Items where Subject is "Finance"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | D | K | Z | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш
Number of items at this level: 214.

A

Arndt Kümpel, M. A. (2009) Agriculture as a strategic asset class: ethnics, ecology and economics. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 122-131.

D

Dziekański, P. (П. Дзеканський) (2016) Efficiency of the municipality’s action in the context of the synthetic assessment оf the financial condition on the example of the Kamienna basin municipalities. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 87-94.

K

Korepanov, Oleksiy and Mekhovich, Sergey and Karpenko, Nataliya and Kryvytska, Olha and Kovalskyi, Andrii and Karpenko, Roman (2019) Modelling Decision Making under Uncertainty for Strategic Forecasting. International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 (3). pp. 7251-7255. ISSN 2277-3878

Z

Zvonar, V. P. (2009) Fiscal regulations of nongovernmental social policy agents’ activities in Ukraine. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 355-360.

І

Іванчук, Н. (N. Ivanchuk) (2014) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ПОДАТКІВ (ECONOMIC ESSENCE OF SOCIAL TAXES). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 79-83.

Іванчук, Н. В. (N. Ivanchuk) (2020) Фінансова звітність як джерело інформації для аналізу фінансового стану підприємства (Financial statements as an information source for the financial condition analysis at the enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№18(46). pp. 57-61.

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2015) Тенденції формування податкових надходжень від фонду оплати праці в Україні (Payroll tax revenue trends in UkraineI). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (28). pp. 101-107. ISSN 2311-5149

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2012) Соціальні податки у постсоціалістичних країнах ЄС (Social taxes in the post-socialist states of EU). Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Економіка. ­– Дніпропетровськ, 20 (6(2)). pp. 3-11.

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2017) Податкові аспекти формування фонду оплати праці підприємств в Україні (Tax aspects of payroll formation at Ukrainian enterprises). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип. 5). pp. 96-101.

Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2009) Оподаткування фонду оплати праці підприємств в умовах ринково-орієнтованої економіки України (The taxation of enterprises compensation package fund in the market economy of Ukraine). Науковий вісник Волинського національно університету імені Лесі Українки (№7). pp. 23-28. ISSN 1729-360X

Іващук, І. О. (2009) Оцінка активності країн у митному просторі та її вплив на формування митного середовища. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 40-50.

Іонін, Є. (Yе. Ionin) and Беспалова, А. (A. Bespalova) (2014) АНАЛІТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ANALYTICAL BASIS OF ECONOMIC AGENTS FINANCIAL SECURITY ENSURING). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 126-131.

А

Абрамова, А. (А. Abramova) (2013) СТАН ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ПІДТРИМКИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕC КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ В УКРАЇНІ. (CONDITION OF FINANCIAL AND CREDIT SUPPORT OF SMALL AND MEDIUM SCALE BUSINESS BY COMMERCIAL BANKS IN UKRAINE.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 143-147.

Атаманенко, І. Б. (2009) Податкове планування в системі управління фінансами підприємства. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 193-198.

Б

Бігдаш, В. Д. and Литвиненко, Р. Я. (2009) Удосконалення формування оперативної та фінансової стратегії банківсько-страхової діяльності в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 142-157.

Білоусова, О. (O. Bilousova) (2017) Державне регулювання тарифної політики підприємств монополістів (State regulation of monopoly enterprises’ tariff policy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип. 5). pp. 79-83.

Біттер, О. А. and Франчук, І. Б. (2009) Основні чинники розвитку особистих селянських господарств. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 4-12.

Бабенко, А. Ю. (2009) Фінансово-правові аспекти трудової міграційної політики в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 325-330.

Баранник, Л. (L. Barannik) (2016) Фактори фінансового забезпечення стійкого розвитку підприємств: податковий аспект (Factors financial support of enterprises: tax issues). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(30)). pp. 86-91.

Баскаков, А. (A. Baskakov) (2016) Наукові підходи до визначення економічного змісту поняття «бюджетний менеджмент» (The scientific approach to determine the economic content of the budget management concept). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 92-95.

Безвух, С. В. (2009) Швидкість повернення вкладів як фактор посилення довіри вкладників до банківської системи в умовах фінансової кризи. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 132-141.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2010) Концептуальні аспекти дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів України. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 91-99.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2009) Покращення фінансового забезпечення розвитку вищої освіти в Україні на основі досвіду зарубіжних країн. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування, Збірник наукових праць (1(45)). pp. 14-21.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2009) Взаємозв’язок між фінансовою стійкістю державного вищого навчального закладу та якістю освітніх послуг, які він надає. Науково-методичний журнал „Нова педагогічна думка” за матеріалами ІХ Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах інтеграції в міжнародний освітній простір» (1). pp. 71-78.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2010) Сутність та методика дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів „Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє ” (12-13 травня 2010 року): у 2 т., 2. pp. 159-161.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2010) Оптимізація формування фінансових ресурсів державних вищих навчальних закладів в Україні. Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів „Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації ”, 24-27 березня 2010 року. pp. 21-22.

