Digital Repository of Ostroh Academy

Items where Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | С | Т | Ц | Ш | Я
Number of items: 57.

І

Іванчук, Н. (N. Ivanchuk) (2017) Оподаткування фонду оплати праці у високорозвинених країнах світу (Payroll taxation in highly developed countries). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 129-134.

А

Адамець, С. (S. Adamets) (2017) Гендерні особливості невербального спілкування та його вербалізація. Збірник наукових тез. «English for Specific Purposes» (Вип. 4). pp. 6-9.

Андрійченко, Ю. (Y. Andriichenko) (2017) Особливості гендерно маркованих лексичних одиниць у сучасній іспанській мові (Features of gender lexical units in modern Spanish). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 39-40.

Б

Баранник, Л. (L. Barannyk) (2017) Бюджетна безпека в Україні в контексті соціальної стабільності (Security budget in ukraine in the context of social stability). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 112-119.

Борейко, В. (V. Boreiko) (2017) Наслідки нестабільної монетарної політики національного банку України (Сonsequences of the unstable monetary policy of the national bank of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (Вип.61). pp. 120-123.

Босенко, А. (A. Bosenko) (2017) Тенденції формування стратегічних альтернатив розвитку підприємств малого та середнього бізнесу в Україні (Tendencies of formation of strategic alternatives small and medium business in Ukraine). Наукові записки Національ- ного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 4-9.

Бровді, I. (I. Brovdi) (2017) Напрямки раціоналізації операційних витрат підприємства (Directions of enterprises’ operating costs rationalization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Еко-номіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 30-34.

В

Вакуленко, О. (O. Vakulenko) (2017) До питання педагогічних стратегій ідентичності в сучасній Україні (To the question of pedagogical strategies of identity in modern Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 13-15.

Вороніна, О. (O. Voronina) (2017) Аналіз рівня соціального захисту та забезпечення охорони здоров’я в регіонах України (Analysis of the level of social protection and health care in the regions of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 82-87.

Г

Годзь, Н. (N. Godz) (2017) Ідентичність та культурні стереотипи під час самозбереження індивіда та держави: поміж минулим та майбутнім (The Identity and cultural stereotypes during the individual and state-preservation: between past and future). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 29-31.

Гусак, П. (P. Husak) (2017) Філософська герменевтика як науковий підхід до дослідження біблійних текстів (Philosophical hermeneutics as scientific approach to the investigation of Biblical text). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 41-43.

Д

Даниляк І, I. (I. Danylyak) (2017) Проблеми нормативно-правового забезпечення обліку і оподаткування діяльності сільськогосподарських кооперативів та шляхи їх удосконалення (Issues regulatory framework of accounting and taxation agricultural cooperatives and ways of improving). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 194-199.

Дем’янчук, О. (O. Demianchuk) and Іванова, А. (A. Ivanova) (2017) Oцінка ефективності фіскальної децентралізації місцевих бюджетів України (Estimation of effectiveness of fiscal decentralization of local budgets in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 124-128.

Дем’янчук, О. (O. Demianchuk) and Кобетяк, В. (V. Kobetyak) (2017) Зміни у формуванні доходів місцевих бюджетів України під впливом децентралізації (Сhanges in the formation of ukraine local budget income under the influence decentralization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 145-149.

Добродій, К. (K. Dobrodii) (2017) Оцінка формування необоротних активів підприємства (Estimation of non-current assets for enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 35-38.

З

Запорожець, М. (M. Zaporozhets) (2017) Демографічні та міграційні процеси в культурологічному зрізі (The Demographic and Migration Processes: the Perspective from Cultural Studies). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 32-34.

К

Каркіч, І. (I. Karkich) (2017) Iнвестиційна привабливість регіонів України (Investment attractiveness of ukranian regions). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 88-91.

Карлін, М. (M. Karlin) and Щегельська, M. (M. Shchehelska) (2017) Соціально-економічні проблеми використання кліматичних фінансів в умовах глобалізації та шляхи їх вирішення (The socio-economic problems of the use of climate finance in the context of globalization and their solutions). Наукові записки Національного університету «Острозька ака- демія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 135-139.

Карпович, М. (M. Karpovych) (2017) Актуальні аспекти використання аутсорсингу та фрілансингу на підприємствах малого бізнесу (Сurrent aspects of outsourcing and freelancing for small businesses). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 39-44.

