Items where Subject is "Social science"

Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 134.

Article

Handzilevska, H. (Г. Гандзілевська) and Nikitchuk, U. (У. Нікітчук) and Balashov, E. (Е. Балашов) (2019) Psycholinguistic Aspects of Realisation of Acme Potential of Life Scripts of Ukrainian Writers-Emigrants (Психолінгвістичні ресурси реалізації акмепотенціалу життєвих сценаріїв українських письменників-емігрантів). Psycholinguistics (26(1)). pp. 83-104.

Hristov, P. (2017) Security and human rights in the Balkans, Russia and Ukraine. Development of Jurisprudence Problems and Prospects.. pp. 57-59.

Karpchuk, N. (2016) Communication policy of the modern information and communication society. Global world : науковий альманах, 2 (ІI). pp. 115-121.

Yuldashev, S. (2017) About the concept of intensive development of education and science in the conditions of transittion to the knowledge society. Development of Jurisprudence Problems and Prospects. pp. 80-82.

Єкатеринчук, А. (А. Jekaterynczuk) (2015) Євромайдан у контексті праці Мануеля Кастельса «Мережі обурення й надії: суспільні рухи в епоху Інтернету» (Euromaidan in the context of manuel castells’ networks of outrage and hope: social movements in the internet age). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.16). pp. 252-268.

Ємець, Т. (Т. Iemets) (2013) ДОЛУЧЕННЯ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА ДО УКРАЇНСЬКОЇ СПРАВИ. (Joining of Mykhajlo Dragomanov to the Ukrainian national movement). Наукові записки. Серія «Культурологія» (Вип.13). pp. 136-143.

Абрашкевичус, Г. (Abrashkevichus G. ) (2013) ВЛИЯНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НА УЛУЧШЕНИЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПАРАЛЛЕЛЕЙ В СУДЬБАХ НАРОДОВ КРЫМА И ЛИТВЫ)(The influence of historical memory on improvement of mutual understanding (on example of parallels in fates of people of Crimea and Lithuania))(Вплив історичної пам’яті на покращення взаєморозуміння (на прикладі паралелей в долях народів Криму та Литви)). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 3-14.

Амеліна, C. (S. Amelina) (2014) Суб’єкт-об’єктний картезіанський поділ як засадничий концептуальний принцип новоєвропейської ментальності (Subject-object cartesian distinction as fundamental conceptual principle of modern european mentality ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 88-93.

Біловус, Л. (Bilovus L. ) (2013) МОЛОДІЖНІ УЯВЛЕННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ МОДЕЛІ ПОТЕНЦІАЛУ ЖІНКИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ СТУДЕНТІВ)(Youth representation of the sociocultural model potential of women in Ukrainian society (a survey of students)). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 115-123.

Білоус, О. І. (O. Bilous) and Перфильєва, Ю. М. (Yu. Perfylieva) (2017) Міцність конвеєрної стрічки відведення води після промивання сировини (Strength of water drainage after rinsing of raw material). Technical Sciences, Construction and Architecture. pp. 196-199.

Бабій, Р. (2009) Використання контент-аналізу при проведенні інформаційного моніторингу друкованої реклами. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 3-12.

Бадражан, А. Г. (А. Badrazhan) (2012) РЕЛІГІЙНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК ОСНОВА ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДІ (The Religiousness of Personality as a Basis of Young People Spiritually and Moral Development). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 4-11.

Бежук, О. М. (О. Bezhuk) (2012) РОЛЬ ЦЕРКВИ ТА ГРОМАДСЬКИХ ІНСТИТУЦІЙ У СПРАВІ ОПІКИ ДІТЬМИ В ГАЛИЧИНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (The Role of the Church and Social Institutes in Guardianship above Children in Galichina at the Beginning of ХХ Century). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 12-18.

Боднар, Є.Б. (2009) Соціально-психологічні особливості студентської молоді. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Філологічна», Вип.11. pp. 459-465.

Божицька, М. С.(M. Bozhytska) (2012) ЗМК як чинник формування іміджу країни. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 91-95.

Бойчук, О. (O. Boichuk) (2010) Проблема реагування органів місцевої влади на масовану критику в ЗМК. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 151-153.