Бенедик, Ю.Ю. (Y. Benedyk) (2009) Стан і тенденції фінансування вищої освіти в Україні. (Conditions and tendencies of high education’s financing in Ukraine.). Науковий Вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки, Економічні науки. (Вип.7). pp. 11-17.

Береславська, O. (Bereslavska O.) (2016) Лібералізація механізму валютного регулювання в Україні (The liberalization of the currency regulation in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 43-50.

Береславська, O. (O. Bereslavska) (2014) ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ УКРАЇНИ: ДЖЕРЕЛА ПОПОВНЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ (FOREING EXCHANGE RESERVES OF UKRAINE:SOURCES OF REPLENISHMENT AND MANAGEMENT EFFICIENCY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 63-68.

Боднар, І. В. (2009) Internet-магазин як складова малого та середнього бізнесу в Україні: привабливість та проблеми. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 13-18.

Бойко, Р. В. (2009) Удосконалення маркетингової діяльності підприємства на основі досліджень характеристик споживачів. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 199-209.

Боровик, П. М. and Ярова, І. В. (2009) Проблеми виконання місцевих бюджетів. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 158-164.

Буряк, П. Ю. and Блащук-Дев’яткіна, Н. З. (2009) Банківська система України у контексті викликів фінансової кризи. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 165-172.

Буряченко, A. (A. Buriachenko) (2016) Економічна природа фінансового потенціалу регіону (Economic essence (nature) of the region’s financial potential). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 96-102.

В

Васильчук, І. В. (2009) Дивідентна політика як інструмент створення цінності для акціонерів. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 210-218.

Вешневська, А. В. (2009) Розвиток кредитного ринку України в умовах глобалізації економічного простору. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 173-180.

Височин, І. В. (2009) Збалансована система показників ефективності діяльності підприємства як інструмент стратегічного менеджменту. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 19-25.

Вознюк, О. (O. Voznyuk) (2016) Потенціал місцевих бюджетів в умовах фінансової нестабільності (Potential of local budgets in the conditions of financial instability). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 103-108.

Войтко, Р. В. (2009) Сучасні тенденції мобілізації доходів місцевих бюджетів. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 12-18.

Волохата, О. С. (2013) ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ГАРАНТІЙ УКРАЇНИ. Проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали науково-практичної конференції. pp. 26-28.

Г

Галасюк, О. В. (2009) Теоретичні засади та структура формування фінансових ресурсів страхової компанії. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 219-224.

Галецька, Т. І. (T. Galetska) and Недзельський, Р. З. (Nedzelskyi) (2017) Вплив боргової безпеки на рівень економічного розвитку України (The influence of the debt on the level of Ukrainian economic development). Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. pp. 17-20.

Галецька, Т. І. (T. Haletska) (2009) Лізинговий бізнес у США. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 225-231.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2010) Особливості правового регулювання лізингових відносин в Україні. Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка” (14). pp. 354-358.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2011) Лізинг в Україні: історичний аспект виникнення та становлення. Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка” (15). pp. 390-397.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2010) Основні напрямки оптимізації економічних взаємовідносин партнерів по агролізингу. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць (259). pp. 1429-1433.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2010) Щодо питання про страхування агролізингової угоди. Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал (2(16)). pp. 219-221.

Галецька, Т.І. (T. Haletska) (2012) Стан і перспективи розвитку лізингу в технічному забезпеченні сільськогосподарських підприємств (Status and prospects of leasing development in the technical provision of agricultural enterprises). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.20. (Unpublished)

Галецька , Т. І. (T. Galetska) (2010) Удосконалення державного регулювання лізингових відносин. Наукові записки НУ “Острозька академія”, Серія “Економіка” (13). pp. 314-326.

Георгієв, В. А. (2009) Показники збалансованої системи оцінки трудового потенціалу підприємства. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 26-29.

Гилка, М. Д. (2009) Фінансово-кредитні елементи формування основного капіталу сільськогосподарських підприємств Чернівецької області. Наукові записки. Серія “Економіка" (Вип.12). pp. 181-187.

Гнилякевич, І. З. (І. Hnyliakevych) (2009) Проблеми регулювання діяльності державних природних монополій в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 232-240.

Гонта,, О. (O. Honta) and Жаворонок,, А. (A. Zhavoronok) (2013) ЛІЗИНГ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ НЕТРАДИЦІЙНИХ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ. (LEASING AS THE TYPE OF ALTERNATIVE BANKING: CURRENT STATUS AND FUTURE DEVELOPMENT.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 205-210.

Горобінська, І. В. (2009) Оподаткування транспортних підприємств в системі податкового реформування в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 19-25.

Григорська, О. (Grygorska O.) (2016) Сутнісна характеристика фінансової політики держави (Essential characteristics of the state financial policy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Се- рія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 51-54.

Гринюк, Н. А. (2009) Стратегічні пріоритети розвитку зовнішньоекономічної діяльності споживчої кооперації України в умовах поглиблення інтеграційних процесів. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 188-195.

Губені, Ю. Е. (2009) Фінансова неспроможність місцевого самоврядування. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 26-31.

