З. (2012) З творчого доробку Валентини Сірук. Острозький краєзнавчий збірник. (Вип. 5). pp. 382-386.

Х

Халюк , Л. (Khaliuk L. ) (2013) КОНЦЕПТ «МАЛОЇ ВІТЧИЗНИ» В УСНІЙ ПРОЗІ УКРАЇНЦІВ-ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ ПОЛЬЩІ (Concept of the «small homeland» in oral prose of the Ukrainian resettlers in Poland ). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 319-329.

Ц

Цимбал, Т. (T. Tsymbal) (2015) Фольклор як віддзеркалення українського діаспорального буття (Folklore as the Reflection of the Ukrainian Diaspora’s Being). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 192-196. ISSN 2409­-6806

Ш

Шеломанова-Булавка, Ю. (Shelomanova-­Bulavka Y. ) (2013) ВОЛИНСЬКИЙ ДЕРЕВ’ЯНИЙ ХРАМ У КОНТЕКСТІ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ (The Volyn wooden temple is in the context of identity and cultural tradition). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 432-434.

Я

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2012) Символіка воріт як межової зони в українській культурній традиції (The symbolism of the gate as limitation zone in Ukrainian cultural tradition). Наукові записки. Серія "Культурологія", Вип.10. pp. 153-169.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2012) Фольклоризм як засіб індивідуалізації образів у повісті Г. Квітки-Основ’яненка “Маруся” (Folklore as a means of individualization of images in story by G. Kvitka-Osnovianenko “Marusia”). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 136-145.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Відображення образу дому в малій прозі П. Куліша (The image of home in P. Kulish’s short prost ). Філологічні трактати, Т.11 (№3–4). pp. 140-149.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Лексично-стилістичні засоби фольклоризму творів Ганни Барвінок (на прикладі оповідання Ганни Барвінок «Не було змалку – не буде й до’станку») (Lexical-stylistic means of folklore works by Anna Barvinok). Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 21 лютого 2019 року. pp. 175-187.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Людина як центр етнічного буттєвого простору (крізь призму роману П. Куліша «Чорна рада») (Man as the center of ethnic existence space (through the prism of P. Kulish's novel "The Black Council")). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 157-183.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Відображення архетипу Мудрого Старого у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» (Reflection of the archetype of the Wise Old Man in the novel of Panas Myrnyi «Khiba revutʹ voly, yak yasla povni?»). Матеріали Міжнародної конференції «Фольклор – стратегічний ресурс нації»: Дванадцяті всеукраїнські наукові фольклористичні читання, присвячені професору Лідії Дунаєвській. pp. 105-109.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) «Штирнайцятий рік сумний настав»: фольклорно-філософське бачення «трудної» історії України та її на роду в період першої половини ХХ століття (Review of the published monograph by O. Kuzmenko "Dramatic Human Existence in Ukrainian Folklore: Conceptual Forms of Expression (the Period of First and Second World Wars)"). Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наукових праць. pp. 473-481.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2011) Роль жінки-матері у весільному обряді українців: окремі зауваги до аналізу (The role of women and mothers in the Ukrainian wedding ritual: some remarks to the analysis). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 102-106.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Море як Поле: архетипні топоси буття у повісті Е. Хемінгуея “Старий і море” (Sea as Field: archetypal existential topoi in E. Hemingway’s short novel “The Old Man and the Sea”). Наукові записки БДПУ. Серія «Філологічні науки» (Вип.19). pp. 165-174.

Янковська, Ж. О. (2007) Фольклористична діяльність Пантелеймона Куліша. Other. Національний університет "Острозька академія", Острог.

Янковська, Ж. О. (Zh. Yankovska) (2012) Висвітлення фольклорно-етнографічного матеріалу на сторінках журналу “Кіевская Старина” (рік 1882) (The interpretation of folkloristic and ethnographic material on the pages of journal “Kievskaya Staryna” (year 1882)). Наукові записки. Серія: «Культурологія» (Вип. 8). pp. 81-92.

This list was generated on Fri Apr 19 12:42:47 2024 EEST.