Items where Subject is "Literary criticism. Literary research"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: | B | L | T | V | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 246.

Загоруйко , Н. (N. Zagoruyko) (2012) Листи Василя Стуса як феномен епістолярної творчості (V.Stus’s letters like a phenomena of the epistolary works). (Unpublished)

B

Babenko, O. V. (2015) Unknown world literature: a short story «To reach Japan» by Alice Munro. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 3-4.

L

Litak, А. M. (2015) The application of dr. de Bono’s Six thinking hats method in English teaching practice. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 8-10.

Lysanets, Yu.V. (2015) Patient’s unreliable narration in the modern cinematic discourse. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 11-13.

T

Tashlitskyy, Roman (2010) Heteroglossia in Translation (Based on Ukrainian Translations of"Romeo and Juliet" by William Shekespeare). Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.15. pp. 274-277.

V

Visych, Oleksandra (2009) THE RECEPTION OF NON-FINITO IN LESYA UKRAINKA’S CREATIVE WORKS. Pivdenniy Arkhiv (Collected papers on Philology) (46). pp. 41-48.

Є

Єсипович, К. (K. Yesypovych) (2015) Роль стилістично забарвленої лексики у фольклорному дискурсі (на матеріалі французького еротичного фольклору). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). pp. 34-36.

Єфименко, В. (V. Yefymenko) (2014) СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ КАЗОК (Modern approaches to the analysis of tales). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 186-188.

І

Іванюк, С. (S. Ivaniuk) (2016) Ніцшеанський тип «людини-паразита» як прояв діонісійського начала в оповіданнях В. С. Моема «The ant and the grasshopper» («Мураха та коник») та В. Підмогильного «Проблема хліба» (Nietzschean type of a «parasite man» as a manifestation of the dionysian principle in the stories of W.S. Maugham «The ant and the grasshopper» and V.Pidmohylny «The problem of bread»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 126-129.

А

Абрамчук, О. (O. Abramchuk) and Клочко, Н. (H. Klochko) and Поздрань, Ю. (Yu. Pozdran) (2015) Специфіка функціонування одоративної лексики у поетичній творчості Івана Драча. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). pp. 134-137.

Андрієвська, В. (V. Andriievska) (2015) Лінгвокогнітивні особливості вираження внутрішнього світу головного героя у романі Ф. Бегбедера «L’amour dure trois ans». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). pp. 12-15.

Андріїв, О. (O. Andriiv) (2015) Семантико-стилістичні функції давноминулого часу (на матеріалі роману Ліни Костенко «Записки українського самашедшого»). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 30-32.

Андрійчук, M. (M. Andriichuk) (2015) АНГЛІЙСЬКА ФРАЗЕОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ ОНЛАЙН-ВИДАННЯ FINANCIAL TIMES 2016) (ENGLISH PHRASEOLOGY OF BUSINESS COMMUNICATION(ON THE MATERIAL OF ON-LINE-EDITION FINANCIAL TIMES 2016). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип.3). pp. 14-18.

Б

Білик, Я. С. (Ya. Bilyk) (2015) Конструкції з просторовими відношеннями в поезії Василя Стуса. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 45-47. ISSN Ви-во Національного університету «Острозька академія»

Білоус, О.І. (O. Bilous) (2010) Емоційне навантаження тексту через кількість експресивів (на прикладі творів американських авторів). Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.3. pp. 17-18.

Бабенко, О. (O. Babenko) and Журба, О. (O. Zhurba) (2014) ОСОБЛИВОСТІ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ У РАННІЙ ЛІРИЦІ М. І. ЦВЄТАЄВОЇ (The features M. I. Tsvetayeva's early lyric poetry.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 160-162.

Балацька, О. (O. Balatska) (2014) СТРУКТУРНІ ПАРАМЕТРИ КРИТИЧНИХ ЗАУВАЖЕНЬ В АНГЛОМОВНІЙ НАУКОВІЙ СТАТТІ (Structural parameters of the critical remarks in an English scientific article). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 147-149.

Баран, Г. (H. Baran) (2015) Елементи релігійного стилю в повісті Олександра Довженка «Зачарована Десна». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 35-44.

Беднарчик , Р. (R. Bednarchyk) (2012) Теоретичне дослідження евфемії в публіцистичних текстах: лінгвістичний підхід. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 9-13.

Беднарчик , Р. (R. Bednarchyk) (2013) ЕВФЕМІЗМИ ЯК ЗАСІБ МАНІПУЛЯЦІЇ В ЖУРНАЛЬНИХ ТЕКСТАХ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 182-187.

Белаш, І. (I. Belash) (2012) "Віднайдення раю" П.Кралюка: ідейно-художній аналіз історії прози в контексті сучасного літературного процесу. ("Finding paradise" of P.Kralyuk: ideological and artistic analysis of the history of prose in the context of contemporary literary process.). (Unpublished)

Берест, T. (T. Berest) (2016) Поетоніми в словнику поезії 80-90 років ХХ століття (Poetonyms in the dictionary of poetry of 1980s–1990s.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 32-35.

Берестова, А. (А. Berestova) (2014) ПРЕЦЕДЕНТНІ РЕЛІГІЙНІ НАЗВИ І ПРЕЦЕДЕНТНІ ТЕКСТИ З РЕЛІГІЙНИМ КОМПОНЕНТОМ ЯК ДИСКУРСИВНІ МАРКЕРИ (на матеріалі сучасної української художньої прози). (Case-religious names and case texts with religious components. As discursive markers (based on modern Ukrainian prose)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 304-306.

Бернар, Г. (G. Bernar) (2013) THE PHENOMENON OF SILENCE IN S. BECKETT’S PLAYS. (Феномен мовчання в п'єсах С. Беккета). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 153-155.

Бестюк І., І. (I. Bestjuk) (2012) «Їхали козаки із Дону додому…»: Трансформація народнопісенного сюжету в поезії Василя Стуса та Юрка Покальчука (“Cossacks are going from Don to home”: transformation popular sing plot in the poems of V.Stus and Y.Pokalchuk.). (Unpublished)

Бехта, І. (I. Bekhta) and Сподарик, О. (O. Spodaryk) (2016) Заголовок у смисловому просторі британського постмодерністського художнього тексту (Title in British postmodernist literary text). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 38-40.

Богачик, М. (M. Bohachyk) (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ КОМП’ЮТЕРНИХ СКОРОЧЕНЬ В АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТАХ. (The peculiarities of the computer reductions translation in English texts.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.49). pp. 8-11.

Бондарчук, Я. (Bondarchuk Y. ) (2013) «Отвът» (Отпис) Іпатія Потія Клірику Острозькому як пам’ятка української полемічної літератури к. ХVІ ст. (Ipatii Potii’s response to Kliryk Ostrozkii asa monument of Ukrainian polemical literature of the late 16th century). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 64-68.

Бондарчук , В. О. (V. Bondarchuk) (2013) БАЧЕННЯ КАЛЕНДАРНОЇ РЕФОРМИ 1582 Р. У ПОЛЕМІЧНИХ ТВОРАХ “АПОКРИСИС” ТА “АНТИРИЗИС”: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ (View of the calendar reform of 1582 in polemic works “Apokrysys” and “Antyryzys”: comparative analysis). Наукові записки. Серія "Історичне релегієзнавство"., Вип.8. pp. 30-38.

