Items where Subject is "History of literature"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: K | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | С | Т | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 71.

K

Kocherha, S. and Visych, O. (2023) Crimean Travelogues by Lesya Ukrainka and Ivan Trush: Intermedial Parallels. Innovations in the Scientific, Technical and Social Ecosystems (1(7)). pp. 58-80. ISSN 2824-1843

Б

Банацька, Н. (N. Banatska) (2008) Як у краплині води...(тематична та ментальна ідентичність польської поезії крізь призму вірша В. Шимборської “Здивування”). Наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.10. pp. 220-247.

Барабаш, Ю. Я. (2017) Ярослав Мельник: волинський підтекст в «європейському тексті» (Yaroslav Melnyk: Volyn subtext in «European text»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.65). pp. 3-10. ISSN 2519-2558

Баран, М. (М. Baran) (2015) Листи Олександра Шульгина до Мирона Кордуби (1925 – 1929) (Oleksandr Shulhyn’s Letters to Myron Korduba (1925–1929)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 226-229. ISSN 2409­-6806

Борзенко, О. (O. Borzenko) (2016) Тотожність асоціативного значення, аналогічності, характеру ситуації вживання при порівнянні деяких українських та англійських прислів’їв та приказок (The identities of the associative values, analogy, the nature of the situation of use when comparing some Ukrainian and English proverbs and sayings). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 49-52.

В

Вісич, O. ( O. Visych) (2023) Жанрова своєрідність монологу Володимира Самійленка «Герострат» (Genre Specificity of Volodymyr Samiilenko’s Monologue “Herostratus”). Волинь філологічна: текст і контекст (35). pp. 386-400.

Вісич, О. (О. Visych) (2023) Свій/Чужий у просторі кримського роману Анастасії Левкової «За Перекопом є земля» (Friend/Stranger in the Space of Anastasia Levkova's Crimean novel «Beyond the Perekop is Land»). «Літати небом. Жити на Землі. Геопоетичні стратегії сучасних літературознавчих досліджень»: матеріали міжнародної наукової конференції (28–29.09.2023 р.). pp. 69-73.

Вісич, О. (O. Visych) (2016) Гауптманівський слід в метадраматичному просторі Лесі Українки (Hauptmann's Trace in the Metadramatic Art Space of Lesia Ukrainka). Українська наука у європейському контексті. Німецько-українські наукові зв'язки : збірник наукових праць, Т. 9. pp. 239-242.

Вісич, О. (O. Visych) (2019) Структура метадрами Людмили Коваленко «Героїня помирає в першому акті» (The metadramatic structure of the play «The heroine dies in the first act» by Ludmyla Kovalenko). Закарпатські філологічні студії (Вип.7). pp. 112-116.

Вісич, О. (O. Visych) (2019) Театральний дискурс як основа метадраматизму в п’єсах Володимира Винниченка (Theatrical discourse as a basis of metadrama in plays by Volodymyr Vynnychenko). Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». Т. 30 (69), 2 (1). pp. 26-31.

Вісич, О. А. (2017) Генеза сучасної концепції метадрами (Genesis of contemporary concept of metadrama). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.65). pp. 11-14. ISSN 2519-2558

Вісич, О. А. (O. Visych) (2023) Природний та культурний ландшафти в кримському доробку Миколи Чернявського (Natural and cultural landscapes in the Crimean creative work of Mykola Chernyavsky). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 257-261.

Вісич, Олександра (Oleksandra Visych) (2022) Українська метадрама ХХ століття : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти. Вид-во НаУОА, Острог. ISBN 9786178041182

Г

Гандзілевська, Г. (H. Handzilevska) (2019) Роль лідерів літературних об’єднань другої та третьої хвилі еміграції в організації акмеологічного середовища ( The role of leaders of literary associations of the second and third waves of emigration in the organization of the acmeological environment). Філософсько-психологічні аспекти лідерства в бізнесі, освіті та державі : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 57-59.

Глодзь, Г. (2014) ОБРАЗ «ЧУЖОГО» В АНТИУТОПІЯХ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 331-333.

Глотов, О. Л. (Glotov A. L.) (2016) Проблема культурної та професійної самоідентифікації студентів-журналістів (The problem of cultural and professional identity of student journalists). Актуальні проблеми філології та перекладознавства (10(1)). pp. 139-142.

Глуходід, Н.Р. (N. Hlukhodid) (2010) Стилістичний аналіз ідеологічно навантаженої лексики у творі Джорджа Орвела "1984". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 29-30.