Боклінка, О. (O. Boklinka) (2010) Комунікаційні технології сучасного суспільства у становленні інформаційної влади. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 92-93.

Бухтатий, О. (O. Buhtatyi) (2016) Проблеми реформування комунальної преси в Україні: теоретичні та економічні аспекти. Global world : науковий альманах. Суспільні комунікації (Вип.2). pp. 92-97.

Бялковський, О. and Гущук, І. (I. Guschuk) (2013) Реформування закінчилось, а проблеми залишились. СЕС. Профілактична медицина (4). pp. 12-15.

Вєдров, О. (О. Viedrov) (2013) ЕМАНСИПАТИВНИЙ ІНТЕРЕС У СОЦІАЛЬНИХ НАУКАХ: ОДНЕ ПРАКТИЧНЕ ВТІЛЕННЯ СТАРОГО КОНЦЕПТУ ЮРҐЕНА ГАБЕРМАСА (Emancipatory Interest in Social Sciences: A Practical Realization of an Old Jurgen Habermas' Concept). Наукові записки. Серія "Філософія" (Вип.14). pp. 45-49.

Вітренко, В. and Слободська, Т. (2009) Вплив суспільних факторів і соціальних чинників на формування світогляду та ціннісних орієнтацій сучасних гімназистів України і Німеччини. Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині. Науковий збірник. (2). pp. 344-352.

Вербець, В. В. (2011) Якість освіти як соціально-психологічна проблема. ЯКІСТЬ ОСВІТИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОБЛЕМА. (Unpublished)

Вербець, В. В. (V. Verbets) (2009) Проблеми розвитку потенціалу соціології та педагогіки як соціально-гуманітарних наук. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.13. pp. 62-70.

Висоцький, А. (Wysocki A. ) (2013) АНТРОПОЛОГІЧНЕ, СОЦІОЛОГІЧНЕ, ПОЛІТОЛОГІЧНЕ ТА КОМУНІКАЦІЙНЕ РОЗУМІННЯ ПОНЯТТЯ “ЗІТКНЕННЯ КУЛЬТУР” (Understandings of the notion of the clash of cultures in anthropology, sociology, political science and intercultural communication). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 89-107.

Вишинський, С. (S. Vyshynskyi) (2014) ЗА ВУАЛЛЮ РЕАЛЬНОСТІ. ГНОСТИЧНІ АСПЕКТИ ПОСТМОДЕРНУ. (Behind the veil of reality. The gnostic aspects of postmodernity.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 16-27.

Вишинський, С. (S. Vyshynskyi) (2015) Дифузія простору. Комунікативний дисонанс (Diffusion of Space. The Communicative Discord). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.16). pp. 3-6.

Власюк , В.М. (V. Vlasiuk) (2010) Особливості формування середнього класу в Україні. Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. , Вип.2. pp. 189-196.

Глушко, Т. (Hlushko T. ) (2013) КРИЗА ІДЕНТИЧНОСТІ ЯК БІФУРКАТИВНИЙ ВЕКТОР СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ (The crisis of identity as bifurcativity of social development: socio-­economic aspect). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 324-327.

Глущук, М. (M. Hlushchuk) (2012) Інформаційна діяльність ОБСЄ та ЄС в Україні (на матеріалах друкаваних ЗМІ). Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 20-34.

Годзь, Н. (Godz N.) (2014) ІДЕНТИЧНІСТЬ ТА КУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ НА ТЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ СТРАТЕГІЙ (The cultural identity in the context of socio-ecological diversity). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 47-59.

Годунок, З. (Z. Hodunok) (2006) Спільнота "Чотка Українка" ВК як засіб формування громадянського суспільства в Україні. Global world : науковий альманах. Суспільні комунікації (Вип. 2). pp. 98-103.

Голубович , О. (Holubovych O.) (2013) АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ В XX СТ. (Anthropological measurement of socio-cultural development in the XX century). Наукові записки. Серія «Філософія», Вип.12. pp. 45-54.

Гордієнко , А. (Gordienko A.) and Юріна, І. (Yurina I.) (2013) ФЕНОМЕН ГЛОБАЛЬНОГО МІСТА: ПРОБЛЕМИ ПОШУКУ ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНОМУ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ (’Global City’ Phenomenon: Search for Identity Problems in Multicultural Space ). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 219-231.