Бортнік, О. (O. Bortnik) (2015) ЖАНРОВІ АСПЕТКИ СОНЕТУ. ОСОБЛИВОСТІ СОНЕТІВ ШЕКСПІРА (GENRE ASPECTS OF SONNET. FEATURES OF SHAKESPEARE SONNETS ). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип.3). pp. 23-26.

Брагшнець, Вікторія (V. Brahinets) (2024) Улас Самчук і незламність української нації (Ulas Samchuk and the resilience of the Ukrainian nation). Улас Самчук і незламність української нації. (Submitted)

Бронських, С. (S. Bronskikh) (2015) Проблеми трансформації художнього спадку М. Гоголя на матеріалі фейлетону М. Булгакова «Пригоди Чичикова». Наукові записки Національного університету “Острозька академія” (Вип.52). pp. 51-52.

Булат, О. Р.(O. Bulat) (2012) Лексика на позначення морського побуту в романах Рафаеля Сабатіні "Одіссея капітана Влада" та "Хроніка капітана Влада". Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 22-24.

Бухтіярова, М. (M. Buhtiiarova) (2013) НАУКОВО-ФАНТАСТИЧНИЙ РОМАН ЯК КОСМІЧНИЙ ПРОЕКТ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 222-225.

Буць, Ж. (Zh. Buts) (2015) Засоби вербалізації текстового концепту самотність у сучасній французькій «жіночій» прозі (на матеріалі роману К. Шазаль «L’institutrice»). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). pp. 21-23.

В

Вісич, О. (O. Visych) (2015) Синдром утечі у творчості Лесі Українки (The syndrome of escape in Lesia Ukrainka's creative work). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна», Вип.57. pp. 239-241.

Вісич, О. А. (O. Visych) (2015) Cиндром утечі у творчості Лесі Українки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.57). pp. 239-241.

Вісич, Олександра (Oleksandra Visych) (2022) Українська метадрама ХХ століття : навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей закладів вищої освіти. Вид-во НаУОА, Острог. ISBN 9786178041182

Ванівська, О. (O. Vanivska) and Дубравська, Д. (D. Dubravska) (2014) СТРУКТУРНІ МОДЕЛІ ТА МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ КОМПОЗИТІВ-КОЛОРАТИВІВ (Structural models and morphological features of the composites - koloratives). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 17-19.

Ващенко, В. П. Чуб, Ю. (Yu. Vashchenko) (2016) Зооморфні мотиви в романі А. Володіна "Дондог" (Zoomorphic motifs in the novel «Dondog» by Antoine Volodine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 228-230.

Вдовенко, Т. (T. Vdovenko) (2015) Речь подростков в американской художественной прозе. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 53-54.

Вдовенко, Т. (T. Vdovenko) (2014) ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ С ПЕРСОНАЖЕМ-НАРРАТОРОМ (Spatiotemporal characteristics of English-speaking art products with the character-narrator). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 163-164.

Вдовенко, Т. (T. Vdovenko) (2016) Ненадійні оповідачі у англомовнії художнії прозі (Unreliable narrators in english prose). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 27-29.

Венгринович, Н. (N. Venhrynovuch) (2015) Репрезентація теорії та практики натуралізму у творчості Івана Франка та Френка Норріса (Representation of naturalism theory and practice in Ivan Franko’s and Frank Norris’s creative works). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна (Вип.59). pp. 36-39.

Волкова, С. (S. Volkova) (2015) Синтаксичні засоби візуалізації етнокультурних символів в амеріндіанській художній прозі. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). pp. 174-177.

Г

Гальчук, О. (O. Halchuk) (2016) Критична рефлексія української античності: етапи та тенденції (Ukrainian antiquity in critical reflection: stages and tendencies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 79-82.

Глінка, Н. (N. Hlinka) and Гавриленко, В. (V. Havrylenko) (2016) Жанр «кіберпанк» в американській літературі: причини виникнення та мовно-стилістичні особливості (The cyberpunk genre in American literature: the reasons of appearing, its stylistic and linguistic peculiarities). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 88-90.

Глотов, О. (Glotov O.) (2016) Конан Дойл з Острога. З приводу книги Петра Кралюка "Таємний агент Микола Гоголь, або Про що розповідає "Тарас Бульба": нарис" (Conan Doyle from Ostroh. Regarding the book of Petro Kraliuk “Secret agent Mykola Gogol’, or what does “Taras Bulba” tell us about: essay”). Studia methodologica, Вип.42. pp. 103-107. ISSN 2307-1222

Глотов, О. (Glotov O.) (2016) Література у морально-правовому аспекті (Literature in the moral-legal aspect). Studia methodologica, Вип.42. pp. 81-86. ISSN 2307-1222

Гнiздечко, О. (O. Hnizdechko) (2015) Вербальний та невербальний аспекти англомовної конфлiктної взаємодії в романах Стівена Кінга. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 71-73.

Годунок, З. (Z. Hodunok) (2016) Концепти імені і знання у тлумаченні індивіда у фентезійному романі М. Семенової про Вовкодава (Concepts name and knowledge in the interpretation of individual fantasy novel Semenov of Wolfhound). Studia methodologica, Вип.42. pp. 74-80. ISSN 2307-1222

Гончарова, Ю. (Yu. Honcharova) (2016) Феномен паракритики у трактуванні Ігаба Гассана (The phenomenon of paracriticism in Ihab Hassan’s interpretation). Національний університет ім. Олеся Гончара (Вип.61). pp. 235-237.

Гончарук, Р. (R. Honcharuk) (2016) Леся Українка та німецькомовний культурний простір: чи взаємна рецепція? (Lesya Ukrainka and german-speaking cultural space: is there mutual reception). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 237-240.

Горенко, І. (I. Horenko) (2015) Історичний досвід рабства у романі Удварда Джоунза «Знаний світ». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 74-75.

Гриб, Л. (L. Hryb) (2013) КОНОТАЦІЙНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ЛЕКСИКИ У КНИЗІ БІЛЛА КЛІНТОНА «HOW EACH OF US CAN CHANGE THE WORLD». Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 20-25.

Грималюк, А. (A. Hrymaliuk) (2015) До проблеми актуальності позитивно конотативного аспекту семантики німецьких фразеологізмів у пресі ХХІ століття. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 79-82.

Грицюта, О.А. (O. Hrytsiuta) (2012) Гумористична парадигма британського менталітету. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 49-51.

Губа, Л. (L. Huba) (2015) Структура просторової репрезентації текстів малої прози Германа Гессе. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). pp. 187-190.

Гузій, О. ( O. Guzij) (2012) „МАРКІЗ ДЕ САД ПО-УКРАЇНСЬКИ” П. КРАЛЮКА ЯК ДЗЕРКАЛО УКРАЇНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ. (Unpublished)

Гузій, О. ( O. Guzij) (2012) БЕЗДОМНЕ ПОКОЛІННЯ 90-х У РОМАНІ СЕРГІЯ ЖАДАНА „ДЕПЕШ МОД” (Homeless generation of 90th in the S.Zhadan’s novel “Depesh Mod”). (Unpublished)

Гурбанська, С. (S. Hurbanska) (2016) Особливості функціонування прецедентних імен у постмодерністських художніх текстах (Peculiarities of precedent names functioning in postmodern works of fiction). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 101-105.

Д

Давиденко, Т. (T. Davydenko) (2015) Специфіка англіцизмів сучасної прози. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 87-88.