Гнатюк, М. І. (2017) Волинь на перехресті подій ХХ століття (на матеріалі мемуарного циклу Уласа Самчука «На білому коні», «На коні вороному») (Volyn at intersactions of events of XX century (based on Ulas Samchuk`s «Riding the white horse», «Riding the black horse» memoir cycle). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.65). pp. 15-19. ISSN 2519-2558

Годунок, З. (Z. Hodunok) (2008) Символічна функція кольору у художній прозі М. Хвильового. Наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.10. pp. 282-290.

Годунок, З. В. (Z. Hodunok) (2023) Простір і спогад: до питання вбезпечення існування в тоталітарній системі (на прикладі художніх репортажів С. Ославської) (Place and memory: on the question of ensuring of existence in the totalitarian system (on the example of artistic reports by S. Oslavska)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 262-266.

Горбач, Н. В. (2017) Волинська варіація біблійного сюжету у романі «Янгол у сірому» Н. Гуменюк (Volyn variation of the biblical story in the novel «Angel in gray» by N. Нumenyuk). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.65). pp. 20-24. ISSN 2519-2558

Д

Дарчик, С.В. (2008) Особливості мемуарів XVII ст. та проблеми їх класифікації. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Історичні науки. , Вип.12. pp. 110-121.

З

Зелінська, Л. (L. Zeiinska) (2014) «...To typ moskiewskiej nihilistki, ale nie polskiej dziewczyny»: один епістолярний епізод із життя читачки Г. Запольської і письменника Ю. І. Крашевського («...То typmoskiewskiej nihilistki, ale nie polskiej dziewczyny»: One Epistolary Episode is from Life o f Reader Gabrieia Zapoiska and Writer Yu. I. Krashevski). Волинь-Житомирщина Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (Вип.25). pp. 187-195.

Зелінська, Л. (L. Zelinska) (2013) Театральні традиції у київський період творчості Юзефа Коженьовського. Київські полоністичні студії, XXII. pp. 267-273.

Зелінська, Л. (L. Zelinska) (2013) Цензура й автоцензура в театральному дискурсі Російської імперії першої третини ХЇХ ст. (The Censorship and Autocensorship of Theatrical Discourse of Russian Empire in the First Third of XIX Century). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство, 13 (262). pp. 43-48.

Зелінська, Л. (L. Zelinska) (2018) Комунікація з чужим (огляд європейської і американської літературної Марсіади з кінця ХІХ ст. до початку ХХІ ст.) (Communication with the other (a review o f Mars fiction tradition in European and American literatures from the end o f the nineteenth century to the beginning o f the XXI century). Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. (Збірник наукових праць). pp. 131-135.

Зелінська, Л. (L. Zelinska) (2013) На перетині дискурсу влади і мистецтва: комедія М.Гоголя “ревізор” та її екранізація (The relations between the discourse of power end art: M. Gogol's comedy re visor and its screening). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. Соціальні комунікації (1(29)). pp. 46-50.

Зелінська, Л.В. (L. Zelinska) (2008) Проблеми розрізнення категорій Свій і Чужий у трагедіях Юзефа Коженьовського та Юрія Федьковича: постколоніальний підхід. Acta Polono – Ruthenica. – XIII. pp. 249-265.

К

Калинюшко, О. А. (2017) «Сталкер» і «сталкерство» в романі М. Камиша «Оформляндія, або прогулянка в зону» як спроба відходу від трагедійного дискурсу літератури про Чорнобиль («The stalker» and «stalkerism» in the novel by M. Kamysh «Oformliandia or the stroll to the zone» as an attempt of departure from the Chornobyl tragic literary discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.65). pp. 25-29. ISSN 2519-2558

Кирильчук, О. М. (2017) Імагологічний аспект української історичної романістики другої половини ХІХ віку (Imahological aspect of Ukrainian historical romance of the late nineteenth century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.65). pp. 30-34. ISSN 2519-2558

Коновальчук, А. (A. Konovalchuk) (2012) Індивідуально-авторські номінації осіб у поетичному словнику ХІХ століття. (Individual author's nomination of persons in the poetic vocabulary of the nineteenth century). (Unpublished)

Костюк, О.О. (O. Kostiuk) (2010) Лексико-стилістичні та перекладознавчі особливості поетичних творів Емілі Дікінсон. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 63-64.

Кочерга, С. О. (S. Kocherha) (2023) Художня топографія в авторських картинах світу Лесі Українки та Івана Труша: бінарний ефект (Artistic Topography in Lesya Ukrainka's and Ivan Trush's Pictures of the World: A Binary Effect). «Літати небом. Жити на Землі. Геопоетичні стратегії сучасних літературознавчих досліджень» : матеріали міжнародної наукової конференції (28–29.09.2023 р.). pp. 164-168.

Кочерга, С. О. (S. Kocherha) and Вісич, О. А. (O. Visych) (2023) Художня реконструкція етнообразу кримських татар в українській літературі раннього модернізму (The artistic reconstruction of Crimean Tatars’ ethnic image in the Ukrainian literature of early modernism). Східний світ. pp. 69-84.