Гуменюк, В. and Великочий, В. (2010) Історичні аспекти бюджетно-податкового регулювання курортно-туристичної сфери регіону. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 12-22.

Гуткевич, С. О. and Князевич, А. О. (2009) Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств на меліорованих землях. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 241-247.

Д

Дем'янчук, О. І.(O. Demianchuk) (2019) Формування та реалізація фінансового потенціалу збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України. Working Paper. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. (In Press)

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2011) Аналіз фіскального потенціалу місцевих бюджетів України у контексті прийняття Податкового кодексу (The analysis of fiscal capacity of local budgets in context of the Tax Code). Науковий вісник Національного університету податкової служби України (№4). (Submitted)

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2014) СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОДИНИЦІ. (THE COMPONENTS OF THE FINANCIAL POTENTIAL OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL UNIT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». (Вип.25). pp. 95-103.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2010) Елементи соціального капіталу (Elements of social capital). Фінансова система України. Збірник наукових праць (Вип.14).

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) (2011) Теоретичні основи фінансового забезпечення місцевих бюджетів( Theoretical basics of financial support of local budgets). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.17. pp. 34-39.

Дем'янчук, О.І.(O. Demianchuk) and Шевчук, Н. (N. Shevchuk) (2012) Удосконалення міжбюджетних відносин як засіб підвищення самостійності місцевих бюджетів (Intergovernmental relations improvement as a way of increasing of local budgets independence). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 8-13.

Дем'янчук, Ольга (O. I. Demianchuk) (2019) Формування та реалізація фінансового потенціалу збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України (Formation and realization of the financial potential of administrative-territorial units’ balanced development in Ukraine). Other. Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог.

Дем’янчук, O. (O. Demianchuk) (2014) ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЯК БАЗОВА ОСНОВА ЇХ СТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ (REGIONS FINANCIAL POTENTIAL AS A BASIS OF ITS STABLE ECONOMIC DEVELOPMTNT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 73-78.

Дем’янчук, О. (O. Demianchuk) (2017) Територіальна та фіскальна децентралізація в Україні: практичні результати (Territorial and fiscal decentralization in Ukraine: practical results). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип. 5). pp. 90-95.

Дем’янчук, О. (O. Demyanchuk) and Сеник, О. (O. Senyk) (2016) Oцінка ефективності формування доходів місцевих бюджетів України (Evaluation of the effectiveness of formation the local budgets in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 109-113.

Дем’янчук, О. І. (Demianchuk O. I.) (2016) Механізм управління місцевими бюджетами України в умовах децентралізації (Management mechanism of local budgets in Ukraine within a decentralized context). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 76-81. ISSN Ви-во Національного університету «Острозька академія»

Дем’янчук, Ольга (Olha Demianchuk) and Сахарук, Наталія (Natalia Sakharuk) (2021) Формування доходів місцевого бюджету в умовах бюджетно-податкових реформ в Україні (Formation of Local Budget Revenues in the Context of Budgetary and Fiscal Reforms in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (22(50)). pp. 47-54.

Дзюба, Т. Г. (2009) Шляхи підвищення капіталізації банківських установ за участю держави в умовах фінансової нестабільності. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 196-204.

Докієнко, Л. М. and Кочетков, В. М. and Литвинов, Г. С. (2009) Чинники управління фінансовою стійкістю підприємств. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 248-259.

Дрогоруб, І. В. (І. Drohorub) (2014) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ДЕФІНІЦІЙ «ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ БАНКУ», «РЕСУРСИ БАНКУ», «РЕСУРСНА БАЗА БАНКУ». (RELATIONSHIP DEFINITIONS OF «FINANCIAL RESOURCES OF THE BANK», «BANK RESOURCES», «RESOURCE BASE OF BANKS». Наукові записки Національного університету« Острозька академія ».Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 104-108.

Дубіцький, Я. (Ya. Dubitskyi) (2016) Мінімізація ризиків від здійснення активних і пасивних операцій у пат "Укрексімбанк" Minimization of risks of active and passive operations in jsc "Ukreximbank". Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№3(31)). pp. 114-119.

Дубич, К. В. (2009) Оптимізація фінансової політики у сфері надання соціальних послуг. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 342-346.

З

Заболоцький, Т. (T. Zabolotskyy) (2014) МІНІМІЗАЦІЯ VALUE-AT-RISK ПОРТФЕЛЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ЯК УЗАГАЛЬНЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТЕОРІЇ ПОРТФЕЛЯ. (ASSETS PORTFOLIO VALUE-AT-RISK MINIMIZATION AS A GENERALIZATION OF THE CLASSICAL PORTFOLIO THEORY). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 207-211.

Залізко, В. (V. Zalizko) (2013) ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ. (Financial support of rijral social infrastructure: problems and prospects.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», (Вип.24). pp. 148-155.

Затонацька, Т. (T. Zatonatska) and Ткаченко, О. (O. Tkachenko) (2016) Теоретична сутність та особливості формування фіскального простору (Theoretical essence and features of fiscal space formation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№3(31)). pp. 119-125.

Захожай, В. Б. and Перевалова, О.М. (2009) Податкові ризики в системі державного управління. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 32-39.