Данилюк , М. (M. Danyljyk) (2012) РОМАН ПРО ПОДОРОЖ У ПАМ'ЯТЬ, АБО НАМІР НЕСКІНЧЕННОСТІ (за твором Любка Дереша «Намір!»). (Unpublished)

Данилюк , М. (M. Danyljyk) (2012) Досягнення Мелетія Смотрицького в полеміці та освіті (Achieving of Meletius Smotrytsky in controversy and education). (Unpublished)

Демедюк Н., Н. (N.Demedjyk) (2012) Синій колір у новелістиці Миколи Хвильового: Міфопоетичний аспект (Blue colour in the short stories of Khvylovy M.: myth-poetry aspects). (Unpublished)

Демчук, М. (M. Demchuk ) (2012) І.Франко як дослідник творчості Т.Г.Шевченка (I.Franko as scholars of T.Shevchenko). (Unpublished)

Дорошенко, Н. (N. Doroshhenko ) (2012) Прагматичний аспект використання термінів у публіцистичних текстах. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 67-69.

Дуброва, О. (O. Dubrova) (2016) Цикл Волта Вітмена «Діти Адама» у світлі квір-теорії (Walt Whitman’s Cycle «Children of Adam» in the light of queer theory). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 244-246.

Ж

Жаркова, Р. (Zharkova R.) (2015) Сама собі глина: проект самотворення у жіночому письмі (повість «Хризантеми» Уляни Кравченко у контексті феміністичної критики і феміністичної педагогіки) (The Clay Itself: the Project of Self-Creation in Women’s Writing (the Story «Chrysanthemum» by Uliana Kravchenko in the Context of Feminist Criticism and Feminist Pedagogy)). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 65-77.

Жорнокуй, У. (U. Zhornokui) (2014) «ІНША» ЖІНКА (ЗА ПОВІСТЮ «ДЕКОРАТИВНА ЖІНКА» ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА) ("Another" woman (based on the novel "Decorative Women" Valerii Shevchuk). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 183-185.

Жуковська, А. (A. Zhukovska) (2016) Фасцинативний потенціал дотику в номінативному просторі сучасної англомовної художньої прози (Fascinative nature of touch nominations in modern English fiction). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 60-63.

З

Заваруева, I. (I. Zavarueva) (2014) ОСОБЕННИСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПРЕССИИ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ (The usage peculiarities of the scientific texts compression in the process of studying students.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 189-191.

Зейда, А. (2013) АНАЛІЗ СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ У РОМАНІ С. МАЄР «СУТІНКИ». Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 226-229.

Зелінська, Л. (L. Zelinska) (2015) Художнє відображення соціальної мобільності селян-кріпаків у культурі Російської імперії першої половини ХІХ ст. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 110-113.

Зелінська, Л. (L. Zelinska) (2012) Жінка як об’єкт і суб’єкт у творчому процесі письменника-чоловіка (на матеріалі реалістичної драматургії ХІХ ст.) (Woman as object and subject in the creative process writer-man (based on the realistic drama of the nineteenth century)). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 22-32.

Зелінська, Л.В. (2010) Міщанство як тема повідомлення у міжкультурній комунікації (трагіфарс Габріели Запольської "Моральність пані Дульської" на сцені Рівненського державного музично-драматичного театру). Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.15. pp. 112-120.

Зелінська, Л.В. (2011) Театр і політика наприкінці ХІХ ст.: перехрещення дискурсів (на матеріалі епістолярію Ф. Енгельса). Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.20. pp. 362-372.

Землянська, А. (A. Zemlianska) and Кольцова, О. (Koltsova) (2015) Сакральний простір роману м. Матіос «солодка даруся». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 114-116.

Зощук, Н. (Zoshchuk) and Тимощук, І. (I. Tymoshchuk) (2015) Явище «конверсії» у площині жанрової поліфонії літературознавства. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 117-118.

К

Кібиш, М. (M. Kibysh) (2013) КОНЦЕПТ КОХАННЯ В РОМАНІ ДЖ. СТЕЙНБЕКА «ЗИМА ТРИВОГИ НАШОЇ». Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 194-197.

Кінчак, Ірина (I. Kinchak) (2024) Пророк України Мілітанс (Prophet of Ukraine Militance). Пророк України Мілітанс. (Unpublished)

Кадайська, О. (Kadayska E.) (2012) Між античністю і середньовіччям: проблема аскетизму в постмодерній інтерпритації (Between antiquity and the Middle Ages: the problem ofasceticism in the postmodern interpretation). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 187-192.

Калініченко, М. (M. Kalinichenko) (2015) Американський театральний перфоманс у національному дискурсі першої половини ХІХ сторіччя. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 121-124.

Калініченко, М. (M. Kalinichenko) (2016) Внутрішні міжкультурні комунікації у творчості Джеймса Фенімора Купера (Internal cross-cultural communication in the works of James Fenimore Cooper). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 252-255.

Калічак, Т. (T. Kalichak) (2013) ОСТАННІЙ ЛЯЛЬКОВИЙ СВІТ ОВІДІЯ (ЗА РОМАНОМ КРІСТОФА РАНСМАЙРА «ОСТАННІЙ СВІТ»). Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 230-233.

Каратєєва, Г. (H. Karatieieva) (2014) ТЕКСТОВИЙ КОНЦЕПТ-КОНСТАНТА ПОДОРОЖ: ПОЗИЦІЯ МЕТИ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ЛЕ КЛЕЗІО) (Text concept-constant trip: the position of aim (based on the material of Klezio works). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 192-194.

Карп, М. (M. Karp) (2016) Взаємодія засобів контамінованої лексичної когезії в тексті англійських мультимодальних літературних казок Філіпа Арда (Interaction of modes of contaminated lexical cohesion in the text of English multimodal literary fairy tales written by Philip Ardagh). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 136-139.

Карповець , М. (M. Karpovets) and Кушнер , О. (O. Kushner) and Семенчук , A. (A. Semenchuk) (2012) Ономастичні одиниці у складі юкстапозитів народнопоетичної творчості (Mastic unit within yukstapozytiv folk art). (Unpublished)

Каширіна,, І. (I. Kashurina) (2016) Переклади С. Караванського як текстотворчість: особливості поетики перекладача (Translation process by S. Karavansky as text production creative activity: some characteristic features of the poetiks). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 307-310.

Кир’янчук , Б.(B. Kyryanchuk) (2012) Герменевтичні концепції у літературно-критичних працях Б.-І. Антонича (Hermeneutical Conceptions in Literary-Critical Outlooks of B.-I. Antonych). (Unpublished)

Кобута, С. (S. Kobuta) (2016) Мотив свободи в соціальній поезії Івана Багряного та Джорджа Орвелла (Freedom in the social poetry of Ivan Bahrjanyj and George Orwell). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 149-151.