Кочерга, С. (S. Kocherha) (2019) Поетика драматургії Лесі Українки у вимірах тілесності (The Poetics of Lesya Ukrainka’s Dramaturgy in Coordinates of Corporeality). Волинь філологічна: текс і контекст. Леся Українка і персоналії епохи (Вип.26). pp. 109-119.

Кочерга, С. (S. Kocherha) (2019) Український літературний іконостас у художньому світі сонетарію Івана Мацинського (Ukrainian Literary Iconostasis in the Art World of Ivan Matsinsky's Sonnets). Ivan Macinský - ukrajinský básnik, prekladateľ a slovensko-ukrajinské literárne vzťahy. Prešov : Štátna vedecká knižnica v Prešove. pp. 13-19.

Кочерга, С. О. (2017) Архетип скриптора в художньому світі Петра Кралюка (Archetype of scriptor in the art world of Petro Kraliuk). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.65). pp. 35-39. ISSN 2519-2558

Кочерга, С. О. (S. Kocherha) (2023) Поетична мапа Є. Маланюка: волинська гетеротопія (E. Malanyuk's poetic map: volynian heterotopy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія "Філологія", вип.17. pp. 277-281.

Л

Левченко, О. (O. Levchenko) (2014) ЖАНРОВА ПАЛІТРА ТА ТЕМАТИЧНІ ОБРІЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ. (Genre varieties and thematic horizons of American drama.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 203-204.

Лисенко, О.С. (O. Lysenko) (2009) Розгортання архетипу трагедії у драмі “Медея” Л.Разумовської. Актуальні проблеми металінгвістики: Збірник наукових статей за матеріалами VI Міжнародної наукової конференції. pp. 210-213.

Лущій, С. (S. Lushchii) (2015) Романістика української діаспори другої половини ХХ століття: проблеми, жанрово-стильові парадигми (Novel Writing of the Ukrainian Diaspora in the Second Half of the XX Century). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 209-213. ISSN 2409­-6806

Лященко, О. (O. Liashсhenko) (2014) МАСОВА ЛІТЕРАТУРА І РОМАН «ОБЛИЧЧЯ БЕЗ МАСКИ» С. ШЕЛДОНА. (Mass literature and the novel "Face without a mask" S. Sheldon.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 205-207.

М

Маключенко, В.І. (2008) Оцінка діяльності та творчого доробку Дмитра Туптала митрополитом Іларіоном (Іваном Огієнком). Наукові записки. Серія “Культурологія”, Вип.3. pp. 102-107.

Масюк, І. (I. Masjuk) (2012) Експресивно-виражальні можливості кольористичної лексики на прикладі творчості М. Коцюбинського (Expressive opportunities of color of vocabulary in the example of M.Koscjubynsky work). (Unpublished)

Матвійчук, Т.С. (T. Matviichuk) (2010) Стильова специфіка комедій О. Уайльда та Б. Шоу. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 83-84.

Мельник, O. (O. Melnyk) (2014) ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС ЯК ПРЕДМЕТНА СФЕРА СУЧАСНОЇ ПРОЗИ: ВИЯВИ КОМІЧНОГО. (LITERARY PROCESS AS SUBJECT field of modern prose: a manifestation of comic.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 212-215.

Миненко, Юрій (Y. Mynenko) (2022) Родинна й сімейна тематика у поезії Т. Шевченка 1849 рр. (The family subjects in the poetry of Т. Shevchenko 1849 year). Studia methodologica (53). pp. 117-127.

Миненко, Ю. В. (Y. Mynenko) (2011) Геральдична поезія в українському літературному бароко (Heraldic poetry in Ukrainian literary baroque). PhD thesis, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (SHEE «Pryсarpathian National University named after Vasyl Stefanyk»).

Миронець, Н. (N. Myronets) (2015) Листування Володимира Винниченка з дружиною 1921–1949 років в Архіві-Музеї ім. Д. Антоновича УВАН (США) (Volodymyr Vynnychenko Correspondence with His Wife during 1921–1949 (Based on the Materials of Dmytro Antonovych Museum-Archives in UVAN, USA)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 220-225. ISSN 2409­-6806

Мицик, Ю. (Yu. Mytsyk) and Тарасенко, І. (Tarasenko I.) (2015) Листи Юрія Шевельова до Омеляна Пріцака (Yurii Shevelov’s Letters to Omeljan Pritsak). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 251-260. ISSN 2409­-6806

Н

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Філологічна, Вип.11 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-70-2

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Студентські наукові записки. Філологічна, Вип.2 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Філологічна, Вип.10 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN 966-7631-70-2

Новікова, Т. (T. Novikova) (2014) ЛЕКСИКО-ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ПЕРЕКЛАДІ П. АНАТОЛЬСТКОГО ПОЕМИ «КАВКАЗ» Т. Г. ШЕВЧЕНКА. (Lexico-grammatical transformations in the translation by P. Anatolstski poem «КАВКАЗ» T.G. Shevchenko.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 84-87.

