Items where Subject is "Ethics"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: Article
Number of items at this level: 25.

Article

Андрощук, Н. (N. Androshchuk) (2015) Трансформація моральних засад особистості в сучасному комунікативному просторі (Transformation of Individual’s Moral Principles in the Communication Space). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.17). pp. 139-143.

Босик, О.С. (O. Bosyk) (2010) Етикетні конструкції у діловій кореспонденції. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 23-24.

Ганаба, С. (S. Ganaba) (2013) МЕТОДОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ДОСВІДУ ТРАНСГУМАНІТАРНОСТІ В ДИДАКТИЧНО-ОСВІТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. (Methodological possibilities of the experience of transhumantarish in the didactic-educational activity). Наукові записки. Серія "Філософія". (Вип.13). pp. 18-23.

Губенко, Г. (G. Cubenko) (2015) Сучасна моральна криза цивілізації, роль біоетики та наук ноосферного класу в її вирішенні (The Role of Bioethics & Noospheric Class in Solution of Modern Moral Crisis of Civilization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.16). pp. 122-127.

Гусір, І. (I. Gusir) (2014) Філософсько-культурологічне розуміння гуманізму в сучасній етиці (Philosophical and cultural understanding of humanism in the modern ethics). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 141-146.

Захарченко, М. (М. Zaharchenko) (2015) Комунікативна етика «versus» релігійна філософія: погляд на людське взаєморозуміння (The Communicative Ethics «Versus» Religious Philosophy: the View on the Human Mutual Understanding). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.16). pp. 44-47.

Каневська, В. В. (Kanevska V. V.) (2013) АКСІОЛОГІЧНО-ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ ЖУРНАЛІСТА. (Axiological and ethical aspect of journalistic activity.). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". (Вип.23). pp. 103-111.

Каневська, В. В. (Kanevska V. V.) (2012) ПАТРІОТИЗМ У ДИСКУРСАХ ЕЛІТ І МАС ЯК ЧИННИК ДУХОВНО-МОРАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ СВІТОГЛЯДУ СУСПІЛЬСТВА ( Patryotyzm in discourses elyt and mass as a factor of spiritual and Moral rehulyatsyy Worldview Society). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 215-222.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2014) ЕТИЧНИЙ ПЛЮРАЛІЗМ У ПОСТМОДЕРНІЙ КУЛЬТУРІ: АНТРОПОЛОГІЧНО-ВИХОВНА ПЕРСПЕКТИВА (The Ethical Pluralism of Postmodern Culture in the Anthropological-educational Context). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.27). pp. 66-69.

Корнілова, В. В. (Kornilova V. V.) (2012) СТИЛІ БАТЬКІВСЬКОГО ВИХОВАННЯ ЯК ЧИННИК МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА (The Paternal Education’s Styles as a Factor of the Preschool Child’s Moral Development). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 41-45.

Кравченко, О. П. (Kravchenko O. P.) (2012) МОРАЛЬНІ ПРИНЦИПИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (The Moral Principles of Social-Pedagogical Activity ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 223-230.

Кришмарел, В. Ю. (Krishmarel V.Yu.) (2012) РЕЛІГІЙНА ЕТИКА ЧИ РЕЛІГІЙНА ОСВІТА? ТОЧКИ ДОТИКУ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ( Religious Ethics or Religious Education? Points of Contiguity and Methodological Problems of Introduction). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 231-238.

Кузін, M. (M. Kuzin) (2015) Поняття автономії індивіда: на перетині політичної теорії лібералізму та ідеї ліберальної освіти (The Concept of Individual Autonomy: on the Intercross Between Political Theory of Liberalism and the Idea of Liberal Education). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.16). pp. 60-64.

Кулик, І. (Kulik I. ) (2012) ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ (The Christianiti’s Ethics as Mean of Forming the Common to All Mankind Moral Values for the High-School Pupils). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 247-254.

Мініч, А. (А. Minich) (2017) Етика відповідальності: релігійний вимір (Ethics of responsibility: the religious dimension). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.20). pp. 112-115. ISSN 2312-7112

Мірошниченко, В. Г. (Miroshnichenko V. G. ) (2012) ДОСВІД ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ ІV–VІ СТОЛІТЬ (МАРТІН ТУРСЬКИЙ, БЕНЕДИКТ НУРСІЙСЬКИЙ, ФЛАВІЙ КАССІОДОР) (Experience of Spiritual and Moral Education in the European Pedagogics ІV–VІ Ages (Martin Turskiy, Benedict Nursiyskiy, Flaviy Kassiodor)). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 355-362.

Мельник, Ю. В. (Melnik Yu. V.) (2012) ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ НА ПОДІЛЛІ (В КІНЦІ ХІХ –НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ) (The Spiritually and Moral Principles of Children’s Education on Podillya (at the End of XIX – at the Beginning of XX Age)). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 64-69.

Николин, М. М. (Nykolyn M. M. ) (2012) ЕТИЧНИЙ ПРАКТИКУМ ЯК ДІЯЛЬНІСНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПРИЙОМ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ (An Ethics Practical as an Activity Focused Method of Forming the Schoolchildren’s Spiritual Competence). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 255-264.

Огірко, О. В. (Ogirko O. V. ) (2012) АКТУАЛЬНІСТЬ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ ЗАСОБАМИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ (Actuality of Spiritual and Moral Education of the Young Generation by Facilities of Christian Ethics). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 265-274.

Охріменко, Г. (2008) Категорія справедливості та моральних відносин в українських полемічних творах кінця XVI - початку XVII ст. Наукові записки. Серія «Філософія»., Вип.3. pp. 81-92.

Радченко, О. Б. (Radchenko O. B. ) (2012) СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНІСТЬ ЯК МЕТОД МОРАЛЬНОГО ВПЛИВУ НА СУЧАСНУ УКРАЇНСЬКУ МОЛОДЬ ( Subject-subjectness as a Method of Moral Influence on Contemporary Ukrainian Youth ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 275-283.

Рябека, О. (О. Ryabeka) (2015) Фантом планетарної особистості: структура потреб, напрям і динаміка їх розвитку (The Phantom of Planetary Person: Structure of Need, Direction and Dinamics of Their Development). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.16). pp. 7-12.

Сабадишин, Р. О. (Sabadishin R.O.) and Коробко, Л. Р. (Korobko L.R.) and Масюк, П. М. (Masyuk P.M.) (2012) ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ (The Philosophical Principles of Spiritual and Moral Education). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 146-151.

Сліпчишин, Л. В. (Slipchishin L. V.) (2012) ДО ПИТАННЯ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ШКОЛИ (To the Question of Morally and Spiritual Education of the Professional School’s Students ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 152-159.

Турчин, М. (Turchyn M.) (2013) МОРАЛЬНА САМООЦІНКА ЯК ОСНОВА САМОСВІДОМОСТІ ТА САМОІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ (Moral self-esteem as basis of self-consciousness and self-identity of personality ). Наукові записки. Серія “Філософія”, Вип.13. pp. 101-105.

This list was generated on Tue Jul 16 03:37:41 2024 EEST.