Заяць, Т. А. and Заяць, В. С. (2009) Вплив фінансово-економічної кризи на доходи населення та мінімізація її негативних наслідків. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 347-354.

К

Кізима, Т. (Kizyma Т.) and Луцишин, О. (Lutsyshyn О.) (2016) Аналітичний огляд інфраструктури фінансового ринку України: інституційний аспект (Analytical review of financial market infrastructure in Ukraine: instituional aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№2(30)). pp. 62-68.

Кікена, Т. І. (2009) Основні причини та наслідки кризи іпотеки в США для іпотечного ринку України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 213-223.

Карлін, М. (M. Karlin) and Кучерук, М. (M. Kucheruk) (2014) Особливості функціонування банківських офшорних центрів (на прикладі Люксембургу). (THE FEATURES OF THE BANKING OFFSHORES ACTIVITY: A CASE STUDY OF LUXEMBOURG). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». (Вип.25). pp. 114-118.

Карлін, М. (Кarlin М.) (2016) Фіскальна оптимізація як умова зменшення державного боргу України (Fiscal optimization as a condition for reducing the state debt of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 55-61.

Карлін, М. І.(M. Karlin) (2009) Особливості фінансування соціальних видатків в умовах сучасної економічної кризи. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 51-57.

Карлін, М.І.(M. Karlin) (2010) Фінансово-економічні методи державного регулювання аутсорсингу в розвиткових країнах Азії: досвід для України. Наукові записки. Серія "Економіка" (Вип.13). pp. 210-220.

Карлін , М. (M. Karlin) and Хмарук , Ю. (Y. Khmaruk) (2010) Проблеми формування дохідної бази спеціального фонду Державного бюджету України та шляхи їх розв’язання (The problems of forming of the State budget special funds' income base and the ways of solving these problems). Фінанси України (3). pp. 13-21.

Карлін , М. І. (M. Karlin) and Іванчук, Н.В. (N. Ivanchuk) (2012) Шляхи удосконалення оподаткування фонду оплати праці в Україні (Ways of payroll taxation improving in Ukraine). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.20.

Катан, Л. І. (2009) Роль освіти в розвитку аграрного сектору України у контексті вступу до СОТ. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 260-265.

Кнейслер, О. (O. Knesler) and Налукова, Н. (N. Nalukova) (2013) ФІНАНСОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ І МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. (FINANCIAL ADMINisTRATioN AND MANAGEMENT IN THE sYsTEM of financial administration of enterprises.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 169-173.

Кнейслер, О. В. (2009) Практичні засади управління активами страхової компанії. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 224-235.

Коваль, С. (2010) Прагматика бюджетного фінансування розвитку сільського господарства. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 23-30.

Ковальчук, Г. (H Kovalchuk) (2016) Фінансові аспекти формування та використання майна підприємства (Financial aspects of the formation and usage of company’s property). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 27-31.

Конєва, Т. (T. Koneva) (2013) ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ ІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. (Funding sources of entrepreneurship in the industrial economics.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип. 4). pp. 174-178.

Конащук, Н. (N. Konashchuk) (2016) Використання «зелених» критеріїв під час здійснення публічних закупівель (The usage of «green» criteria in public procurement). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 133-136.

Кондратюк, Л. (Liubov Kondratiuk) (2016) Фіскальна ефективність податку на додану вартість в україні в контексті детінізації діяльності платників податку (Fiscal efficiency of the value added tax in ukraine in the context of the unshadowing of taxpayers activities). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№3(31)). pp. 141-147.

Константюк, Н. (N. Konstantiuk) (2013) ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ У ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ. (FINANCING OF HEALTH CARE AS AN IMPORTANT COMPONENT OF INVESTMENT INTO HUMAN CAPITAL.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип. 4). pp. 179-183.

Корнєєв, М. (M. Kornieiev) (2013) ОПТИМІЗАЦІЯ ДИНАМІЧНИХ ФІНАНСОВИХ ПОТОКІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА. (Optimization of dynamic financial flows in the context of modern financial sector development.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 220-223.

Корнєва, I. (I. Korneva) (2014) ТЕОРЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ МЕХАНІЗМУ МОНЕТАРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ (THEORETICAL CONCEPT OF CONSTRUCTION A MECHANISM MONETARY REGULATION). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 84-88.

Корнус, В. Г. (2009) "Касовий" метод визначення податкових зобов'язань з податку на додану вартість - як механізм поповнення обігових коштів підприємства. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 46-54.

Костирко, І. Г. (I. Kostyrko) and Топішко, Т. І (T. Topishko) (2009) Життєвий цикл лізингу як фінансового продукту: світова еволюція та сучасний етап в Україні. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, 3. pp. 417-421.

Костирко, І. Г. (I. Kostyrko) and Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Світовий ринок лізингових послуг: стан та перспективи розвитку. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць, 1. pp. 118-122.

Костюкова, О. В. (2009) Удосконалення обліку фінансових результатів органів державного сектора. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 274-280.

Котенко, Т. Ю. (2009) Управління витратами на підприємстві: сучасні тенденції. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 55-60.