Григор’єва, Н. (Grygorieva N.) (2013) СИСТЕМНИЙ МЕТОД ЯК СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ РІВНЯ РОЗУМІННЯ (System method as the way of measuring the degree of understanding ). Наукові записки. Серія «Філософія», Вип.12. pp. 111-119.

Гущук, І. В. (Hushcuk I.) and Аранчій, О. В. (Aranchii O.) (2012) Гігієнічна оцінка захворюваності дітей дошкільного та шкільного віку на Рівненщині. "Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії". Матеріали XV з'їзду гігієністів України 20-21 вересня 2012 року (Львів). pp. 173-174.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2007) Соціальний капітал як елемент сталого економічного розвитку суспільства (Social Capital as an Element of Steady Economic Development of Society). Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки, Вип.12. pp. 25-27.

Доній, Н. (Doniy N.) (2014) Соціальна девіталізація особистості як віддзеркалення втоми від перманентної кризи ідентичності (Social devitalization of personality as a reflection of fatigue caused by the permanent identity crisis). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 120-125.

Дьяковська, Г. (Dyakovskaya G.) (2013) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ У СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ (Concepualizationt of the social memory in the sociophilosophical discourse). Наукові записки. Серія «Філософія», Вип.12. pp. 3-11.

Дяк , Л. С. (L. Diak) (2010) Інтерпретація соціальних прогнозів у інтелектуальному фантастичному кіномистецтві. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 20-27.

Жаде, З. (Zhade Z.) (2013) ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РОССИИ (The state strategy of the formation of civil identity in Russia)(Державна стратегія формування громадянської ідентичності в Росії). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 79-90.

Жуковський, В.М. and Лендєл, Р.А. (2011) Міжкультурна комунікація в умовах мультилінгвізму Закарпаття. Наукові записки. Серія “Філологічна”. , Вип.19. pp. 511-517.

Зінченко, В. (V. Zinchenko) (2014) Критична соціальна філософія освіти і перспективи демократичної інституалізації систем суспільства (Critical social philosophy of education and prospects for the institutionalization of democratic systems of society). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 18-26.

Завадська, О. (O. Zavadska) (2010) Особливості законодавчого регулювання процесу становлення інформаційного суспільства в Україні у контексті перспектив європейської інтеграції (Involution of Constitutionalism and Quasi-authoritarian Regime in Ukraine). Наукові записки «Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України». Серія «Політичні науки», Вип.4. pp. 339-352.

Захарчук, І. В. (I. Zakharchuk) (2012) Політичний сайт як посередник між суб'єктами політики та суспільством. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 325-327.

Зелінська, О. (О. Zelinska) (2014) ТІЛЕСНА ІДЕНТИЧНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПІЗНЬОМОДЕРНОЇ МОДИ (The corporal identity in the context of late modern fashion). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 288-298.

Злотін, В. (Zlotin V.) and Іманов, Р. (Imanov R.) (2013) МІСЬКА ІДЕНТИЧНІСТЬ СУЧАСНОГО БАКУ. (THE URBAN IDENTITY OF CONTEMPORARY BAKU.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 192-197.

Зубенко, Т. А. (T.Zubenko) (2012) Насильство на телебачені в контексті впливу ЗМК на стиль життя громадян українського суспільства. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 97-105.

Кардаш, С. Ю. (2018) Середній клас та успішність освітньої реформи в Україні (The middle class and the success of the educational reform in Ukraine). Сучасні технології в умовах освітньої парадигми інформаційно-комунікативного суспільства: матеріали міжнар. наук.-практ. мультидисципл. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 26 лист. 2018). pp. 136-139.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2010) Час і його смислові модуси в місті як світі людського буття. Час в дзеркалі науки (Ч. 1). pp. 66-67.

Карповець, М. (M. Karpovets) (2015) Мода як форма влади (Fashion as a Form of Power). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.17). pp. 148-153.

Ковтун, Н. (N. Kovtun) (2014) Концептуальні підходи до осмислення співвідношення раціонального і вольового компонентів соціальної активності (Conceptual approaches towards correlation between rational and will compound parts of the social activity comprehension). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 8-13.