Коваль , Н. (N. Koval) (2012) ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНИХ АЛЮЗІЙ У РОМАНІ С. ЖАДАНА “ANARCHY IN THE UKR” (The special features of music allusions in the roman of S. Zhadan "Anarchy in the UKR"). (Unpublished)

Коваль , Н. (N. Koval) (2012) ВЕСЕЛИЙ ДИНОЗАВР ІЗ ЗАДУМАНИМ ПОГЛЯДОМ (The jolly dinosaur whit a sad look). (Unpublished)

Коваль , Н. (N. Koval) (2012) „РИМЕЙК” НА САМИХ СЕБЕ ("Remake" to themselves). (Unpublished)

Коваль , Н. (N. Koval) (2012) „СТРАЖДАННЯ ЮНОГО ВЕРТЕРА” Й. В. ГЕТЕ ТА „ЗІВ’ЯЛЕ ЛИСТЯ” І. Я. ФРАНКА: СПЕЦИФІКА ТВОРІВ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВЯЗКИ (МОТИВИ, ПРОБЛЕМИ, ІДЕЇ, ОБРАЗИ)("Young Verter Suffering" by V. Hete and "Zivyale lystua" by I. Franko: specificity of writings and their interconnections (resons, problems, ideas, images)). (Unpublished)

Коваль Н., (Koval N.) ВЕСЕЛИЙ ДИНОЗАВР ІЗ ЗАДУМАНИМ ПОГЛЯДОМ (Funny dinosaur with a pensive view). (Unpublished)

Ковальчук, И. (I. Kovalchuk) (2016) Чеховські мотиви у творчості С. Д. Крижановського (Чеховские мотивы в творчестве С. Д. Кржижановского) (Chekhov’s motifs in S. D. Krzhizhanovsky’s works). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 255-258.

Ковальчук , A. (A. Kovalchuk) (2013) СВІТОГЛЯДНА АРХАЇЗОВАНІСТЬ РАННЬОЇ ТВОРЧОСТІ М.В.ГОГОЛЯ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 234-236.

Ковалюк, О. (O.Kovaljuk) (2012) Особливості еросу у художній літературі (Peculiarities of Eros in the literature). (Unpublished)

Козловська, Д. (D. Kozlovska) (2015) Антропоетонім як потужний засіб розкриття образу денотата (на матеріалі роману Люко Дашвар «Мати все» (Antropoetonym as a powerful device of disclosure of the denotation image (based on the Lyuko Dashvar’s novel «To have everything»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). pp. 92-94.

Колодкевич , Г. (G. Kolodkevych) (2012) Джерела варіативності текстів В. Стуса (The sources of variation in the V.Stus’s texts). (Unpublished)

Колосова, Г. (H. Kolosova) (2016) Статус міфоніму cthulhu у повісті Говарда Філліплса Лавкрафта «The Call of Cthulhu» (Status of myth proper name cthulhu in the short story of Howard Phillips Lovecraft «The Call of Cthulhu»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 161-162.

Колосова, Г. (H. Kolosova) (2014) ТЕКСТОТВОРЧІ ФУНКЦІЇ ТОПОНІМІВ ТА ЕТНОНІМІВ У МЕМУАРАХ ВІНСТОНА ЧЕРЧИЛЛЯ «MY EARLY LIFE» (Text creation functions of toponymies and etnonymies in the memoirs “my early life” by Winston Cherchel). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 201-202.

Колошук , Н. (N. Koloshuk ) (2012) Дисидентські поетичні послання 1970-х рр. у порівняльному аспекті (тюремно-табірні вірші В. Стуса та «Нізвідки з любов’ю, надцятого квітнепада…» Й. Бродського) (Dissident poetic epistles of the 1970-s in the comparative aspect (prisonous-camp poems by V. Stus and “From nowhere with love, the enth of Marchember” by J. Brodsky). (Unpublished)

Компанієць, Л. (L. Kompaniiets) (2016) Принципи та стратегії формування дискурсивних вмінь як основа ефективної іншомовної ділової комунікації (Principles and strategies of formation of discursive skills as the basis for effective foreign business communication). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 165-168.

Кондратьєва, А.Є. (A. Kondrateva) (2010) Україно-американський контекст: фольклорний та урбаністичний типи магічного реалізму. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 56-58.

Коновалова, М. (M. Konovalova) (2015) Жанрово-стильові особливості п’єси Юрія Тарнавського «Чотири проєкти на український національний прапор» (Genre-stylistic features of Yuriy Tarnawsky’s play «Four projects to Ukrainian national flag»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). pp. 94-96.

Корольова, В. (V. Korol'ova) (2014) МОНОЛОГ У СУЧАСНОМУ ДРАМАТУРГІЧНОМУ ДИСКУРСІ (The monolog in a modern dramatic discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 206-209.

Костромицкая, М. (M. Kostromitskaia) (2013) Видеопоэзия как поле гендерной борьбы. Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 4 – 5 жовтня 2013 року. pp. 125-131.

Костюк, Ю. (Kostiuk Y.) (2012) Жіночий досвід у романах Тоні Моррісон (Female experience in Toni Morrison’s novels). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 157-159.

Кочерга, С. О. (S. Kocherha) (2015) Василь Сімович і Леся Українка: паралітературні перехрестя. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 234-238.

Кралюк, П. (P. Kraliuk) (2016) Образ козацтва в поемі Симона Пекаліда «Про Острозьку війну…» (Аn image of the Cossacks in poem of Simon Pekalid «About Ostroh war…»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 156-160.

Кралюк, П. (P. Kralyuk) (2012) «Вірші на жалісний погреб Петра Конашевича-Сагайдачного». Видатна пам'ятка української ренесансної літератури. День (98). p. 8.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2008) Улас Самчук – "літописець українського простору". Над Бугом і Нарвою (№1). pp. 3-4.

Кралюк, П. М. (P. Kralyuk) (2013) Актуальний Самчук: Харків. День. (№34). p. 9.

Крупка, M. (Krupka M.) (2012) Гендерний вимір тоталітарного насильства у сучасній жіночій прозі (Gender dimension of totalitarian violence in contemporary women's fiction). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 54-66.

Крупка, M. (Krupka M.) (2015) Гендерні стратегії в українській літературі кінця ХІХ – початку ХХ віку: корекція традиційних жіночих образів (Gender Strategies in the Ukrainian Literature in the end of ХIX – Beginning ХX Century: Correction of the Traditional Female Images). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Гендерні дослідження"., Вип. 1. pp. 115-123.

Кузьміч, О. (Kuzmich O.) (2013) Т. Кампанелла «Місто Сонця»: гендерні стереотипи в утопічному творі (Campanella "The City of the Sun": gender stereotypes in the utopian work). Гендер та філософія: гендерні студії у філософських науках (22 листопада 2012 року). Гендер та культурологія: гендерні дослідження феноменів культури (21 лютого 2013 року) : збірник матеріалів круглих столів. pp. 62-67.

Курдаєв, А.О. (A. Kurdaiev) (2011) Критика сучасної культури в повісті "Мантиса" Джона Фаулза. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 89-91.

Л

Ліснича, А. (A. Lisnycha) (2012) Феміністичні ідеї у творчості Оксани Забужко.«Казка про калинову сопілку» як вияв феміністичних ідей. (Unpublished)

Лисенко, О.С. (2009) Образ "нової жінки" у трагедії Ж.Ануя "Медея". Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 631-640.

Лихочвор, Н. (N. Lyscochvor) (2012) Семантика юкстапозитів в українських народних думах (Semantics yukstapozytiv in Ukrainian folk thoughts.). (Unpublished)

Лукач, M. (M. Lukach) (2014) ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЄСЛІВНОЇ ЛЕКСИКИ В ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУПАХ. (Principles of the verbal vocabulary organisation in the lexico-semantic groups.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 65-66.