Кошин, Р. (R. Koshyn) (2016) Ефективність боргової політики україни в контексті зміцнення фінансової безпеки держави (Effectivness of ukraine debt policy in the context of strengthening the financial security of the state). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 137-140.

Кравцова, Л. І. and Сологуб, С. М. (2009) Фінансово-економічні важелі подолання кризи в економіці України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 58-73.

Кравцова, Т. Г. (2009) Бюджетні та фінансово-кредитні обмеження формування людського капіталу. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 361-367.

Крамаренко, О. A. (Kramarenko Ye. A.) (2016) Методологічне забезпечення бюджетної політики місцевого рівня (Metodological support of local budget policy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 69-75.

Кривицька, О. Р. (O.Kryvytska) (2019) Концептуалізація управлінського обліку компаній зі страхування життя (Conceptualization of Management Accounting of Life Insurance Companies). Проблеми економіки (2(40)). pp. 157-163. ISSN 2222-0712

Кривицька, О. Р. (О. Kryvystka) (2019) Оцінка діяльності компаній зі страхування життя з застосуванням кореляційного аналізу (Evaluation of Life Insurance Companies Using Correlation Analysis). Бізнес Інформ (5). pp. 162-168. ISSN 2222-4459

Кривицька, О. Р. (О. Kryvystka) (2019) Система контролю діяльності компаній зі страхування життя як інформаційний ресурс (The System to Control Performance of Life Insurance Companies as an Information Resource). Проблеми економіки (1). pp. 191-198. ISSN 2222-0712

Кривицька, О.Р. (О. Kryvystka) and Чичилінський, М. В. (M. Chychylinskiy ) (2012) Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні(The role of insurer actual solvency margin in financial stability backing of life insurers in Ukraine). Фінансова система України. Збірник наукових праць, Вип.19. pp. 357-360.

Ксьондз, С. (S. Ksiondz) (2013) РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ. (Role of financial intermediation at Ukrainian financial services market.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», і (Вип.24). pp. 224-234.

Ксьондз, С. (S. Ksiondz) and Бочуля, Н. (N. Bochulia) (2009) Досвід застосування податку на додану вартість у зарубіжних країнах та можливості його використання в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 74-79.

Ксьондз, С. М. and Матющенко, О. В. and Ревякін, В. О. (2009) Проблеми інноваційного інвестування в Україні та шляхи його покращення. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 236-240.

Кужій, Л. М. (2009) Фактори впливу на дивідендну політику банків України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 241-247.

Л

Лапко, О. О. and Малярчук, О. Б. (2009) Проблеми інвестування підприємств нафтогазового комплексу в умовах зростання світової конкуренції. Наукові записки. Серія “Економіка" (Вип.11). pp. 289-295.

Лапко, О. С. (O. Lapko) (2009) Подолання фінансової кризи через державне регулювання: світовий досвід та уроки для України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 413-425.

Левицька, О. О. (2009) Правове регулювання та особливості організації бухгалтерського обліку діяльності технопарків. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 296-302.

Левицька, С. О. (S. Levytska) (2009) Етапи та напрями реформації обліку діяльності бюджетних установ бюджетної облікової системи: оцінка, перспективи. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 80-89.

Левицький, В. В. (2009) Оптимальні підходи аналізу фінансової стійкості підприємства. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 61-65.

Липчук, В. В. and Липчук, Н. В. (2009) Еволюція та структурні зміни в бюджеті спільної аграрної політики Європейського Союзу. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 90-94.

Литвиненко, Я. В. and Бігдаш, В. В. and Ліщенко, А. В. (2009) Шляхи удосконалення податкового аналізу в сучасних умовах. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 95-101.

Лук’яненко, О. В. (2009) Теоретичні основи податкового регулювання міжнародної торгівлі товарами. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 102-108.

М

Мірко, Н. В. (2009) Основні види конкурентних відносин на внутрішньому ринку промислової продукції. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 257-267.

Македон, В. В. (2009) Механізми залучення фінансування для здійснення операцій злиття та поглинань компаній. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 248-256.

Малецька, О. І. (2009) Теоретичні засади дослідження персоналу сільськогосподарських підприємств. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 66-71.

Мальчик, М. В. (M. Malchyk) (2009) Конкурентоспроможність промислових підприємств. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 72-78.

Мамонтова, Наталія (Nataliya Mamontova and Корнійчук, Тетяна (Tetyana Korniychuk) (2021) Особливості обліку дебіторської заборгованості за національними і міжнародними стандартами (Features of Accounting Receivables According to National and International Standards). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (21(49)). pp. 115-119. ISSN 2311-5149

Мартин, О. М. (O. Martyn) (2009) Фінансові аспекти державного регулювання ринку сільськогосподарських земель в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 303-310.

Марченко, А. Ю. (2009) Теоретичні основи моделі ціноутворення в системі іпотечного страхування. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 426-434.

Маршалок, Т. Я. (Marshalok T. Ya.) (2016) Політика фіскальної децентралізації в Україні – позитивні та негативні ефекти (The policy of fiscal decentralization in Ukraine – both positive and negative effects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 82-88.