Квасницька, P. (R. Kvasnitska) (2017) Режим інфляційного таргетування в Україні (Mode of inflation targeting in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 140-144.

Кнейслер, О. (O. Kneysler) and Налукова, Н. (N. Nalukova) (2017) Теоретико-прагматичні підходи до оцінки фінансової стійкості суб’єктів господарювання (Theoretical and pragmatic approaches of economic entities financial stability assessment). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 45-50.

Кобетяк, Т. (T. Kobetiak) (2017) Неефективна боргова політика країни як один із ключових факторів погіршення фінансової безпеки держави (The unefficient debt policy of the country as one of the key factors of decreasing the financial security of the state). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 150-153.

Кондратюк, Л. (L. Kondratiuk) (2017) Філософська рефлексія над українською історією як чинник формування національної ідентичності (Philosophical reflection on Ukrainian history as a factor for forming of national identity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 6-8.

Кондроі, К. (K. Kondroi) (2017) Сучасні тенденції розвитку ринку лізингових послуг в Україні (Modern trend in the leasing market in Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 154-158.

Корень, Н. (N. Koren) (2017) Бюджетна безпека держави в умовах соціально-економічних трансформацій (Budget of the state security in the socio-economic transformation). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 159-164.

Коршун, Т. (T. Korshun) (2017) Глобалізація гуманітарної освіти як виклик національній ідентичності (The globalization of humanitarian education as challenge to the national identity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 71-73.

Кривицька, О. (О. Kryvystka) and Вєтрова, О. (O. Vietrova) (2017) Діяльність транснаціональних компаній в Україні: проблеми та перспективи (The activities of multinational companies: problems and possibilities). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 10-13.

Л

Лапко, О. (O. Lapko) (2017) Проектне фінансування як інноваційний механізм реалізації інвестиційних проектів (Project financing as an innovative mechanism of realization of investment projects). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 165-170.

Левицька, С. (S. Levytska) and Полюхович, М. (M. Polyuhovich) (2017) Джерела фінансування інноваційної діяльності в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 55-58.

Левицька, С. О.(S. Levytska) (2017) Еволюція становлення управлінського обліку та його місце в системі корпоративного управління (Evolution of formation of managerial accounting and its place in corporate management). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 218-221.

Левицька, С. О.(S. Levytska) (2017) Виробничі запаси як об’єкт внутрішнього контролю (на прикладі суб’єктів споживчої кооперації) (Inventories as object of internal control (evidence from the enterprises of consumer cooperation)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 200-206.

М

Мамонтова, Н. (N. Mamontova) and Менделюк, О. (O. Mendeliuk) (2017) Джерела самофінансування підприємств: їх склад та структура за кризових умов (Sources selfcompanies: their composition and structure in crisis). Наукові запис- ки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 59-62.

Мартинова, Л. (L. Martynova) (2017) Планування соціального захисту населення в контексті активізації євроінтеграційного процесу (Planning social protection in the context of intensification of european integration process). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 92-98.

Мельник, O. (O. Melnyk) (2017) Дебіторська заборгованість як спосіб тінізації доходів підприємства (Receivables as a way of shadowing incomes of an enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 63-66.

Н

Нікитенко, Д. (D. Nikytenko) (2017) Сутність та змістовні ознаки поняття «інвестиційна політика» (Essence and content features of the «investment policy» definition). Наукові записки Національного університету «Острозька акаде- мія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 14-18.

О

Оболенцева Лариса, Л. (L. Obolentseva) (2017) Cучасна парадигма регіональної конкурентоспроможності промисловості: практичний аспект (Modern paradigm of regional industrial competitiveness: practical aspect). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 99-103.

Огурек, А. (A. Ogurek) (2017) Локальна і регіональна ідентичність та інтеграційні і глобалізаційні процеси (Tożsamość lokalna i regionalna a procesy integracyjne i globalizacyjne) (The local and regional identity and integral and global processes). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 48-57.

Опанасюк, В. (V. Opanasiuk) (2017) Індустрія 4.0: місце україни в міждержавній кооперації і спеціалізація (The place of Ukraine in the inter-country cooperation and specialization). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 67-71.