М

Максимчук, Г. (H. Maksymchuk) (2012) Авторські лексичні новотвори з міфонімними компонентами в поезії Ігоря Павлюка. (All of lexical neologisms mifonimnymy components in the poetry of Igor Pavlyuk.). (Unpublished)

Максимчук, Г. (H. Maksymchuk) (2012) Відображення Чорнобильської катастрофи в мовотворчості поетів Рівненщини. (Display of the Chernobyl disaster in poetry poets Rivne.). (Unpublished)

Максимчук, Г. (H. Maksymchuk) (2012) Микола Хвильовий vs Петро Кралюк: рецепція впливів (M.Khvylovy vs P. Kraluk: Reception impacts). (Unpublished)

Малиш, Н. (N. Malysh) (2013) ТАНАТОЛОГІЧНІ ОБРАЗИ У ВІТАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ ПОЕЗІЙ БОГДАНА ІГОРЯ АНТОНИНА. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 237-242.

Маркелова, А. (A. Markelova) (2016) Перекладацька інтерпретація етносимволів поетичного мовлення Василя Симоненка (Thedifficulties ofethnicsymbolstranslation in thepoetictextsof Vasyl Symonenko). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 314-317.

Маркова, М. (M. Markova) (2015) Література романтизму у взаємозв’язках із натурфілософськими концепціями епохи: загальні зауваги. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 172-174.

Мартинюк, H. (N. Martyniuk) (2015) ОНОМАСТИЧНА ЛЕКСИКА В КАЗЦІ «ГОБІТ» ДЖ. Р. Р. ТОЛКІЄНА (ONOMASTIC VOKABULARY IN THE FAIRY TALE ''HOBIT'' BY J. R.R. TOLKIEN). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез (Вип.3). pp. 19-23.

Мельник, С. (S. Melnyk) (2015) Прагматичні функції іншомовних вкраплень в українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ століть. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 177-179.

Мельничайко, В. (V. Melnychaiko) and Криськів, М. (M. Kryskiv) (2014) ПОРУШЕННЯ МОВНИХ НОРМ ТА СПОСОБИ УСУНЕННЯ ЇХ (Standard language violation and ways of its elimination). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.29). pp. 166-171.

Мельничук, Н. (Melnychuk N.) (2016) Словотвірний потенціал англійських ад’єктивних емосемізмів (Derivational potential of English adjectival emotive units). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 219-221.

Меркотан, Л. (L. Merkotan) (2015) Епіграф як інтертекстуальний елемент у дискурсі української прози початку ХХІ століття. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 180-182.

Мещерякова, Ю. (Yu. Meshcheriakova) (2013) ОБРАЗ НАУКОВИЙ І ХУДОЖНІЙ. ТЕРАПІЯ І МИСТЕЦТВО: СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ПСИХІЧНИЙ ОБРАЗ», «АРХЕТИПНИЙ ОБРАЗ» («ЛІТЕРАТУРНИЙ АРХЕТИП»). Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 243-246.

Мещерякова, Ю.І. (Yu. Meshcheriakova) (2011) Стильові особливості структури роману Милорада Павича "Остання любов у Константинополі". Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 109-111.

Миненко, Ю. (Y. Mynenko) (2016) Острозька поетика у ранній творчості Мелетія Смотрицького (Ostroh poetics in the early works by Meletiy Smotrytsky). Studia methodologica, Вип.42. pp. 87-92. ISSN 2307-1222

Мироненко, Т. (T. Myronenko) and Добровольська, Л.(L. Dobrovolska) (2014) ДО ПИТАННЯ КОНТЕКСТУ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКИЙ ПРОЗІ (The question of the context in modern American prose). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 213-215.

Михасів, Т. (T. Mykhasiv) (2015) Ключові одиниці концепту «природа» leaves та grass у поетичній збірці Уолта Уїтмена «Листя трави». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 185-187.

Мокрівська, М. (M. Mokrivska ) (2015) Семантична структура прикметників зі значенням «мудрий» у давньогрецькому романі (Semantic structure of the adjectives with the meaning «wise» in the ancient Greek nove). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 237-240.

Н

Нагірна, Д. (D. Nagirna) (2013) ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ ВИБІР У ЛІРИЦІ МАРІАННИ КІЯНОВСЬКОЇ. Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конферен­ції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологіч­ний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» . pp. 72-76.

Наговіцина, Х. (Kh. Nahovitsyna) (2015) Емотивність мовних репрезентацій концепту «bush» в австралійських баладах. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). pp. 66-69.

Назарець, В. (V. Nazarets) (2016) Різновиди внутрішньотекстових адресатів в адресованій ліриці Лесі Українки (Varieties of intertextual addressees in addressed lirics of Lesya Ukrainka). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 264-266.

Назарук, В. М. (V. Nazaruk) (2015) Специфіка авторської стилістики полемічного тексту «Апокрисис» Христофора Філалета. Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 242-244.

Нараєвська, I. (I. Naraievska) (2015) ОСОБЛИВОСТІ КОГЕЗІЇ НА ФОНІ ПОЕТИЧНОГО ТЕКСТУ (FEATURES OF COHESION ON BACKGROUND OF POETIC TEXT). «English for Specific Purposes». Збірник наукових тез. (Вип.3). pp. 7-9.

Настенко, С. (S. Nastenko) (2015) Семантико-когнітивна структура універсальних концептів іспанської поезії ХІІ – ХХ століть. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). pp. 70-72.

Негрич, Н. Д. (Nehrych N. D.) (2016) Індивідуально-авторські перетворення фразеологічних одиниць у текстопросторі романів Джаспера Ффорде (Individually-author’s transformations of phraseological units in the textual space of J. Fforde). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 250-253.

Ничко, О. (О. Nychko) (2014) Фікційно-пародійне зображення гетеростереотипного образу Франції (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж. Стейнбека «The Short Reign of Pippin the IV»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 292-294.

Новик, О. О. (Novyk O. O.) (2016) Іронічний аспект гендерної проблематики постмодерністського роману (Ironical aspect of gender problematics in post-modernist nove). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 253-255.

Новосадська, О. Б. (Novosadska O. B.) (2016) Образ вікторіанської жінки у романі Мері Бреддон «Таємниця Леді Одлі» (The image of the victorian woman in Mary Braddon’s novel «Lady Audley’s Secret»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 255-257.

Нойфельд, B. (Neufeld V.) (2011) Порівняльний гендерний аналіз архетипів у німецькій і українській культурі (Comparative Gender Analysis of Archetypes in the German and in the Ukrainian Cultures). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 травня 2011 року. pp. 70-79.

О

Орєхова, О. (O. Oriekhova) (2015) До питання про виокремлення одиниці перекладознавчого аналізу кінотексту піджанру «психологічний трилер». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 213-215.

П

Піддубна, Н. (N. Piddubna) (2014) ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТОСФЕРИ «РЕЛІГІЯ» В ЕПІСТОЛЯРНОМУ ДИСКУРСІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (The verbalization of the concept sphere “religion” in Taras Shevchenko epistolary discourse). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 225-228.

Пініч, І. (I. Pinich) (2015) Емоційний репертуар як конструкт вираження соціальної ідеології (дослідження історикокультурної маніфестації емоцій у художній літературі Вікторіанської доби). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). pp. 77-78.

Падалка, Р. (R. Padalka) (2015) Прізвища у творах Сомерсета Моема. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). pp. 283-285.

Папіш, В. (V. Papish) (2014) САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ ДЕМОНСТРАТИВНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ОДЕРЖИМА» (Self-presentation of the demonstrative language person in dramatic poem «ОДЕРЖИМА» written by Lesia Ukrainka). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 99-102.

Поліщук, О. (O. Polishchuk) (2013) «ОРЛАНДО» В. ВУЛФ: БІОГРАФІЯ ЧИ РОМАН? Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 247-251.