Маслюківська, О. П. (O. Masliukivska) (2009) Фінансування системи пенсійного забезпечення за рахунок проведення еколого-трудової податкової реформи. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 368-375.

Матвійчук, О. В. (2009) Державне регулювання водогосподарської діяльності. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 109-115.

Медведкіна, Є. О. and Месечко, І. М. (2009) Перспективи та наслідки транснаціоналізації національної банківської системи. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 435-441.

Михайловська, І.М. (2009) Формування стратегії страхування транспортних ризиків. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 442-448.

Михальчук, Н. (N. Mykhalchuk) (2016) Оцінка ефективності управління активами і пасивами ПАТ КБ «Приватбанк» (The assessment of efficiency of PJSC CB «Privatbank»assets and liabilities management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№3(31)). pp. 152-157.

Момот, М. О. (Momot M. O.) (2016) Економічна природа транснаціональних банків (Economic nature of transnational banks). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 89-92.

Н

Ніколаєнко, І. В. (2009) Методи та інструменти визначення підприємницького ризику. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 79-89.

Назарова, М. І. (M. Nazarova) (2009) Соціально-економічна ефективність використання трудового потенціалу. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 376-384.

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.13 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2010) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.14 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.10 (Ч. 1). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.10 (Ч. 2). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2008) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.10 (Ч. 3). Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.11 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Національний університет , "Острозька академія" (2009) Наукові записки. Фінансова система України. Економіка, Вип.12 . Видавництво Національного університету "Острозька академія", Острог. ISBN ISBN 966-7631-55-9

Немкович, О. Б. (2009) Державна підтримка підприємств АПК через механізм здешевлення кредитів. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 268-275.

Нех, Д. (D. Nekh) (2016) Підвищення ліквідності та платоспроможності підприємства в контексті покращення його фінансового стану (на прикладі пат «укртелеком») (Increasing liquidity and solvency enterprises in the improvement of its financial (for example jsc «ukrtelecom»). / Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 48-52.

Нечепуренко, С. О. (2009) Проблеми українських банків в умовах глобальної фінансової кризи. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 276-284.

Новак, Анна (Anna Novak) and Юхимчук, Яна (Yana Yukhimchuk) (2021) Сучасний стан та тенденції розвитку українського ринку небанківських фінансових послуг (Сurrent Іtate and Еrends in the Development of the Ukrainian Market of Non-Bank Financial Services). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (21(49)). pp. 82-87. ISSN 2311-5149

Новоселецька, Анна (Anna Novoseletska) (2021) Стан концентрації та монополізації страхового ринку України (State of Concentration and Monopolization of the Insurance Market of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (21(49)). pp. 10-18. ISSN 2311-5149

О

Оксентюк, Л. (L. Oksentiuk) (2016) Шляхи вдосконалення формування внутрішніх фінансових джерел санації підприємства взуттєвої галузі (Ways of improving the development of readjustment internal financial sources of footwear enterprise). Наукові записки Національ- ного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 64-69.

Олійник, О. (O. Oliinyk) (2015) Зростання прибутковості як передумова забезпечення фінансової безпеки ТОВ «Суффле Агро Україна» (Groth of profitability as the main point of financial safety llc soufflet agro Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 59-63.

Олійник, Я. О. (2009) Емісія боргових інструментів як засіб покращення ресурсної бази комерційного банку. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 449-456.

Онишко, С. (S. Onyshko) (2016) До питання модернізації надання суспільних благ у контексті фінансової спроможності домогосподарств (To the issue of public good providing MODERNIZATION in the context of households’ financial wealts). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№3(31)). pp. 158-163.

П

Павелко, О. В. (2009) Особливості визначення валового доходу при оподаткуванні доходів від довгострокових будівельних контрактів. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 116-122.

Папп, В.В. (2009) Організаційно-економічний механізм бюджетного вирівнювання розвитку регіонів як пріоритетний напрям удосконалення міжбюджетних відносин в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 123-132.

Перепьолкіна, О. О. (O. Perepolkina) (2009) Банківська система України в умовах дестабілізації економіки. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 285-292.

Пинь, А. (A. Pin) (2016) Аналіз природи державного боргу в концепціях А. Лернера та П. Кругмана (Analysis of the nature of government debt within the context of Lerner’s and Krugman’s views). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 110-114.

Попівняк, Ю. М. (2009) Втрати підприємства та особливості їх класифікації. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 90-102.

Примостка, А. О. (Prymostka А. O.) (2016) Теоретичні концепції прогнозованості фондових ринків (Theoretical concepts of predictability of stock markets). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 128-133.

Примостка, О. (О. Prymostka) (2016) Контролінг як інноваційна концепція управління банком (Controlling is the innovative concept of bank management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 115-119.

Примостка, О. (О. Prymostka) (2017) Перспективи впровадження інфляційного таргетування в Україні (Prospects for the introduction of inflation targeting in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька ака- демія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№6(34)). pp. 73-78.

Пшеюк, О. О. (2009) Адміністрування діяльності водогосподарського комплексу за басейновим принципом: міжнародний досвід та перспективи впровадження. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 311-316.