Кондратюк, Ю. В. (Y. Kondratiuk) (2012) Реалізація програми ЮНЕСКО "Інформаційне суспільство для всіх" в Україні. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 233-238.

Копилова, Н. (Kopylova N.) (2014) МІФОЛОГЕМА АНДРОГІННОСТІ: ВІД АРХАЇЧНОЇ ТРАДИЦІЇ ДО ПОСТГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ (The mythologem of androgyny: from archaic tradition to postgender identity). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 34-46.

Костюченко, О. (O. Kostiuchenko) (2012) Концептуальна модель соціальної перцепції фахівців галузі масових комунікацій. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 106-115.

Костюченко, О. (O. Kostiuchenko) (2013) Невербально-комунікативна компетентність фахівців масових комунікацій. (Nonverbal communicative competence of experts in mass communications.). Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (Вип.24). pp. 52-55.

Кривіцька, Т. (Т. Kryvitska) (2023) Український тревел-блогінг після повномасштабного вторгнення: ключові жанрові, тематичні та функційні зміни (на прикладі проєкту “Ukraїner”) (Ukrainian travel blogging after full-scale inclusion: key genre, thematic, functional changes (on the example of the “Ukrainer” project). Агора. Журнал соціальних наук, вип. 1 (№ 1). pp. 7-16. ISSN ISSN 2786-9202

Кульчицька , О. О. (O. Kulchytska) (2010) Специфіка подання інформації про стан підготовки України до ЄВРО-2012 у польських та українських ЗМІ. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 45-56.

Кучера, І. (Kuchera I. ) (2013) ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН (Ethnic identity as social and cultural phenomenon). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 353-357.

Ліщинська, О. (Lishchyns’ka O.) (2014) Вияви національно-культурної ідентичності в сучасній українській візуальній культурі (Manifestations of national and cultural identity in modern Ukrainian visual culture). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 89-97.

Лобовнікова, О. (O. lobovnikova) (2014) ОСОБЛИВОСТІ СПІЛКУВАННЯ В МЕРЕЖЕВИХ СПІЛЬНОТАХ (The specific of communication in the network communities). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 60-65.

Лучак, А.-М. (Luchak A.-M.) (2014) Історична нарація як інтерсуб’єктивна взаємодія у пошуках консенсусу (The historical narrative as intersubjective interaction in search of consensus). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 113-119.

Мізюк, Л. І. (L. Miziuk) (2012) Вплив соціуму на ЗМІ в процесі формування нових інформаційних потреб українців. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 116-120.

Мініч, А. (А. Minich) (2014) МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ІНСТИТУТУ: АНАЛІЗ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ (Interdisciplinary approach to research social institutions : analysis and development prospects ). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Культурологія", Вип.14 (Ч. 1). pp. 299-309.

Малиновська, Наталія (2017) Гендерний баланс в забезпеченні виборчого права у мусульманських країнах. Гендерний журнал «Я» (43). pp. 25-27.

Мальцева, О. (Maltseva O.) (2013) ТЕМАТИКА ТА СМИСЛОВІ АКЦЕНТУАЦІЇ ГУМОРУ І САТИРИ ПОСТМОДЕРНОЇ ДОБИ (СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ) (Subjects and semantic accentuation of humour and satire within the postmodern epoch (social philosophic analysis) ). Наукові записки. Серія «Філософія», Вип.12. pp. 68-87.

Маслова, Ю.П. (2010) Репрезентація образів сучасного чоловіка у друкованих ЗМІ: гендерний аспект. Наукові записки. Серія “Філологічна”. Матеріали міжнародної науково­практичної конференції 22­-23 квітня 2010 року “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”, Вип.16. pp. 190-195.

Насєдніка, О. (O. Nasedkina) (2010) Психологічні особливості інформаційного впливу на політичний вибір студентів. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 112-118.

Нельга, О. В. (O. Nelga) (2010) Україна як міграційний феномен: історичні екскурси, порівняння та оцінки. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 210-236.

Нечипорук, О. Ю. (O. Nehcyporuk) (2012) Практика артефактизації дійсності та її реалізація в інтернет-середовищі. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 281-293.