Приходько, В. Б. (Prykhodko V. B.) (2016) Фразеологія вірша Р. Кіплінга «If»: проблеми іншомовної рецепції та інтерпретації (Praseology of R. Kipling’s poem «If»: problems of foreign language reception and interpretation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 283-286.

Просяннікова, Я. М. (Prosianikova Ya. M.) (2016) Мікрополе нерівності як складова функціонально-семантичного поля порівняння (A microfield of inequality as a component of a functional-semantic field of comparison). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 286-289.

Процик, Ю. (Y. Protsyk) (2013) ОСОБЛИВОСТІ ПОРТРЕТНОГО ЗОБРАЖЕННЯ ГОЛОВНИХ ГЕРОЇВ У ДЕТЕКТИВНОМУ РОМАНІ АГАТИ КРІСТІ «ІСКРИСТИЙ ЦІАНІД». Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 84-88.

Пулатова, Л. (L. Pulatova) (2014) ПОЛОНІЗМИ У МОВНО-ПОЕТИЧНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ВОЛОДИМИРА ЛИСА (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «СТОЛІТТЯ ЯКОВА») (Polonisms in linguapoetic world picture of Volodymyr Lys (based on the material of the novel “СТОЛІТТЯ ЯКОВА”). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.48). pp. 229-231.

Р

Райбедюк , Г. (G. Rajbedjyk) (2012) Василь Стус і Микола Зеров: Діалог художніх свідомостей (Stus V. And Zerjv M.: the dialog of the artistic consciousnesses). (Unpublished)

Ребенко, М. (M. Rebenko) (2015) Трансформації словника HAPAX LEGOMENA Дж.Д.Селінджера у художньому перекладі (Transformations of J. D. Salinger’s vocabulary of hapax legomena within literary translation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). pp. 15-18.

Рогоза, О. (O. Rohoza) (2014) ВИКОРИСТАННЯ ІРОНІЇ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ РОМАНІ З ПОЗИЦІЇ ТЕОРІЇ ПОЛІФОНІЇ. (Usage of the irony in the epistolary novel from the standpoint of polyphony theory). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 219-222.

Ромащенко , Л. (L.Romaschenko) (2012) Шістдесятники і шістдесятництво в епістолярії Василя Стуса (Writers of the 60-ies in the letters of Stus V.). (Unpublished)

Росстальна, О. (O. Rosstalna) (2014) СПЕЦИФІКА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СЮЖЕТУ ГОМЕРІВСЬКОГО ЕПОСУ В SHORT STORY Т. ГАРДІ «THE LADY PENELOPE» (SPECIFIC INTERPRETATION OF PLOT In the Homeric epic SHORT STORY T. Hardy «THE LADY PENELOPE»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 223-224.

С

Сікорська, В. (V. Sikorska) (2015) Документалізм як прикметна риса сучасної прози: Григорій Гусейнов «Між часом і морем. Колекція невигаданих історій» (Fiction as a distinctive feature of modern prose: Gregory Huseynov «Between time and sea. A collection of true stories»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). pp. 191-193.

Савенко, Вікторія (V. Savenko) (2024) Улас Самчук і незламність української нації (Ulas Samchuk and the resilience of the Ukrainian nation). Улас Самчук і незламність української нації. (Unpublished)

Савчук, В. (V. Savchauk) (2012) Чоловічі та жіночі опозиції в романі "Вогнем і мечем" Г. Сенкевича. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 173-175.

Сатановська, Г. (H. Satanovska) (2015) Поетика густативів у просторовій моделі роману Марґеріт Юрсенар «Філософський камінь». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 235-236.

Сатановська, Г. (H. Satanovska) (2015) Концепція екзистенціальної межової ситуації в хронотопній моделі роману Марґеріт Юрсенар «Філософський камінь» (Conception of existential limit situation in chronotope model of «The abyss» by Marguerite Yourcenar). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). pp. 181-184.

Сачковська, О. (O. Sachkovska) (2013) ФРАЗЕОЛОГІЗМИ У ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 89-92.

Семерин, Христина (Khrystyna Semeryn) (2023) Єврейський cвіт в українській малій прозі кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ ст.: міфопоетика, імагологія, естетика. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Семерин, Христина (Khrystyna Semeryn) (2021) Face-феномен в українському модернізмі: лице як репрезентоване і репрезентамент (Face-Phenomenon in Ukrainian Modernism: the Face as the Represented and the Representation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія»: науковий журнал (Вип.22). pp. 30-34. ISSN 2312-7112

Сенькович, О. (O. Senkovych) (2015) Паравербальні маркери психоемоційного портрета людини (на матеріалі української соціально-психологічної прози першої третини ХХ ст.) (Non-verbal markers of emotional state of a person found in samples of classical social-psychological prose). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). pp. 188-190.

Сергійко, М. (M. Sergiiko) (2012) Герой із двома обличчями: романтичний бунтар як герой мономіфу (на матеріалі драматичної поеми Адама Міцкевича "Дзяди"). Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 5). pp. 176-178.

Сергійчук, З. В. (Z. Serhiichuk) (2015) Індивід-ідея роману М. Островського «Як гартувалася сталь». Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 245-247.

Скробот, A. (A. Skrobot) (2014) ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ ІСПАНСЬКОЇ КАЗКИ (Functional peculiarities of the figurative system of Spanish tale). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 111-112.

Соболєва, О. (O. Sobolieva) (2015) Прагматична настанова неологізмів (на матеріалі сучасної французької преси (Contemporary French media: pragmatic tendency of neologisms). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). pp. 196-198.

Собчук, Л. (L. Sobchuk) and Лотоцька, О. (O. Lototska) (2016) Наративна організація роману Миколи Вінграновського «Северин Наливайко» (Narrative organization of Mykola Vinhranovsky’s novel «Severyn Nalyvayko»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 272-275.

Соценко, Н. (N. Sotsenko) (2015) Мова як засіб виявлення авторської інтенції в новелі М. Хвильового «Кіт у чоботях». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 241-243.

Соценко, Н. Ф. (Sotsenko N. F.) (2016) Словообразовательная характеристика производных глаголов на материале повести «Джамиля» Чингиза Айтматова (Word-formation characteristics derived verbs on the material the novel «Jamila» by Chingiz Aitmatov). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 310-313.

Станіславчук, Н. І. (Stanislavchuk N.) (2016) Жанрові форми і модифікація політичної драми Г. Пінтера (Genre forms and the modification of political drama by H. Pinte). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 320-322.

Степанюк, М. (M. Stepaniuk) (2015) Функціонально-семантичні поля концепту ‘радість’ у романах сестер Бронте. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). pp. 89-91.

Стернічук, В. (V. Sternichuk) (2015) Епістолярний діалог як процес віднайдення нової істини (на матеріалі листування Є. Чикаленка – А. Ніковського). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 244-246.

Стецик, Н. (N. Stetsyk) (2016) Типологічна спорідненість творів Івана Франка «Як Русин товкся по тім світі», Осипа Шпитка «Листи з пекла: антихрист до Люципера» та Леся Мартовича «Пророцтво грішника» (Typological affinity works of Ivan Franko «How Rusin tovksya on this world», Osip Shpytko «Letters from Hell: Antichrist to Lucifer» and Les Martovych «Prophecy sinner»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 275-278.

Стисло, І. (I. Styslo) (2015) Концептуалізація опозиції молодий – старий у публіцистичних текстах (на матеріалі корпусу української мови)(Conceptualization of the opposition young – old in the publicistic texts (based on the corpus of the Ukrainian language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). pp. 204-207.