П’ятковська, О. (Piatkovska О.) (2015) Фінансово-економічні перспективи співпраці України та діаспори (Financial and Economic Perspectives of Cooperation between Ukraine and the Diaspora). Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки", Вип.23. pp. 18-24. ISSN 2409­-6806

Р

Рак, Н. Є. (2009) Сучасні тенденції розвитку банківської конкуренції. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 457-479.

Рендович, П. М. (2009) Сутність та особливості курортно-рекреаційної діяльності. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 385-390.

Роменська, К. (K. Romenska) (2014) Критерії ефективного використання коштів місцевих бюджетів України (Criterias of the effective using funds of local budgets in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 96-100.

Рудик, О. Р. (О. Pudyk) (2009) Вибір фінансових індикаторів кризових явищ на підприємстві. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 103-110.

С

Савчук, С. (2010) Вдосконалення планування та фінансування видатків місцевих бюджетів у сучасних умовах. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 39-47.

Свердан, М. М. (2009) Перспективи модернізації механізму фіскального адміністрування доходів громадян в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 133-141.

Семенюк, Т. (T. Semeniuk) (2017) Фінансові аспекти формування та використання майна підприємства (Financial aspects of property and use of enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 72-76.

Сидор, І. (2010) Практика та проблематика контрольно-перевірочної роботи органів державної податкової служби України. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 48-56.

Сидоренко, Р. (R. Sydorenko) (2013) ВИМОГИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ. (FINANCIAL REPORTING REQuiREMENTs IN THE CONTEMPORARY ECONOMY.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.23). pp. 128-131.

Сидорович, О. Ю. (O. Sydorovych) (2009) Інституційні матриці фіскальних взаємодій в демократичному суспільстві. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип 11). pp. 142-151.

Сидорович, О. Ю. (O. Sydorovych) (2017) Розрахунок податкового навантаження на основі короткострокових фіскальних характеристик (Calculation of tax burden based on short-term fiscal characteristics). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип. 5). pp. 108-114.

Синчак, В. (2010) Mісцеве оподаткування в Україні: проблеми запровадження та їх розв’язання. Фінансова система України. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.13). pp. 64-75.

Скакун, В. А. (2009) Оцінка ефективності управління бізнес-процесами підрядних будівельних підприємств. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.12). pp. 111-120.

Славкова, А. А. (2009) Фінансовий механізм реалізації споживчої платоспроможності населення в Україні. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 391-400.

Соколовський, Д. Б. (D. Sokolovskyi) (2009) Квазістатичні функції корисності як інструмент оцінки поведінки економічних агентів у системі сплати податків. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 152-159.

Т

Ткаченко, Н. В. (Tkachenko N. V.) (2016) Концепти сучасних уявлень про економічну природу фінансового посередництва (Concepts of modern ideas about economic nature of financial mediation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 103-108.

Топішко, І. І. (I. Topishko) and Топішко, Н. П. (N. Topishko) and Галецька, Т. І. (T. Galetska) (2017) Земельна реформа в Україні та її ймовірні соціально-економічні наслідки. Innovative economy: processes, strategies, technologies January 27th, 2017 Proceedings of the Conference, 1. pp. 129-131. ISSN ISBN 978-9934-8643-2-2

Топішко, Н.П. (N. Topishko) (2012) До теоретичних засад СЗН: категорія відчуження як глибинна ознака соціально-економічних відносин сучасного суспільства (To the teoretical principles of social protection: category of exclusion as a sign of deep social and economic relations in modern society). Сучасні проблеми економіки: нові погляди науковців / Матер. всеукр. наук.-практ. конф. (м.Дніпропетровськ: 24-25 лютого 2012р.) (Ч.1). pp. 23-25.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Особливості та тенденції розвитку лізингової діяльності в Західній Європі. Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Серія “Економіка” (3(43)). pp. 213-218.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Принципи, функції та механізми лізингових операцій. Вісник НУВГП: Збірник наукових праць. Серія “Економіка” (4(44)). pp. 207-213.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Роль та місце лізингових послуг на фінансовому ринку України. Економічний простір: Збірник наукових праць (12(1)). pp. 180-186.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) До питання про природу лізингових відносин. Економічний аналіз: Збірник наукових праць (3(19)). pp. 123-125.

Топішко, Т. І (T. Topishko) (2008) Лізинг в АПК: проблеми становлення і перспективи розвитку. Вісник львівського державного аграрного університету: Економіка АПК (15). pp. 259-264.

Топішко, Т. І. (T. Topishko) (2008) Проблеми класифікації видів лізингу.(Problems of leasing types classification). Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки: збірник наукових праць (7). pp. 181-190.

Топішко (I. Topishko), І. І. and Топішко (N. Topishko), Н. П. and Галецька (T. Galetska), Т. І. (2017) Problems of functioning and reformation of pension system of Ukraine. Economics and finance / Topical questions of contemporary science. pp. 260-263.

Ф

Федів, Р. Є. (2009) Облік доходів від використання бюджетних коштів на виконання бюджетних програм. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 172-180.