Носова , Г. (Nosova A.) (2013) КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ, ЕТНІЧНОЇ, КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТЕЙ В ІСТОРИЧНОМУ ВИМІРІ. КРИЗА ІДЕНТИЧНОСТІ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (Conceptualization of national, ethnic, cultural identity an historical dimension. The crisis of identity under globalization). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 125-134.

Омельчак, T. (T. Omelchak) (2020) Населення рівного у міжвоєнний період (1921-1939 рр.): етно-та соціально-економічна характеристика (The population of rivne in the interwar period: ethno and socio-economic characteristics). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» (Вип.30). pp. 21-28.

Піча, В. (V. Picha) and Мишковська, О. (O. Myshkovska) (2015) Соціальна відповідальність бізнесу як феномен суспільного буття. Global world: scientific almanac, V.1(1). pp. 69-73.

Папсуєва, А.О. (2009) Питання гендерних ролей у соціумі та їх вираження мовними засобами. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”, Вип.2. pp. 161-165.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2013) ТЛУМАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ "КОМУНІКАЦІЯ" У ВІТЧИЗНЯНИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: СТАТТЯ ТРЕТЯ. (Interpretation of the term "communication" in domestic dissertations). Наукові записки. Серія "Філософія". (Вип.13). pp. 24-29.

Подольська, Т. (Podolska T.) (2013) НАРАТИВНА ІДЕНТИЧНІСТЬ Й ЕТИЧНІ ЗАСАДИ КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУРСИВНОГО ПРОСТОРУ (The narative identity and ethical principles of communicative and discoursive space ). Наукові записки. Серія “Філософія”, Вип.13. pp. 136-142.

Прасюк, О. В. (2009) Функціонування громадської думки в системі владних відносин. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 152-157.

Прасюк, О. В. (O. Prasiuk) (2010) Громадська думка як суспільно-політичний феномен. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 246-255.

Рєзніков, А. and Бялковський, О. and Гущук, І. (Guschuk I.) and Кулакова, О. and Шевчук, Т. (2013) Про актуальні проблеми шигельозу. Інфекційні хвороби: невирішені проблеми (діагностика, етіопатогенетичні особливості, лікування, профілактика)” Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 82-83.

Радзік , Р. ( (Radzik R.) (2013) УКРАЇНЦІ СЕРЕД НАЦІЙ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ (ЧИННИКИ НАЦІЄТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ)(Ukrainians among the nations of East-Central Europe (factors of nation-building processes)). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 232-256.

Руденко , О. Я. (O. Rudenko) (2012) Інтернет як нове середовище ведення інформаційних війн. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 294-305.

Сімак, К.В. (K. Simak) (2010) Особливості міжособистісної комунікації в групах. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.3. pp. 130-131.

Сімак, К.В. (K. Simak) (2011) Діагностика динаміки міжособистісного спілкування студентських груп України та Канади. Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”., Вип.4. pp. 177-178.

Сірачук, С. (S. Sirachuk) (2010) Основні характеристики Інтернет-ЗМІ. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 220-225.

Савчук, В. (V. Savchauk) (2019) Історичний міф: психологічні аспекти в рамках міждисциплінарного підходу (Historical myth: psychological aspects within interdisciplinary approach). Теорія і практика сучасної психології, 1 (2). pp. 170-176. ISSN 2663-6026

Савчук, Володимир (Volodymyr Savchuk) (2019) (The interrelation betw een national self-consciousness and historical myths) Взаємозв’язки між національною самосвідомістю та історичними міфами. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» : науковий журнал (9). pp. 9-15.

Сарапіна, Є. (2014) АРТИКУЛЯЦІЯ КОЛЕКТИВНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 300-302.

Сергатюк, Ю. В. (Y. Sergatiuk) (2012) Психологічні основи інформаційної позиції молоді. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 152-157.

Серко, О. (О. Serko) (2023) Медійна гігієна особистості як чинник громадянської ідентичності (Media hygiene of the individual as a factor of civic identity). Агора. Журнал соціальних наук, вип. 1 (№ 2). pp. 54-63.