П

Парасій-Вергуненко, І. (I. Parasiy-Vergunenko) (2017) Операційний аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємства: комплексний підхід (Analysis of the operational efficiency of the enterprise resource potential: comprehensive approach). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 207-212.

Пасічник, Ю. (Y. Pasichnyk) (2017) Mетодологічні підходи щодо дослідження парадигми соціальних фінансів (Metodological approaches to the study of the paradigm of social finance). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 171-174.

Плахтій, Т. (T. Plakhtii) (2017) Якісні характеристики фінансової інформації в конвергованій концептуальній основі: критичний аналіз (Qualitative characteristics financial information convergent conceptual framework: criticala). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 213-217.

Примостка, Л. (L. Prymostka) (2017) Вплив економічних циклів на банківську діяльність (The impact economic cycles on banking). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 175-180.

Прокопчук, К. (K. Prokopchuk) (2017) Діяльність банківських установ на фінансовому ринку України (Banking institutions on the financial market of Ukraine). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 181-185.

Пунько, Б. (B. Punko) (2017) Ризикове інвестування капіталу як засіб інтенсифікації інноваційної галузево-орієнтованої інвестиційної діяльності країни (Risky investment capital as a means of intensification of innovative industry-oriented investment activity of the country). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 19-29.

Пшикленк, Й. (J. Przyklenk) (2017) Від ідентичності до різниці – уваги про поняття ідентичності в найновшій історії польської мови (Od identyczności do różnicy – uwagi o pojęciu tożsamości w najnowszej historii polszczyzny) (From Identity to the Difference. Some Remarks on the Concept of Identity in the Newest History of the Polish Language). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 61-70.

Пірен, М. (M. Piren) (2017) Cучасна українська політико-владна еліта і проблеми національної самоідентифікації (He modern Ukrainian political and power elite and the problem of national self-identificat). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 16-20.

С

Сандрович, Т. (T. Sandrovych) (2017) Національна та інтернаціональна ідея в літературі (на матеріалі статей Б. Грінченка) (The national and international idea in literature (example, B. Hrinchenko’s articles)). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 35-38.

Семенюк, Т. (T. Semeniuk) (2017) Фінансові аспекти формування та використання майна підприємства (Financial aspects of property and use of enterprise). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 72-76.

Студницька, М. (M. Studnycka) (2017) Дискурс національної ідентичності в церковному мистецтві галичини другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. (Discourse of national identity in ecclesiastical art of Galicia of the second part of the 19th – the first third of the 20th century). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 44-47.

Т

Танчин, А. (A. Tanchyn) (2017) Eфективність використання основних засобів на підприємстві: система показників оцінки та напрями їх підвищення (The efficiency of using the fixed assets on the enterprise: the system of indicators and the ways of its improving). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 77-80.

Титар, О. (O. Tytar) (2017) Культурна традиція та ментальність: від «духу народу» до психоаналітичних концепцій ідентичності (Cultural traditions and mentality: from the «spirit of the people» to the psychoanalytic concepts of identity). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія». (Вип.18). pp. 3-5.

Токарський, Т. (T. Tokarskyi) (2017) Моделювання перспективних шляхів соціальної молодіжної політики (The modeling of perspective ways of social youth policy). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал (№4(32)). pp. 104-110.

Ц

Цимбалюк, Д. (D. Tsymbalyuk) (2017) Небажання самоідентифікації з назвою «переміщені» і питання представництв (Reluctance of self-identification with the name ‘displaced’ and the question of agency). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 9-12.

Ш

Шевчук, А. (A. Shevchuk) (2017) Aналіз капіталізації банківської системи України (Analysis capitalization of Ukraine banking). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал (№4(32)). pp. 186-192.

Шевчук, С. (S. Shevchuk) (2017) Національно-культурна ідентичність у глобалізованому світі (The national and cultural identity in the globalized world). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 58-60.

Шитова, О. (O. Shytova) (2017) Ідентичність чужого і «чужі» ідентичності в Європі (The identity of Alien and “alien” identities in Europe). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 21-24.

Я

Яковлєва, О. (O. Jakovleva) (2017) Розмірковуючи над ідентичністю в умовах сучасних трансфорацій: формат електронного кочівництв (Reflecting on identity in the modern transformation: electronic format nomadism). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Культурологія» (Вип.18). pp. 25-28.

This list was generated on Thu Aug 17 21:44:27 2017 EEST.