Новоселецька , С.В. (S. Novoseletska ) (2007) Міжкультурна комунікація як предмет наукового дослідження. Наукові записки (Вип. 8). pp. 363-371.

П

Пастушок, Є.О. (Ye. Pastushok) (2011) Культурні коди в американській літературній комунікації (за творами Дж. Апдайка, Х.-Л. Борхеса та П. Коельо). Студентські наукові записки. Серія "Філологічна", Вип.4. pp. 155-156.

Пастушок, Є.О. (Ye. Pastushok) (2010) Культурні коди Еросу і Танатосу як репрезентанти свідомості сучасного соціуму (за драмою М. Метерлінка "Там всередині"). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 101-103.

Пелипенко, О. О. (O. Pelypenko) (2007) Спангліш (spanglish)як соціолінгвістичне явище. Наукові записки. Серія «Філологічна» (Вип. 8). pp. 371-376.

Поліщук, Я. (Y. Polishchuk) (2008) Ре-візії минулого в сучасній літературі. Наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.10. pp. 413-247.

Полюхович (Горбачевська), Л. (L. Poliuhovuch)(Horbachevska) (2014) «ПЛЕКАННЯ ЧИТАЧА», АБО ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕ Й ШКОЛЯРІВ У МЕТОДИЧНІЙ СПАДЩИНІ БОРИСА СТЕПАНИШИНА. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Пси­хологія і педагогіка». (Вип.26). pp. 108-114.

Прокопович, Н.І. (N. Prokopovych) (2010) Дослідження лексичних засобів вираження позитивної та негативної вербальної оцінки у повісті Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 108-110.

С

Савич, К. (K. Savych) (2010) Репрезентація жіночих образів у літературних творах О. Кобилянської, Лесі Українки та О. Забужко (The representation of female’s appearances in literary works of O.Kobylanska, Lesya Ukrajinka and O. Zabuzhko). Наукові записки. Серія “Культурологія” (Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 – 24 квітня, Острог – 2010), Вип.5. pp. 252-256.

Саковець, С. (S. Sakovets) (2008) Міфопоетика творчості Василя Стуса. Наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.10. pp. 428-435.

Т

Товарков, О.О. (О. Tovarkov) (2010) Суб'єктивна оцінка як смисловий компонент поетичного тексту. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 134-135.

Томчук, Л. (L. Tomchuk) (2008) Жіноча меланхолія як текст. Наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.10. pp. 464-471.

Ч

Чернецька, В.В. (V. Chernetska) (2010) Лексико-стилістичні особливості стилю художньої літератури на прикладі книги Майкла Мура “Dude, Where’s My Country?”. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 146-147.

Ш

Шептицька, Т. (Т. Sheptytska) (2013) ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСТВА НА ЗЛАМІ ЕПОХ У «ЩОДЕННИКАХ...» ЄВГЕНА ЧИКАЛЕНКА. (Problems of the Ukrainians' forming on the border of epoches in Evgen Chykalenko's "Diaries".). Наукові записки. Серія «Культурологія». (Вип.13). pp. 144-151.

Я

Янковська, Жанна (Zh. Yankovska) (2023) Філософсько-поліфонічне ‘звучання’ образу Г. Сковороди у поемі-симфонії П. Тичини «Сковорода». «”...Людство є діючим органом Всесвіту” – Микола Руденко про Григорія Сковороду» (з нагоди 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди).. pp. 43-49.

Янковська, Жанна (Zhanna Yankovs’ka) and Набок, Марина (Maryna Nabok) (2023) Земля як код духовної стійкости: порівняльний аналіз образу землі в новелах В. Стефаника та В. Ткачука (Earth as a Code of Spiritual Stability: A Comparative Analysis of the Image of the Earth in the Short Stories of V. Stefanyk and V. Tkachuk). Slavia orientalis, LXXII (№2). pp. 291-308.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Національно-концептний простір у романі П. Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?: паралельне прочитання (топос «Дім») (National conceptual space of Panas Myrnyes novel Does anox bellow when it has fodder?: parallel perusal (topos “Home”)). STUDIA UKRAINICA POSNANIENSIA, Z.VІІ. pp. 175-185.

Ярошенко, Р.В. (2011) Специфіка природи псалма у контексті літературно-історичного розвитку. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.20. pp. 438-442.

This list was generated on Thu May 30 02:55:57 2024 EEST.