Сипко, Б. (Sypko B.) (2013) «Свої» чи «чужі»: соціальні атитюди французів щодо мусульман у житловій сфері (1995-2007 рр.) («Own» or «Alian»: Social Attitudes of French towards Muslims in the HousingSector (1995–2007)). Наукові записки. Серія "Історичні науки", Вип.20. pp. 261-267.

Сипко, Б. (Sypko B.) (2014) ВІД «ГЕТТО» ДО «ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНОСТІ»: «СКЛАДНІ» ПЕРЕДМІСТЯ ФРАНЦІЇ ОЧИМА ЇХ МЕШКАНЦІВ. (FROM «GHETTO» TO «EXTRATERRITORIALITY»: FRANCE'S «DANGEROUS» SUBURBS THROUGH THE EYES OF THEIR RESIDENTS). Наукові записки Національного університету «Острозька академія».Серія «Культурологія». (15 (2)). pp. 101-106.

Сиротюк, О. В. (O. Syrotiuk) (2012) "Кримське питання" в інформаційному просторі Автономної Республіки Крим. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 69-79.

Смолярчук , Є. (Ye. Smoliarchuk) (2010) Медіаполітична ситуація в сучасній Україні: до постановки проблеми. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 119-126.

Смолярчук , Є. (Ye. Smoliarchuk) (2012) Промоушн медіа-продукту в умовах сучасного інформаційного простору. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 191-202.

Стельмах, В. (Stelmakh V.) (2013) ПОЛІТИЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ І ПОЛІТИЧНА СОЦІАЛІЗАЦІЯ (Political identity and political socialization ). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 2. pp. 424-428.

Сулацкова, О. (О. Sulatskova) (2015) Соціокультурний розвиток людства в контексті екологічних цінностей (Sociocultural Development of Humanity is in of Context of Ecological Values). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філософія» (Вип.16). pp. 13-17.

Сыцко, В. (V. Sytsko) (2015) Конкурентоспособность товаров как основа экономической безопасности. Global world: scientific almanac, V.1(1). pp. 88-93.

Талашук, К. Ф. (K. Talashuk) (2010) Специфіка показників медійної компетентності в розрізі протидії стратегії управління смислами в засобах масової комунікації. Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації" (Вип. 2). pp. 141-150.

Тимощук, А. (A. Tymoshchuk) (2010) Засоби масової інформації як політичний інститут (на прикладі регіональних періодичних видань). Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 142-149.

Унгурян , І. (Unguryan I.) and Цинтила, О. (Cyntila O.) (2013) ТРАНСФОРМАЦІЯ ДУХОВНОСТІ ЛЮДИНИ В ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ (Transformation of spirituality of man is in the process of modern cultural authentication). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 165-169.

Філоненко, А. (Filonenko A.) and Жуков , В. ( W. Zukow ) (2012) Public billboard service announcement (Соціальна білбордова реклама та її особливості). Social media: origins, development and prospects. pp. 63-74.

Фокшей , Д. (Fokshey D. ) (2013) ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ АГРЕСИВНОСТІ В СУЧАСНОМУ СВІТІ ( Philosophical and psychological interpretation of aggression in modern world). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 108-118.

Чайковский , Я. (Chaykovskyy Y.) and Швец , О. (Shvets O.) (2013) МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ: МЕЖДУ НАУЧНЫМ ОСМЫСЛЕНИЕМ И ПРАКТИЧЕСКИМ ВОПЛОЩЕНИЕМ (Багатокультурність: між науковим осмисленням і практичним втіленням)(Multiculturalism: between the scientific interpretation and practical implementation). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 210-218.

Чернишова , Т. (Chernyshova T. ) (2013) ТРАНСКУЛЬТУРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЯК НОВЕ ОСМИСЛЕННЯ ПРОБЛЕМИ СПІВВІДНОШЕННЯ УНІФІКАЦІЇ ТА ВІДМІННОСТЕЙ (The transcultural model of modern culture’s development in conditions of globalization as a new comprehension of problem of correlation between unitization and differences ). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 200-209.

Чижова, Н. (N. Chуzhova) (2014) Філософсько-освітній аналіз впливу постмодерної філософії на освіту в інформаційну епоху (Philosophical and educational analysis of the influence of postmodern philosophy of education in the information age). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 99-103.