Стовба, А. С. (Stovba A.) (2016) До проблеми жанрового визначення твору Йоко Тавади «Підозрілі пасажири твоїх нічних поїздів» (To the problem of genre definition of Yoko Tawada’s «Suspects on the Night Train»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 322-325.

Струк, І. (I. Struk) (2016) Фонографічні аномалії діалектів в українських перекладах творів M. Твена (Phonographic anomalies in Ukrainian dialect translations of novels by Mark Twain). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 332-334.

Сунько, Н. (N. Sunko) (2015) Когнітивна метафора як тропеїчний трансформант у структурі алюзивного газетного заголовка. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). pp. 98-101.

Супрун, В. М. (V. Suprun) (2015) Eксплікація зовнішньо-фізіологічного наповнення концепту «жінка» в українській фемінній прозі ХХ століття. Наукові записки Національного університету «Острозька академія» (Вип.57). pp. 121-123.

Супрун, Л. (L. Suprun) (2015) Іноніми як носії європейських ментальностей на сторінках Франкового «Літературно-Наукового Вістника». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). pp. 327-331.

Супрун, Л. В. (L. Suprun) (2015) Експресивний синтаксис вісниківських статей Дмитра Донцова. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.57). pp. 18-21.

Сухінець , І. (I. Suhinets) (2013) ВИБАЧЕННЯ ЯК МАЛИЙ ЕТИКЕТНИЙ ЖАНР ТА ЙОГО ВЕРБАЛЬНІ І НЕВЕРБАЛЬНІ ЗАСОБИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ). Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 140-142.

Т

Тарарай , О. (O. Tararai) (2013) ПРОБЛЕМА ТРАНСКРИБУВАННЯ У РОЗМОВНИКУ ЯК ВИДОВІ ІДЕОГРАФІЧНОГО СЛОВНИКА. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 97-100.

Телегіна, Н. (N. Telehina) and Гута, В. (V. Huta) (2015) Особливості творчого методу Франсуази Саган на матеріалі роману «Трохи сонця в холодній воді». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 247-249.

Терехова, Ю. (Y. Terekhova) (2014) ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ У ДИСКУРСІ СПОРУ (НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ) (Gender aspect in the argument discourse (based on the material of the Ukrainian and English imaginative literature). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 248-250.

Тимейчук, І. (I. Tymeichuk) (2015) Антропоніміка як вираження іншості у персонажній системі роману М. Етвуд «Рік потопу». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 252-254.

Тиха, У. (U. Tykha) (2014) АВТОРСЬКА МАСКА ЯК НАРАТИВНА СТРАТЕГІЯ ЛІТЕРАТУРИ ПОСТМОДЕНІЗМУ (Author mask as a narrative literature strategy of the postmodernism). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 251-252.

Толчеева, К. (K. Tolcheieva) (2014) ЭМОЦИОНАЛЬНО-ПРОСОДИЧЕСКАЯ РЕМАРКА В ДРАМАТУРГИЧЕСКОМ ПАРАТЕКСТЕ: ОПЫТ ЛИНГВОСЕМИОТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (Emotionally prosodic notation in the dramatic paratext: the experience of the lingua semiotic research). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.48). pp. 253-255.

Трош, С. (S. Trosh) (2014) СПЕЦИФИКА ГЕНДЕРНЫХ МОТИВОВ В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОТВОРЕНИЯ Р. ЛАВЛЕЙСА «К АЛТЕЕ, ИЗ ТЮРЬМЫ» (1642/1649?)) Specificity of the gender motives in multicultural space: methodological aspect (based on the material of R. Lovelace poem "To Althea, IZ TYURMЫ" (1642/1649?)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 342-345.

Тучкова, O. (O. Tuchkova) (2014) МЕТАФОРА ЯК ОБРАЗОТВІРНИЙ ЕЛЕМЕНТ У ФРАНЦУЗЬКОМУ ЖІНОЧОМУ АВТОБІОГРАФІЧНОМУ РОМАНІ (Metaphor as a figurative element in the French WOMEN autobiographical novel). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 225-227.

У

Устінова, Т. (T. Ustinova) and Христова, О. (O. Khrystova) (2014) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ РОМАНУ Е. М. ФОРСТЕРА «ДЕ АНГЕЛИ СТУПИТЬ СТРАШАТЬСЯ» (INTERPRETATION OF NOVEL by EM Forster «ДЕ АНГЕЛИ СТУПИТЬ СТРАШАТЬСЯ»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 228-229.

Ф

Філоненко, Н. (N. Filonenko) (2015) Когнітивний та лінгвосинергетичний аспект вербалізації синтаксичного концепту пропозиційна предикація у романах Л. Годе «Le soleil des scorta» та А. Раімі «Syngue sabour. Pierre de patience». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). pp. 107-109.

Федунович-Швед, О. Т. (Fedunovych-Shved O.) (2016) Переклади Миколи Лукаша як джерело відтворення українсько-німецьких лексичних зв’язків (Mykola Lukash workʼs interpretation asa source of ukrainian-german lexical connections’ reproduction). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 334-337.

Х

Хабета, І (Khabeta І.) (2012) ТЕМИ “ВИЖИВАННЯ” У РОМАНІ М. ЕТВУД “РІК ПОТОПУ” (“SURVIVAL” THEMES IN MARGARET ATWOOD’S NOVEL “THE YEAR OF THE FLOOD”). Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови., Вип.20 (Ч. 2). pp. 189-195.

Хабета, І.М. (2010) Бінарність у романі-дистопії Маргарет Етвуд "Орикс і Крейк". Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.15. pp. 284-292.

Хабета, І.М. (2011) Конструювання дистопійного світу у романі М.Етвуд "Орикс і Крейк": принцип бінаризму. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.20. pp. 411-419.

Ходаковська, Н. (N. Khodakovska) (2015) Метафора у поезії Генріха Гейне (на матеріалі збірника «Книга пісень»). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). pp. 256-259.

Ходос, І. (I. Khodos) (2015) Композиційно-мовленнєва організація текстової матерії в ідіодискурсі С. Фіцджеральда. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). pp. 259-262.

Хом'як, І. (I. Khomiak) (2011) СТИЛІСТИЧНА ПАЛІТРА ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СТУСА. Наукові записки. Серія «Філологічна» (Вип.21). pp. 91-101.

Ц

Цокол, О. (O. Tsokol) (2014) ДРАМАТУРГІЧНІ ЖАНРИ Й СОЦРЕАЛІСТИЧНИЙ КАНОН У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ДРАМАТУРГІЇ 1980-Х РОКІВ (Dramatic genre and socialist-realist canon in modern Ukrainian drama of 1980s). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 235-237.

Цолін, Д. (D. Tsolin) (2015) Поетичний дискурс: синтаксичний аспект. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 269-273.

Цолін, Д. (D. Tsolin) (2014) ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИНТАКСИЧНОГО АСПЕКТУ ЛІНГВОПОЕТИКИ. НА МАТЕРІАЛІ АРАМЕОМОВНОЇ ЛІТУРГІЙНОЇ ПОЕЗІЇ II-VIII ст. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 238-241.

Ч

Чеботар, Л. (L. Chebotar) (2015) Ітеративність як тип предикатної множинності (на матеріалі Гомерової «Іліади») (Iterativity as a type of predicate plurality (in the books of Homer’s «Iliad»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). pp. 231-234.