Федорович, I. (I.Fedorovych) (2014) ПРОГНОЗНА ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ВИТРАТ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ (FORECAST MEASUREMENT AND ANALYSIS OF UKRAINIAN GOVERNMENT DEBT SERVICE EXPENSES). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.27). pp. 114-120.

Федосеєва, О. В. and Данішевська, Ю. С. (2009) Державна фінансова підтримка розвитку АПК. Наукові записки. Серія “Економіка” (Вип.11). pp. 317-323.

Фоміних, М. (M. Fominyh) (2015) Стратегічні орієнтири формування політики управління сектором системно важливих банків (Strategic orienting points of formulation of policy sector management of systemically important banks). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка» (1(29)). pp. 120-126.

Фоміних, Мар’яна (Maryana Fominykh) and Парфенюк, Анжеліка (Anzhelika Parfenyuk) (2021) Оцінка рівня боргової безпеки України та напрями її зміцнення (Assessment of the Level of Debt Security of Ukraine and Directions for its Strengthening). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (21(49)). pp. 109-113. ISSN 2311-5149

Фостаковська, Г. (G. Fostakovska) (2013) ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ. (Elements of financial mechanism of customs regulation as a way of financial policy implementation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка» (Вип.24). pp. 197-203.

Х

Хавер, В. (V. Khaver) (2014) СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ДЕРЖАВНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ. (FINANCIAL SECURITY SYSTEM IN THE STATE OF INNOVATION POLICY.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія ». Серія «Економіка» : збірник наукових праць (Вип.26). pp. 19-26.

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2014) Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Харчук, Ю. (Y. Kharchuk) (2014) Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності. PhD thesis, Національний університет "Острозька академія".

Харчук, Ю. (Yu. Kharchuk) (2014) Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих начальних закладів державної та комунальної власності України в контексті специфіки формування їхнього бренду (REGISTRATION-ANALYTICAL PROVIDING OF FINANCIAL STABILITY OF STATE AND COMMUNAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF UKRAINE IN THE CONTEXT OF SPECIFIC OF FORMING OF THEIR BRAND). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 132-137.

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2011) Організаційно-економічні аспекти забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні в контексті сталого розвитку. Фінансова система України. Збірник наукових праць. (Вип.16). pp. 304-316.

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2011) Забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні на основі формування інноваційної стратегії їхнього розвитку. Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы: материалы пятой международной научно-практической конференции. pp. 253-256.

Харчук, Ю. Ю. (Y. Kharchuk) (2010) Використання зарубіжного досвіду щодо покращення фінансування діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні. „Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід ”// Тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів, м. Тернопіль, 25-26 березня 2010 року.. pp. 121-123.

Хмарук, Ю.В. (Y. Khmaruk) (2011) Оцінка факторів впливу на доходи Державного бюджету України. Наукові записки. Серія "Економіка". Фінансова система України., Вип.16. pp. 82-91.

Хмарук , Ю. (Y. Khmaruk) (2010) Зростання надходжень від операцій з майном до Державного бюджету України (Increase income from the state property to the State budget of Ukraine). Фінансова система України : [зб. наук. праць] (Вип.14). pp. 48-56.

Хмарук , Ю. (Y. Khmaruk) (2009) Необхідність та напрями вдосконалення дохідної бази Державного бюджету України (The necessity and way of Ukraine State budget’s incomes perfection). Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Лесі Українки (№ 7). pp. 37-45. ISSN ISSN 1729-360X

Хмарук , Ю. (Y. Khmaruk) (2011) Теоретичні підходи до визначення поняття «Система доходів Державного бюджету України». (Theoretical principles for calculating income system of state budget of Ukraine.). Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: [зб. наук. праць]. – Івано-Франківськ:, 2 (Вип.7). pp. 434-440.

Хохлов, В. (V. Hohlov) (2014) ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ РОЗПОДІЛІВ З «ВЕЛИКИМИ ХВОСТАМИ» (USING «FAT TAILS» DISTRIBUTIONS FOR RISK MANAGEMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 150-153.

Хохлов, В. Ю. (Khokhlov V. Yu.) (2016) Value-at-risk портфелю цінних паперів (Portfolio value-at-risk). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (2(30)). pp. 134-139.

Ч

Чкан, I. (I. Chkan) (2014) БЕЗГОТІВКОВІ РОЗРАХУНКИ – СУЧАСНИЙ СПОСІБ ОПЛАТИ (CASHLESS PAIMENTS – CURRENT METHOD OF PAYMENT). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: збірник наукових праць (Вип.27). pp. 121-124.

Чудінович, М. (N. Chudinovych) (2016) Оптимізація управління грошовими потоками підприємства (Optimisation of cash flows of the company). Наукові записки Національного університету «Острозька ака- демія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№3(31)). pp. 70-73.

Ш

Шулик, Ю. В. (Yu. Shulyk) (2015) Бюджетні стратегії України та напрями їх змін (The budget strategy of Ukraine and directions for its change). Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту (Вип.11). pp. 333-344.

This list was generated on Sun Apr 14 07:15:08 2024 EEST.