Чижова , Н. (Chizhova N. ) (2013) МІСЦЕ І РОЛЬ КОМУНІКАЦІЙ У КУЛЬТУРНОМУ ДІАЛОЗІ (The position and role of the communications in cultural dialogue). Наукові записки. Серія «Культурологія». Матеріали VI Міжнародної наукової конференції «Культура в горизонті сталих і плинних ідентичностей» (12­-13 квітня 2013 року, м. Острог), Ч. 1. pp. 189-194.

Чуйкіна, В. (V. Chuikina) (2010) Вплив реклами на формування стереотипів у молодіжному середовищі. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 182-187.

Швая, Т. (T. Shvaia) (2010) Роль ЗМІ у формуванні іміджу політичного лідера регіонального рівня. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. pp. 159-160.

Швець, Н. А. (Shvec N. A.) (2012) ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ ПОТРЕБИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА ( Forming theSpiritual Necessitiу of Students’ Healthy Lifestyle as a Priority Direction of Social Development ). Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка", Вип.21. pp. 314-321.

Шевченко, Г. (G. Shevchenko) (2014) Адаптація особистості в умовах сучасності засобами ігрових практик (Adjustment of the personality in the modern times by means of game practices). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філософія", Вип.15. pp. 79-83.

Шершньова, О. (2008) Експертне опитування в системі прийняття рішень у галузі регіонального управління туризмом. Ефективність державного управління. Збірник наукових праць. , Вип.14. pp. 349-356.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2012) Інформаційне сміття в кіберпросторі. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 306-315.

Шершньова, О. (O. Shershnova) (2013) The Stakeholders Concept in International Social Cooperation Projects. Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи. pp. 123-128.

Шинкарук, О. О. (O. Shynkaruk) (2012) ЗМІ в системі формування та функціонування іміджу органів державної влади в процесі підготовки України до ЄВРО-2012. Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: матеріали Другої всеукраїнської конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р. м. Острог). pp. 80-89.

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2016) Особливості сучасних воєн: що потрібно знати журналістам. Global world : науковий альманах, 2 (ІI). pp. 122-124.

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) (2010) Феномен ідентичності як спосіб творення комунікативного простору і соціального буття (The phenomenon of identity as factor of creation of the communivatiove space and social being). Наукові записки. Серія “Культурологія” (Проблеми культурної ідентичності: глобальний та локальний виміри. Матеріали міжнародної наукової конференції 23 – 24 квітня, Острог – 2010), Вип.5. pp. 304-320.

Янковський, С. (Yankovsky S. ) (2013) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СВІТИ У ДИНАМІЦІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ДОСВІД НАУКОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ (Socio-cultural worlds in the dynamics of contemporary social transformation: the experience of scientific reflection ). Наукові записки. Серія “Філософія”, Вип.13. pp. 153-157.

Яценко, А. (2009) Соціально-психологічні особливості гендерних характеристик політичних лідерів. Наукові записки. Серія “Культура та соціальні комунікації”, Вип.1. pp. 232-240.

Book Section

Іванюк, І. (I. Ivaniuk) (2019) Простір соціального та кайротоп людини у соціально-філософському розрізі (The space of the social and the kyrotype of man in the socio-philosophical context). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 209-221.

Бондар, В. (V. Bondar) (2014) Роль органів місцевого самоврядування у формуванні громадянського суспільства в Україні (The role of local governments in the formation of civil society in Ukraine). In: Розвиток громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи. Громадянське суспільство, Вип. 7 . Вид-во НаУОА, Острог, pp. 147-156.

Гущук, І. (I. Guschuk) and Мамчур, Т. and Шевчук, Т. and Хоронжевська, І. and Андрєєв, В. and Лепеха, В. (2012) Методичні рекомендації та матеріали з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій (по підсумках науково-практичних конференцій). In: Методичні рекомендації та матеріали з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім.В. Поліщука, Рівне, pp. 1-42.

Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) (2014) Роль гендерних стереотипів у розбудові громадянського суспільства (на прикладі сучасних українськомовних ЗМІ) (The role of gender stereotypes in the development of civil society). In: Розвиток громадянського суспільства в Україні: проблеми і перспективи. Громадянське суспільство (Вип. 7). Вид-во НаУОА, Острог, pp. 278-297.