Чепела , М. (M. Chepela) (2013) ЕТИМОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМІНІВ У ЗАКОНОДАВЧИХ ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА. Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 105-107.

Чепурняк , Т. (Т. Chepurnyak) (2012) Образна система поезій у прозі В.Голобородька та М.Воробйова. (The imaging system of poems in the prose of Goloborodko V. And Vorobyov M.). (Unpublished)

Черемська, О. (O. Cheremska) and Ходарєва, І. (I. Khodarieva) (2015) Засоби вербалізації мовного образу любові в історичних романах П. Загребельного. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). pp. 265-268.

Череповська, Т. (T. Cherepovska) (2015) Символічний образ старого будинку та мовні засоби його репрезентації (на прикладі творчості Енн Тайлер). Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). pp. 268-271.

Черник, O. (O. Chernyk) (2015) Вербалізація художнього концепту «fear» у романі Дена Брауна «Інферно». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.51). pp. 113-116.

Чернокова, Є. (E. Chernokova) (2015) Руперт брук: лірична автобіографія героя свого часу. Наукові записки Національного університету “Острозька академія” (Вип.52). pp. 279-283.

Четова, Н. (N. Chetova) (2015) Реконструкція образно-асоціативної площини концептуального простору уявне у творах Дж. Р. Р. Толкіна. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 284-288.

Чобанюк, М. М. (Chobaniuk M.) (2016) Творчість Мілана Кундери у руслі теорії концептуального художнього синтезу (Milan Kundera’s arts in line with the theory of conceptual art synthesis). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 371-373.

Чуб, В. (V. Chub) (2015) Постать Антуана Володіна в дискурсі французького постмодернізму: «рупор постекзотизму». Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 289-292.

Ш

Шарова, Т. (T. Sharova) and Кулінич, Г. (H. Kulinych) (2015) Проблематика художніх творів Володимира Родіонова як рефлексія динаміки життя. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 293-294.

Шарова, Т. (T. Sharova) and Таран, В. (V. Taran) (2015) Художня правда у творі К. Гордієнка «Зимова повість» (Artistic truth in the work of K. Gordienko «Winter story»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). pp. 241-243.

Шваб, Л. (L. Shvab) (2015) Методика проведення експериментально-фонетичного дослідження фоностилістичної домінанти озвучених художніх текстів. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.52). pp. 295-297.

Шевців, Г. (H. Shevtsiv) and Шевців, Р. (R. Shevtsiv) (2016) Eлементи рецепції творчості Й.-В. Гете в українській літeратурі ХІХ-ХХ століть (The peculiarities of perception of Goethe`s memoirs in the Ukrainian literature of ХІХ-ХХ cет). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.61). pp. 290-293.

Шевчук, К. (K. Shevchuk) (2013) ВНУТРІШНІЙ КОНФЛІКТ КУЛЬТУРИ У П'ЄСІ-МОНОЛОЗІ П.ЗЮСКІНДА «КОНТРАБАС». Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 255-258.

Шемуда, М. (Shemuda) (2015) Конструкції з неособовими формами дієслова в англомовних художніх текстах. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). pp. 272-274.

Шмакова, Т. (T. Shmakova) (2013) ТЕМАТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ АВТОРСЬКИХ ОКАЗІОНАЛІЗМІВ В.В.НАБОКОВА НА ОСНОВІ РОМАНУ «ЛОЛІТА». Студентські наукові записки. Серія "Філологічна" (Вип. 6). pp. 108-111.

Штогрин, М. В. (Shtohryn M.) (2016) Місто як спогад у романі Сергія Жадан «Ворошиловград» (City as a memory in the novel by Serhii Zhadan «Voroshylovhrad»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філософія" (Вип.62). pp. 361-362.

Шум, О. (O. Shum) (2014) ЗБЕРЕЖЕННЯ СИМВОЛІЧНОСТІ НАЗВИ РОМАНУ І. БАГРЯНОГО «ТИГРОЛОВИ» У ІНШОМОВНИХ ПЕРЕКЛАДАХ Conservation symbolic name of the roman I. Bagriany «тигролови» in foreign language translations. Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 251-252.

Щ

Щербак, О. (O. Shcherbak) (2015) Морфологічна структура кодів і субкодів у творах О. К. Глушка. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія «Філологічна» (Вип.53). pp. 274-277.

Я

Яблонська-Юсик, І. (I. Yablonska-Yusyk) (2014) ВІДДІЄСЛІВНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ (Verbal borrowings in the context of modern French publicism). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 150-152.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2020) Фольклорні інтенції вибраної лірики Івана Франка. «Поезії дивнії чари». Франкознавчі та інші студії. Збірник наукових праць. pp. 66-74.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2021) Екзистенційні виміри роману у віршах Ліни Костенко Маруся Чурай (Egzystecjalny wymiar powieści wierszowanej Liny Kostenko Marusia Czuraj) (Existential Dimensions in Lina Kostenko’s Verse Novel Marusia Churai). Studia Ukrainica Posnaniensia, IX/1. pp. 187-201. ISSN l.: 2021, pp. 187–201. ISSN

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2012) Фольклоризм як засіб індивідуалізації образів у повісті Г. Квітки-Основ’яненка “Маруся” (Folklore as a means of individualization of images in story by G. Kvitka-Osnovianenko “Marusia”). Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 16-17 березня 2012 року. pp. 136-145.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Відображення образу дому в малій прозі П. Куліша (The image of home in P. Kulish’s short prost ). Філологічні трактати, Т.11 (№3–4). pp. 140-149.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Лексично-стилістичні засоби фольклоризму творів Ганни Барвінок (на прикладі оповідання Ганни Барвінок «Не було змалку – не буде й до’станку») (Lexical-stylistic means of folklore works by Anna Barvinok). Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти формування комунікативної компетентності фахівця : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 21 лютого 2019 року. pp. 175-187.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Мовностилістична канва художньої прози Олени Пчілки (The Linguistic Stylistic outline of the Prose of Olena Pchilka). Волинь філологічна: текст і контекст (Вип.28). pp. 46-52.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2021) Відображення архетипу Mудрого Cтарого в романі Панаса Мирного "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" (Featuring the Wise Old Man Archetype in Panas Myrny's Novel "Do Oxen Low When Mangers are Full?". Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. pp. 44-46. ISSN 1728-3817

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) П. Куліш як літературний критик: на сторожі рідного слова та національної культури (P. Kulish as literary critic: protecting native language and national culture). Українознавчий альманах (Вип.25). pp. 128-133.

Янковська, Ж. (Zh. Yankovska) (2019) Море як Поле: архетипні топоси буття у повісті Е. Хемінгуея “Старий і море” (Sea as Field: archetypal existential topoi in E. Hemingway’s short novel “The Old Man and the Sea”). Наукові записки БДПУ. Серія «Філологічні науки» (Вип.19). pp. 165-174.

Янченко, Ю. (Yu. Yanchenko) (2014) ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ «КОХАННЯ» У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ АРКАДІЯ КАЗКИ (Lexical-semantic representation of the concept of "love" In poetic speech Arcadia Kazky). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». (Вип.49). pp. 253-255.

Яцків, Н. (N. Jatskiv) (2015) Інтермедіальність роману братів Ґонкурів «Манетта Саломон» (Intermediality of the Goncourt brothers’ novel «Manette Salomon»). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (Вип.59). pp. 251-254.

This list was generated on Sun Jun 23 05:06:51 2024 EEST.