Петрушкевич, М. (M. Petrushkevych) (2021) Феміністичні електронні мас-медіа в українському сегменті Інтернету: тематична різноманітність релігійної проблематики. In: Гуманітарне поле гендерних досліджень: колективна монографія. Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог, pp. 25-53.

Шляхова, О. (O. Shliakhova) (2019) Як треба бути, щоб бути людиною міста/села в глобалізаційних умовах сучасності? (What should it be like to be a city / village man in today's globalized environment?). In: Людина і культура. Вид-во НаУОА, Острог, pp. 184-20.

Monograph

Шершньова, О. В. (О. Shershniova) (2019) Формування нової моделі культурного простору (на прикладі громад Рівненщини) (Formation of a new model of cultural space (on the example of Rivne region communities)). Other. ФОП-видавець Свинарчук Р. В..

Conference or Workshop Item

Кардаш, С. Ю. (S. Kardash) (2017) Відображення професійної стратифікації зайнятого населення в соціальній структурі українського суспільства після Революції Гідності (Reflection of the employed population’ professional stratification in the social structure of Ukrainian society after the Revolution of Dignity). In: 5 Всеукраїнська заочна науково-практична конференція "Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії", 11-12 квітня 2017, Харків, Україна.

Book

Пасічник , І. Д. and Жуковський , В. М and Кралюк , П. М. and Кулаковський , П. М. and Жилюк , С. В. and Трофимович , В. В. and Хом'як , І. М. and Бондарчук, Я. В. and Мацієвський , Ю. В. and Нельга , О. В., eds. (2010) Наукові записки.Серія "Культура та соціальні комунікації". Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Батіщева, О. С. (O. Batishcheva) and Бондарчук , Я. В. (V. Bondarchuk) and Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) and Мацієвський, Ю. В. (Y. Matsiyevsky) and Рибак, А. І. (A. Rybak) and Худолій , А. О. (A. Khudolii) and Шершньова, О. В. (O. Shershnova) and Шостак , І. В. (I. Shostak) and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) and Шугай, М. А. (М. Shugay ), eds. (2012) Наукові записки. Серія «Культура та соціальні комунікації». «Культура та соціальні комунікації» (Вип. 3). НаУОА, Острог.

Мартинюк, Н. (N. Martyniuk) and Поліщук, І. (I. Polishchuk) and Ющук, Т. (T. Yushchuk) and Годжал, С. (S. Hodzhal) and Гаврилюк, Д. (D. Havruliuk) and Закотюк, Н. (N. Zakotiuk), eds. (2019) Мистецтво викладання: золоті зерна досвіду : педагогічний щорічник. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Пасічник, І. Д. (I. Pasichnyk) and Кралюк, П. М. (P. Kraliuk) and Батіщева, О.С. (O. Batishcheva) and Бондарчук, Я. В. (Y. Bondarchuk) and Маслова, Ю. П. (Y. Maslova) and Мацієвський, Ю. В. (Y. Matsiyevsky) and Рибак, А. І. (A. Rybak) and Худолій , А. О.(A. Khudolii) and Шершньова, О. В.(O. Shershnova) and Шостак , І. В. (I. Shostak) and Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) and Шугай, М. А. (М. Shugay ), eds. (2012) Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні / матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог). «Громадянське суспільство» (Вип. 3). НаУОА, Острог.

Вербець, В. В. (2008) Методика організації та проведення соціологічного дослідження. UNSPECIFIED, Березно.

Вербець, В. В. (2006) Методологія та методика соціологічних досліджень. РДГУ: Інститут соціальних досліджень, Рівне.

Національний університет, Острозька академія (2009) Наукові записки. Культура і соціальні комунікації, Вип. 1 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Подворна, О. Г. (2020) Дипломатичний протокол та етикет: навчальний посібник. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Teaching Resource

Штурхецький, С. В. (S. Shturkhetskyy) and Клемпуш, Ж.М. (Zh. Klempush) (2007) Довідник з безпеки журналістів. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Jul 20 06:29:04 2024 EEST.